مارس 8, 2021

سایت مقالات فارسی – رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان …

۱٫مامن و همکاران(۲۰۱۲) تحقیقی تحت عنوان”تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی” انجام دادند. نتایج حاصل از تحقیق نشان دادند که ارتباط مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان وجود دارد .(Mamman et al.., 2012)
۲٫زهیر وهمکاران(۲۰۱۲) تحقیقی تحت عنوان “تاثیر کارآفرینی سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی و تعهدسازمانی” نجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که کارآفرینی سازمانی باعث ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان شده و تعهد سازمانی نیز منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد .( Zehir et al., 2012)
۳٫محمد(۲۰۱۲) تحقیقی تحت عنوان “نقش تعهد سازمانی در توسعه رفتار شهروندی کارکنان” انجام داد. نتایج تحقیق نشان از وجود رابطه مثبت هر سه بعد (عاطفی، هنجاری ومستمر) با توسعه رفتار های شهروندی کارکنان بود Muhammad, 2012)).

  1. سجارودین و همکاران(۲۰۱۳) تحقیقی تحت عنوان “عدالت سازمانی، تعهد سازمانی واعتماد به مدیر ، پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی” انجام دادند. نتایج نشان داد که تعهد سازمانی یکی از پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی است (۰۱۳ Sjahruddin, 2).

۵٫دروتا (۲۰۱۴) تحقیقی تحت عنوان”شخصیت، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی درصنعت خدمات” انجام داد. یکی از نتایج این تحقیق وجود همبستگی قوی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بود .(dorothea, 2014)
۶٫آسیدو وهمکاران (۲۰۱۴) تحقیقی تحت عنوان “تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، ابزاری برای بهبود عملکرد کارکنان در رویکرد یازار یابی داخلی” دریافتند که تعهد سازمانی منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد. بروز رفتار شهروندی سازمانی نیز خود باعث بهبود عملکرد کارکنان می شود Asiedu et., 2014)).
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است. در طی فراّیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمّی و غیر کمّی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اوّلیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می گیرد. دراین فصل به روش تحقیق، روش نمونه گیری ، پایایی وروایی ابزار وروش های تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مساله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شدند و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS20 استفاده خواهد شد.
۳-۳) روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش اجرا، از نوع توصیفی می باشد. از نظر روش شناسی این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی است.
۳-۴) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه از افراد یا واحد هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در ها تحقیق جامعه ی مورد بررسی یک جامعه ی آماری است که محقق مایل است در باره ی آن به مطالعه بپردازد. در تحقیق حاضر ، جامعه ی آماری، کارکنان سازمان تامین استان گیلان می باشد(تعداد ۷۲۵). همچنین نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد ( آذر مومنی،۱۳۸۵). نمونه برداری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را برای اعضای جامعه آماری تعمیم داد(سکاران،۱۳۸۸). فرایند تعین حجم نمونه به این صورت است که جهت تعیین حجم نمونه ابتدا با انجام پیشی آزمون به تعداد ۳۰ پرسشنامه در سطح جامعه آماری ، توزیع متغیر وابسته تحقیق از نظر نرمال بودن بررسی می گردد. سپس در صورت نرمال بودن از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و در غیر این صورت از جدول مورگان جهت تعیین حجم نمونه استفاده خواهد شد. باتوجه به نتایج آزمون کلوموگروف مشخص شد (جدول ۴-۱۰) که توزیع متغیر وابسته نرمال است و لذا از فرمول کوکران استفاده می شود. لازم به ذکر است که جهت فرایند نمونه گیری در این تحقیق از روش غیر احتمالی در دسترس انجام شده است.
 
 
n = حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس نمونه (براساس متغیر مورد بررسی)
N = حجم جامعه
۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید. یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد . پرسشنامه مجموعه از سوال ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آن ها ارایه نماید. در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاه و نگرش های کارکنان سازمان تامین استان گیلان از پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورد استفاده درآن طیف لیکرت ۵تایی از بسیار موافقم تا بسیار مخالفم برای تعهد سازمانی و خیلی کم تا خیلی زیاد برای رفتار شهروندی سازمانی به شرح زیر بوده است:
جدول۳-۱) صفات طیف پاسخی پرسشنامه

طیف کلی بسیارموافقم موافقم نظری ندارم مخالفم
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.