دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 تهران

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل ششم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: توسعه منطقه ای

ماده ١۶٩: به دولت اجازه داده می گردد نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری که در بردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود بر ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت تأثیر استانداران به عنوان عالی دولت در استانها و مسئول مدیریت یکپارچه شهری می باشد، اقدام نماید. واگذاری اختیارات وزرا به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران ویژه براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1-6-3 قوانین تقسیمات کشوری:

اصل هفتم و اصل صدم قانون اساسی، تبصره 2 و3  ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب  15/4/1362، قانون تقسیمات کشوری مصوب 1363 و تقسیمات پیشنهاد وزارت کشور و مصوبه هیئت دولت، در ارتباط با محله و محله بندی می باشند ( صادقیان و دیگران، 1366: 1).

  • تجربه عملی تقسیمات شهری در ایران با نام محله همراه می باشد و با آن شناخته می گردد و مفهوم محله از ابتدای تاریخ شهرسازی در ایران به عنوان واحد سنتی تقسیمات وجود داشته و در حال حاضر نیز علی رغم تقسیمات دیگر کاربرد خود را حفظ کرده می باشد. بر اساس طرح جامع مصوب سال 1347، محله بایستی دارای جمعیتی معادل 5 هزار نفر شامل دبستان و یک مرکز تجاری محلی باشد (صمدی، 1372: 39_ 147 ).
  • تنها قانونی که به گونه مستقیم به تقسیمات شهری تصریح دارد ” قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 ” می باشد، در دوتبصره 2 و3 از ماده 4 این قانون آمده می باشد:
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

طبق تبصره 2 ماده 4 : محله عبارتند از، مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی که از لحاظ بافت اجتماعی ، ساکنانش خود را اهل آن محله می دانند و دارای محدوده معینی می باشد. حدود محله های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود. بر اساس این تبصره محله یکی از مهمترین و اساسی ترین تقسیمات کشوری معرفی گردید.

طبق تبصره 3 ماده 4 : در شهرهای بزرگ از بهم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل می گردد  (شیرازی و دیگران، 1382: 144) و (مهندسین مشاور شاران، 1388، 123).

  • قانون ” تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، مصوب مورخ 1353:

ماده 1 تعاریف: طرح جامع شهر عبارت می باشد از طرح بلندمدتی که در آن نحوه بهره گیری از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل ترمینال و فرودگاه ها و بنادر و…. تعیین گردد و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه