مارس 8, 2021

مقاله علمی با منبع : طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران- …

مقدمه
تجربهی سه دههی گذشته نشاندهندهی رشد چشمگیر ادبیات نرخ ارز است. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در نظامهای مالی است و پیشبینی آن میتواند باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد این گونه از نظامها گردد. با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز، نرخ ارز به یکی از زمینههای وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است.
این فصل که مربوط به ادبیات موضوع است در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول به مبانی نظری پژوهش اختصاص مییابد. در بخش دوم، برخی مطالعات تجربی ارایه میشوند. در بخش پایانی، مروری بر تحولات ارزی ایران صورت میگیرد.
۲-۱٫ مبانی نظری
در ادبیات اقتصاد بینالملل دو رویکرد نسبت به پیشبینی نرخ ارز وجود دارد. اول رویکرد مبتنی بر نظریه اقتصادی یا رویکرد بنیادی[۲۲] است که پیشبینی نرخ ارز را براساس دیگر متغیرهای اقتصادی انجام میدهد. دوم رویکرد تک متغیره است که فقط از رفتار گذشته نرخ ارز برای پیشبینی روند آتی آن استفاده میکند و به دلیل عدم توجه به سایر متغیرهای اقتصادی، به نام رویکرد فنی[۲۳] شهرت یافته است. علت توسعهی روشهای فنی ناکامی روشهای بنیادی در توضیح و پیشبینی نرخ ارز در کوتاهمدت است. از جمله روشهای فنی، روش هوش محاسباتی است که در سالهای اخیر به طور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته و در پیشبینی سریهای زمانی به کار گرفته شده است. روشهای شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان ()[۲۴] دو روش هوش محاسباتی هستند که کاربردهای گستردهای در این زمینه پیدا کردهاند. بسیاری از الگوهای بنیادی، ترکیب اطلاعات اقتصاد کلان (در یک ساختار خطی یا غیرخطی) هستند. در حالی که اطلاعات اقتصاد خرد نیز در مطالعات اخیر در نظر گرفته شده است. در ادامه به بررسی روشهای فنی، بنیادی و فرضیه گام تصادفی پرداخته میشود. شکل (۲-۱) روشهای مختلف پیشبینی نرخ ارز را نشان میدهد.
شکل (۲-۱): روشهای پیشبینی نرخ ارز
 
الگوهای گام تصادفی
سایر الگوها
الگوهای ماشین بردار پشتیبان
الگوهای شبکه عصبی مصنوعی
الگوهای غیر خطی
الگوهای خطی
الگوهای اقتصاد خرد
الگوهای اقتصاد کلان
الگوهای بنیادی
الگوهای هوش محاسباتی
پیشبینی نرخ ارز
مآخذ: ایمام[۲۵] (۲۰۱۲)
۲-۱-۱٫ تحلیل فنی
تحلیل فنی مطالعه نرخ ارز یا قیمت هر دارایی مالی دیگر براساس عرضه و تقاضا است. تحلیلگران فنی معمولا دادههای تاریخی را در قالب نمودارها ضبط میکنند و تلاش میکنند که روند احتمالی آتی را از تصویر تاریخی، استنباط کنند. ایده اساسی این است که نرخ ارز در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود و این همهی آن چیزی است که باید دانست.
تحلیل فنی بهخصوص وقتی تغییرات اساسی در متغیرهای بنیادین وجود ندارد و به طور خاص، برای بازههای زمانی کوتاه استفاده میشود. توجه به تحلیل فنی به علت ناتوانی روشهای بنیادین در تعیین رفتار نرخ ارز است. رفتار نرخ ارز بهخصوص بعد از شناورسازی در دهه ۱۹۷۰ توسط روشهای برابری قدرت خرید و روشهای پولی قابل توضیح نبود.
تحلیل فنی بر این فرض استوار است که نرخ ارز یک متغیر تصادفی نیست، بلکه از الگوهای تکرار شونده و قابل تشخیص پیروی میکند. سری زمانی نرخ ارز همهی اطلاعاتی را که براساس آن تصمیمات برای عرضه و تقاضا گرفته شده است، نشان میدهد. این اطلاعات شامل اطلاعات درباره متغیرهای بنیادین اقتصادی و نیز سایر متغیرهای غیر کمیسازی چون انتظارات و عوامل روانی است. این عوامل هستند که به شکلگیری الگوهایی که تحلیلگران فنی تشخیص میدهند، منجر میشوند (انصاری، ۱۳۸۵).
۲-۱-۱-۱٫ مبانی تحلیل فنی
تحلیل فنی بررسی و تحلیل حرکات و مسیر نرخ در گذشته برای پیشبینی جهت حرکت در آینده (نزدیک) است. تحلیلگران فنی را گاهی چارتیست نیز مینامند. زیرا آنها فقط به نمودارها توجه کرده و برای پیشبینی فقط از آنها کمک میگیرند. تحلیل فنی برای تمام بازارهایی که قیمت در آنها تحت تأثیر عرضه و تقاضا تعیین میشود کاربرد دارد.
۲-۱-۱-۲٫ پایه و اساس تحلیل فنی
مورفی[۲۶] در سال ۱۹۸۶ مبانی تحلیل فنی را به صورت سه اصل زیر بیان کرده است:

  1. قیمت گویای همه چیز است.

تحلیلگران فنی اعتقاد دارند قیمت جاری حاوی تمام اطلاعات است. زیرا تمام اطلاعات و اتفاقات بازار بر قیمت تأثیر گذاشتهاند. بنابراین، قیمت ارزش واقعی را نشان میدهد و این پایه و اساس تحلیل فنی است. این اصل بیانگر این است که همهی عواملی که بر نرخ ارز اثرگذار هستند، در رفتار مشاهده شده نرخ ارز که در قالب نمودارها عرضه میشوند، منعکساند. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی میشوند. برخلاف تحلیلگران بنیادی، تحلیلگران فنی براین باور هستند که مطالعهی متغیرهای بنیادی برای محاسبه ارزش ذاتی نرخ ارز کار بیهودهای است.

  1. هر قیمت یک روندی دارد.

اصل دوم این است که نرخ ارز براساس روندهایی که مانا هستند، تغییر میکند. تعادل عرضه و تقاضا یک روند در حال حرکت را به وجود میآورد که تا وقتی که پایان یابد دست نخورده باقی میماند.

  1. تاریخ تکرار میشود.

اصل سوم این است که رفتار بازار تکرار شونده است. این از آن جهت است که طبیعت انسان باعث میشود که او در شرایط مشابه به صورت سازگاری پاسخ دهد. از آنجا که نرخ ارز انعکاس رفتار مردم (معاملهگران) در بازار است، تحلیلگران فنی این رفتارها را برای مشخص کردن اینکه مردم چگونه رفتار میکنند و در نتیجه آن، نرخ ارز چگونه تغییر میکند، مطالعه میکنند. این تحلیلگران این کار را با استفاده از نمودارها انجام میدهند. مطالعه نمودارها الگوهایی را در نرخ ارز نشان میدهند که برای پیشبینی حرکتهای آینده نرخ ارز استفاده میشوند.
۲-۱-۲٫ تحلیل بنیادی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir