دانلود مقاله رایگان رویکرد توسعه پایدار-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه تغییرات محدوده و گسترش فیزیکی: به گونه کلی چهار دوره در سیر تحول تاریخی محدوده شناسایی شده می باشد که عبارتند از: دوره اول: شکل گیری هسته های اولیه سکونت در نواحی روستایی منطقه (1341_1332). دوره ی دوم: شروع توسعه بافت متراکم در قسمت های جنوبی مجاور محور آزادی (1357_1341). دوره سوم: تداوم توسعه متراکم دوره قبلی به سمت نواحی شمالی منطقه (1375_1357).  دوره چهارم: توسعه در نواحی کوهپایه ای و کاهش سطح روستایی و تبدیل آنها به بافتهای روستا شهری فرسوده و مساله دار (تا سال 1381) ( مدیر روستا، 1390: 55).

ویژگیهای کالبدی: در شناخت الگوی کاربری ها، پراکنش و نحوه توزیع کاربری ها و عوامل موثر در نحوه استقرار آنها مورد نظر بود. به گونه کلی پراکنش کاربری ها و یا الگوی آنها تاثیر مهمی در کارایی منطقه و تعیین تأثیر غالب منطقه دارد. کارایی شبکه حمل و نقل، اندازه بازدهی انواع کاربری ها در مقیاس های گوناگون، امکان بهره گیری از تلفیق و یا تفکیک کاربری ها،  مطالعه آثار مثبت و منفی همجوار الگوی کار بری ها و غیره مانند موارد اهمیت تحلیل الگوی کاربری ها می باشد. کاربری مسکونی با49.3  درصد بیشترین مساحت محله را به خود اختصاص داده بود و پس از آن کاربری باغ با 31.9 درصد و فضای سبز نیز با 7.59 درصد بیشترین مساحت محله را اشغال کرده می باشد ( حق شناس، 1389: 120). کاربری های عمده درکه در بخش شمالی شامل اراضی کوهستانی با کاربری ورزشی و تفریحی، در بخش میانی شامل کاربری مسکونی با اختلاط کار بری های گردشگری و در بخش جنوبی شامل کاربری های مختلط مسکونی و باغداری می باشد (زند، 1382: 80).

مطلب دیگر :
مطالعه نظام حقوقی-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه