ژانویه 25, 2021

مقاله علمی با منبع : رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان …

۵-۳) نتایج آمار استنباطی
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین دو متغیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجوددارد. به طوری که مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر ۸/۴۷ درصد می باشد که درسطح ۰۵/۰ درصد معنی داراست. درنتیجه می توان گفت که تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت ومعنی داری می باشند. همچنین ضریب تعیین بین دومتغیر برابراست با ۲/۲۲درصد که بیانگر این است که ، تعهد سازمانی درحدود۲/۲۲درصد رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین دو متغیر تعهد مستمر و رفتار شهروندی سازمانی وجوددارد. به طوری که مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر ۳/۳۷ درصد می باشد که درسطح ۰۵/۰ درصد معنی داراست. درنتیجه می توان گفت که تعهد مستمر و رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت ومعنی داری می باشند. همچنین ضریب تعیین بین دومتغیر برابراست با ۱۴درصد که بیانگر این است که ، تعهد مستمر درحدود۱۴درصد رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین دو متغیر تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی وجوددارد. به طوری که مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر ۵۱ درصد می باشد که درسطح ۰۵/۰ درصد معنی داراست. درنتیجه می توان گفت که تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت ومعنی داری می باشند. همچنین ضریب تعیین بین دومتغیر برابراست با ۲۶درصد که بیانگر این است که ، تعهد عاطفی درحدود ۲۶درصد رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی مثبت ومعنی داری بین دو متغیر تعهد هنجاری و رفتار شهروندی سازمانی وجوددارد. به طوری که مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر ۳/۲۶درصد می باشد که درسطح ۰۵/۰ درصد معنی داراست. درنتیجه می توان گفت که تعهد هنجاری و رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه مثبت ومعنی داری می باشند. همچنین ضریب تعیین بین دومتغیر برابراست با ۷درصد که بیانگر این است که ، تعهد هنجاری درحدود ۷ درصد رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.
درفرضیه پنجم به بررسی نقش متغیر سابقه کار در رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که سابقه کار در رابطه بین دو متغیر تاثیر گذار است، به طوریکه افزایش سابقه کار نقش منفی در رابطه بین دو متغیر دارد، مفهوم این مطلب این است که با افزایش سابقه کار کارکنان میزان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کاهش می یابد.
درفرضیه ششم به بررسی نقش متغیر تحصیلات کارکنان در رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که تحصیلات در رابطه بین دو متغیر تاثیر گذار است، به طوریکه تحصیلات نقش مثبت در رابطه بین دو متغیر دارد، به این ترتیب با افزایش تحصیلات کارکنان میزان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی افزایش می یابد.
۵-۴) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه
به طور کلی نتایج تحقیق حاضر در راستای نتایج تحقیقات پیشین بوده است. به طور مثال سید جوادین و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیقی تاثیر مثبت تعهد سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی مشاهده کردند.حسنقلی پور وهمکاران(۱۳۹۱) نیز در تحقیقی به تاثیر مثبت ، تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی پی بردند.در تحقیق بهارلو وهمکاران (۱۳۹۳) هم رابطه مثبت تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مشاهده شد. نتایج تحقیق نوروزی سید حسینی (۱۳۹۱) هم حاکی از تاثیر مثبت تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بود..جعفری وهمکاران(۱۳۹۰) نیز نشان دادند که بین تعهد سازمانی و رفتار شهرندی سازمانی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.ودر نهایت اینکه سید نقوی و رفعتی آلاشتی (۱۳۸۹) نشان دادند که که ابعاد عاطفی و هنجاری تعهد سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارند، اما تعهد مستمر، تأثیر معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی ندارد. در تحقیقات خارجی متعددی نیز رابطه مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی مشاهده شده است ازجمله تحقیق مامن[۵۸] و همکاران(۲۰۱۲)، زهیر [۵۹]وهمکاران(۲۰۱۲) نشان دادند که تعهد سازمانی و ابعاد آن منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد . محمد[۶۰](۲۰۱۲) نیز در تحقیقی نشان دادند هر سه بعد (عاطفی، هنجاری ومستمر) با توسعه رفتار های شهروندی کارکنان بودرابطه مثبت دارد. سجارودین[۶۱] و همکاران(۲۰۱۳) نشان دادند که تعهد سازمانی یکی از پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی است یکی از نتایج دروتا[۶۲] (۲۰۱۴) درتحقیقی وجود همبستگی قوی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی راتائید کردند. در نهایت آسیدو [۶۳]وهمکاران (۲۰۱۴) نیز در تحقیقی دریافتند که تعهد سازمانی منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد.
۵-۵) پیشنهاداتی بر پایه یافته های تحقیق:
با توجه به اینکه در فرضیه اول رابطه بین تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی مشاهده شد ، به مدیریت سازمان تامین اجتماعی استان گیلان پیشنهاد می گرددکه درجهت افزایش رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان به تعهد سازمانی به عنوان یک ابزارتاثیر گذار توجه گردد. همانطور که مشخص شد تمامی ابعاد سه گانه تعهد سازمانی رابطه مثبت و مستقیمی با بروز رفتارشهروندی کارکنان داشته است. درنتیجه توجه به تک تک ابعاد تعهد سازمانی می تواند تاثیر به سزایی دربروز رفتارشهروندی سازمانی از سوی کارکنان داشته باشد. درادامه با توجه به ابعاد تعهد سازمانی پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.
متناظر با فرضیه دوم که رابطه مثبتی بین تعهد مستمر با رفتارشهروندی سازمانی آنان درسازمان تامین اجتماعی استان گیلان مشاهده شد به مدیریت سازمان توصیه می گردد در جهت افزایش رفتارشهروندی سازمانی سازمان با ایجاد برنامه هایی دلبستگی کارکنان رابه خود زیاد نمایدکه این کارمی تواند از طریق پاداش های مادی ومعنوی صورت گیرد.
متناظر با فرضیه سوم که رابطه مثبتی بین تعهد عاطفی با رفتارشهروندی سازمانی آنان درسازمان تامین اجتماعی استان گیلان مشاهده شد به مدیریت سازمان توصیه می گردد در جهت افزایش رفتار شهروندی سازمانی سازمان با ایجاد برنامه هایی ازروش های افزایش تعهد عاطفی کارکنان استفاده نماید. از جمله این روش ها می توان به ایجاد درگیری شغلی کارکنان با اهداف سازمانی نام برد.
متناظر با فرضیه چهارم که رابطه مثبتی بین تعهد هنجاری با رفتارشهروندی سازمانی آنان درسازمان تامین اجتماعی استان گیلان مشاهده شد به مدیریت سازمان توصیه می گردد در جهت افزایش رفتار شهروندی سازمانی سازمان با ایجاد برنامه هایی ازروش های افزایش تعهد هنجاری کارکنان استفاده نماید. دراین بین سازمان مورد مطالعه با تشویق های متناوب ودادن پاداش کارکنان را غافلگیرنموده ووفاداری آنان به سازمان راافزایش دهد. به طور مثال با مذاکره با بانک ها وسایر نهاد های مالی وامهای بلند مدت برای کارکنان فراهم سازد.
متناظر با فرضیه پنجم که مشاهده شد که با افزایش سابقه کار کارکنان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کاهش می یابد، به سازمان پیشنهاد می گردد که برنامه های خاصی برای کارکنان با سابقه تر در نظر بگیرد. به طور مثال استفاده از ارتقا درون سازمانی در احراز پست های سازمانی می تواند مفید باشد.
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.