ژانویه 18, 2021

متن کامل – رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان …

مدل اول

تعهد سازمانی

۴۷۸/۰

۲۲۹/۰

۰۰۰/۰

۰۳۱/۰

۴۷۸/۰

۰۰۰/۰

۱۶۳/۲

مدل دوم

تعهد سازمانی

۵۱۰/۰

۲۶۰/۰

۰۰۰/۰

۴۹۲/۰

۰۰۰/۰

تحصیلات

۱۷۸/۰

۰۰۵/۰

با توجه به جدول( ۴ – ۱۳ ) مشاهده می شود که در مرحله اول مدل شامل متغیرهای تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است که مقدار سطح معنی داری مدل بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد یعنی مدل رگرسیون خطی بدست آمده معنی دار بوده و می توان گفت که بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد که میزان ارتباط بین دو متغیر برابر ۴۷۸/۰ است. با ورود متغیر سابقه کار مدل دوم حاصل می شود؛ همانطور که ملاحظه می شود این مدل نیز معنی دار و خطی است؛ ورود متغیر تحصیلات در مدل باعث ایجاد تغییر در میزان ارتباط متغیرها می گردد به طوری که میزان آن از ۴۷۸/۰ به ۵۱۰/۰ می رسد و همچنین میزان تغییرات ضریب تعیین در حدود ۱/۳ درصد می باشد. سطوح معنی داری ضرایب بتا در دو مدل کمتر از پنج صدم می باشد بیانگر معنی دار بودن هر دو متغیر تعهد سازمانی و سابقه کار در مدل نهایی است( ۰۵/۰ > 005/0 Sig = ) . سطوح معنی داری ضرایب بتا در دو مدل بیانگر معنی دار بودن هر دو متغیر در مدل نهایی است. به این ترتیب می توان گفت که فرایند تحصیلات رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند و فرضیه تایید می شود. علامت مثبت ضریب بتای متغیر تحصیلات بیانگر این است که هرچقدر تحصیلات کارکنان بالاتر رود رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی تقویت می گردد. همچنین آماره دوربین واتسون برابر ۱۶۳/۲ می باشد، که بیان کننده عدم خود همبستگی بین پسماند های معادله برآورد شده می باشد.
فصل پنجم
تجزیه وتحلیل داده ها
۵-۱) مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دوبخش یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیه ها ارائه می گردد. این فصل با پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی خاتمه می یابد.
۵-۲) نتایج آمار توصیفی
بر اساس توصیف و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می توان گفت:
۱٫متغیر تعهد سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان دارای میانگین ۴۵/۳ و انحراف معیار ۴۲۲/۰ است که نشان می دهد که این متغیراز نظرپاسخ دهندگان بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳)است. هچنین در بین ابعاد سه گانه تعهد سازمانی بعد تعهد عاطفی دارای بیشترین میانگین است و بعد های تعهد هنجاری و تعهد مستمر در رتبه ای بعدی هستند.

  1. متغیر رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان دارای میانگین ۸۸/۳ و انحراف معیار ۴۳۹/۰ است که نشان می دهد که این متغیراز نظرپاسخ دهندگان بیشتر از میانگین مورد انتظار(۳)است. هچنین در بین ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی بعد وجدان کاری دارای بیشترین میانگین است و بعد های نزاکت، نوعدوستی، جوانمردی واداب اجتماعی در رتبه ای بعدی هستند.