ژانویه 18, 2021

دسترسی متن کامل – رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان- …

چهارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار می شود . این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی، و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی است که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه ی تحقیق، شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند رامی پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، ۱۳۸۸). تحقیقات زیادی پیرامون متغییر های تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. یکی از این متغیر ها، تعهد سازمانی است. میزان تعهد کارکنان به سازمان می تواند با بروز انواع رفتار شهروندی سازمانی مرتبط باشد. به عبارت دیگر، می توان گفت یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروندی سازمانی، میزان تعهد سازمانی کارکنان است (Nadim etal., 2004). مایر[۲]و همکاران(۲۰۰۲) بیان کردند که از میان مؤلفه های تعهد سازمانی، ابتدا تعهد عاطفی و بعد از آن تعهد هنجاری بیشترین رابطه را با رفتار شهروندی سازمانی دارد و تعهد مستمر هیچ گونه رابطه ای نداشت (Meyer etal., 2002). آلوتیبی[۳] (۲۰۰۵) ارتباط رضایت شغلی، درک عدالت و تعهد سازمانی را بر رفتارهای شهروندی سازمانی بررسی کرد و به این نتیجه دست یافت که فقط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد. نتایج پژوهش چیا و تسای[۴](۲۰۰۷) حاکی از آن بود که تعهد سازمانی رابطه بین برنامه های مشارکت درسود و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند. به عبارت دیگر، رابطه بین برنامه های مشارکت در سود با رفتارشهروندی سازمانی به وسیله تعهد سازمانی بالا به خوبی تبیین خواهد شد. یانگ و آرون[۵](۲۰۱۰) نیز دریافتند که رابطه عمیقی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی وجود دارد. نتایج پژوهش آنتونیا[۶] و همکاران (۲۰۱۱) نیز نشان داد تعهد هنجاری و تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. زهیر[۷] و همکاران (۲۰۱۲)، محمد[۸](۲۰۱۲)، سجارودین[۹] و همکاران(۲۰۱۳)، اونال[۱۰](۲۰۱۳) ودوروتا[۱۱](۲۰۱۴) نیز در تحقیقات خود دریافتند که رابطه مثبتی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. به این ترتیب می توان بیان کرد که رابطه دومتغیر از یک پیشینه نظری بسیار قوی برخوردار بوده و در نتیجه مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر است:
تعهد سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی
تحصیلات
سابقه کار
شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق
۱-۷ ) فرضیه های تحقیق
با توجه به مدل مفهومی تحقیق حاضر، فرضیه های به شرح زیر است :
۱-بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی درسازمان تامین اجتماعی رابطه وجوددارد.
۲-بین تعهد مستمر با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجوددارد.
۳-بین تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجوددارد.
۴-بین تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی رابطه وجوددارد.
۵-متغیر سابقه کار رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند .
۶- متغیر تحصیلات رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند .
۱-۸ ) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
۱-۷-۲)متغیر مستقل (تعهد سازمانی):
تعهد سازمانی یک متغیره چندسازه ای می باشد که احساس تعلق کارمندان را به سازمان شان نشان می دهد. از نظر میر و آلن[۱۲] تعهد سازمانی دارای سه بعد می باشد: عاطفی، هنجاری ومستمر. کارکنان درسازمان می مانند چون احساس می کنند که می خواهند در سازمان بمانند یا نیاز دارند درسازمان بمانندودرنهایت اینکه بایستی درسازمان بمانند (Markovits & et al,2008 ).
تعهد سازمانی با ابعاد سه گانه زیر اندازه گیری شده است:
تعهد عاطفی: وابستگی عاطفی فرد به سازمان، همخوانی با آن و مشارکت در فرآیندهای سازمانی.
تعهد مستمر: آگاهی نسبت به هزینه هایی که در هنگام ترک خدمت باید پرداخت.
تعهد هنجاری: احساس اجبار به ماندن در سازمان ((Meyer and Allen, 1991.
ب ) تعریف عملیاتی :
در این تحقیق حاضر منظور از « تعهد سازمانی » میزان نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسشنامه۲۴سوالی آلن و میر[۱۳] (۲۰۰۰) کسب می کنند. شاخص ها بر اساس مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت است.
۱-۹-۱) متغیر وابسته تحقیق : رفتار شهروندی سازمانی
الف ) تعریف مفهومی :
« اورگان[۱۴] » رفتار شهروندی را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است (unal , 2013).
ب ) تعریف عملیاتی :
در تحقیق حاضر منظور از « رفتار شهروندی سازمانی » میزان نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسشنامه۲۴سوالی پودساکف[۱۵] (۲۰۰۰) کسب می کنند. شاخص ها بر اساس مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت است.
۱-۹ ) قلمرو تحقیق
۱-۹-۱) قلمرو موضوعی تحقیق:
قلمرو تحقیق مربوط به مباحث علوم رفتاری است.
۱-۹-۲) قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق حاضر سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است.
۱-۹-۳) قلمرو زمانی تحقیق :
این تحقیق در بازه زمانی شهریور۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳ انجام گرفته است.
فصل دوم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است