بکارگیری آن باید مفروضات مورد نیاز جهت استفاده از رگرسیون را بررسی تا از تحقق آنها اطمینان لازم را کسب کنیم.
1- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد. (آزمون کلموگروف اسمیرنوف)
2- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. (آزمون دوربین واتسون)
3- توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.
4- بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد. (آزمون تشخیص هم خطی)
5- بین متغیرهای مورد ازمون رابطه خطی وجود نداشته باشد. (تحلیل واریانس رگرسیون- ANOVA)
بعد از اطمینان از وجود شرایط لاازم برای استفاده از رگرسیون، وجود رابطه همبستگی بين متغير وابسته و متغير های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضی بين متغير های مستقل و وابسته استفاده گرديد. در واقع، تجزيه و تحليل رگرسيون كمك می كند تا رابطه خطی بين متغير ها را در صورت وجود چنين رابطه ای پيدا كنيم .در مرحله پايانی برای تعيين ميزان ارتباط بين متغير وابسته و متغيرهای مستقل در تحقيق از معيار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ، نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نمايد كه از آن می توان برای رد
يا تائيد فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته های هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغيرها:
از آن جایی كه نرمال بودن متغير وابسته به نرمال بودن باقيمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن آن كنترل شود.
جدول4-2نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای متغیرهای وابسته تحقیق

کار من
سرپرست
همکار من
حقوق من
ترفیعات
رضایت شغل
تعداد
189
189
189
189
189
189
پارامترهای نرمال
میانگین
67/8
27/12
37/12
34/2
50/2
80/8

انحراف استاندارد
40/4
11/5
11/5
70/1
44/2
82/2
بیشترین حد اختلاف
قدرمطلق بزرگترین عدد
14/0
17/0
19/0
25/0
19/0
08/0

مثبت
14/0
13/0
12/0
25/0
19/0
08/0

منفی
14/0-
17/0-
19/0-
13/0-
15/0-
05/0-
Z کلموگروف و اسمیرنوف
01/2
32/2
64/2
41/3
58/2
20/1
معنادرای
0
0
0
0
0
11/0
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرماليتی به صورت زير است:
توزيع داده ها نرمال است
توزيع داده ها نرمال نيست

جهت آزمون فرض بالا از آزمون كلموگروف- اسميرنوف استفاده شده است. در اين آزمون هر گاه سطح معناداریكمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمينان رد می شود .
بر اساس مقادير ارائه شده(جدول4-2) از آنجايی كه مقادير سطح معناداری، برای تمامی متغیرهای وابسته مدل کمتر از 5% است (0.05 Sig. يا P- value)، بنابراين فرض صفر يعنی نرمال بودن متغيرها رد می شود. اما چون تعداد داده ها از 30 بیشتر است می توان داده ها (کتاب دکتر عادل آذر ) را نرمال فرض کرد و از آزمونهای مربوط به داده های نرمال بدون هیچ نگرانی استفاده کرد.( البته لازم به ذکر است که متغیر رضایت شغلی که برایند شاخصهای اندازه گیری رضایت شغلی می باشد دارای سطح معناداری بیشتر از 5 0/0 می باشد که نشان دهنده نرمال بودن این متغیر وابسته می باشد).
5 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه :
4-5- 1 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول:
فرض اصلی اول : بین مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس ارتباط وجود دارد.
همبستگی معنا داری بین مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان، وجود دارد.
جدول 4-3 ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای انسانی و رضایت از کار
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین استاندارد
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
مدل
84/1
24/0
41/0
43/0
02/0
77/0
1

طبق جدول شماره4-3 ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان 077/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد از آن جا که معناداری کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می
شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 41/0 را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر رضایت کار کارکنان توسط متغیر مهارت های انسانی مدیریتی ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (4-3) 847/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد..

4-5-2 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرض اصلی اول:
شماره4-4 نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر مهارتهای انسانی به عنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی کارکنان به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و از طریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
با توجه به این که P-value کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.

جدول4-4تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی اول
ANOVA b
سطح معنی داری
آماره F
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
مدل
02/0
13/0
009/0
1
23/0
رگرسيون

06/0
22
48/1
باقیمانده
(Residual)

23
71/1
جمع

4-5-3 بررسی نرمال بودن خطاها در فرض اول
با مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال، مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است، پس یکی دیگر از مفروضات استفاده از رگرسیون نیز محقق می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار میانگین ارائه شده در سمت راست نمودار بسیار کوچک (نزدیک به صفر ) و انحراف معیار نزدیک به یک (978/0) است.

نمودار شماره 4-11 بررسی نرمال بودن خطاها در فرض اول
4-5-4 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرض اصلی اول:
این خروجی به ترتیب مقدار ویژه و شاخص وضعیت را نشان می دهد ، مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می دهد هبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ دربرآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می شود. شاخص های وضعیت با مقادیر بیشتر از 15 نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد و مقدار بیشتر از 30 بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود است. از آن جایی که در فرضیه حاضر هیچ یک از مقادیر ویژه نزدیک به صفر نیست، امکان همبستگی داخلی بین متغیرها کم است. از طرف دیگر شاخص های وضعیت همگی کمتر از 15 می باشند که این مساله، امکان عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل را نشان می دهد.
حال پس از بررسی تمام فرضیات و شرایط مورد نیاز برای بکارگیری رگرسیون، آزمون رگرسیون را برای محاسبه روابط بین متغیر های مورد آزمون انجام می دهیم.

جدول4-5جدول بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل
مدل
بعد
مقدار ویژه
شاخص وضعیت
Variance Proportions

عدد ثابت
رضایت شغلی
1
1
99/1
1.00
2/0
2/0

2
48/1
6.38
0.98
0.98

4-5- 5 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت انسانی و رضایت شغلی
از جدول 4-6 موارد زیر را می تون استنباط کرد :
با توجه به احتمال آماره T برای متغیرها که همگی کمتر از 0.05 می باشد لذا رابطه معناداری بین متغیرهای مهارت انسانی مدیریتی و رضایت از کار وجود دارد و می توان آنها در مدل لحاظ کرد و فرض H0 رد می شود که رابطه ذیل بین متغیرهای تحقیق حاصل می شود:

e_i+ (مهارت انساني) 851/1+ 167/0=رضایت شغلی

جدول 4-6 نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی اول
مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد شده
آماره t
معناداری
آمار هم خطی

B
خطای استاندارد
بتا

تلرانس
عامل تورم واریانس

عدد ثابت(1)
16/0
017/0

60/9
00/0

رضایت شغلی
85/1
13/0
58/0
77/13
00/0
1.00
00/1

4-5-6تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم :
فرضیه اصلی دوم: بین مهارتهای ادراکی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس ارتباط وجود دارد.
همبستگی معناداری بین مهارتهای ادراکی مدیریتی و رضایت از کار کارکنان، وجود ندارد.
همبستگی معناداری بین مهارتهای ادراکی مدیریتی و رضایت از کار کارکنان، وجود دارد.

جدول4-7 : ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای ادراکی و رضایت از کار
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین استاندارد
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
مدل
20/1
43/0
69/0
51/0
02/0
72/0
1

طبق جدول شماره (4-7) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مهارتهای ادراکی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان 721/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد از آن جا که معناداری کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 69/0 را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر رضایت کار کارکنان توسط متغیر مهارت های انسانی مدیریتی ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول 7 , 20/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
4-5-7 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرض اصلی دوم:
جدول4-8 تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی دوم
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
آماره F
معناداری
1
رگرسیون
132/0
1
13/0
70/0
02/0

باقیمانده
12/4
22
18/0

جمع
26/4
23

جدول بالا نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر مهارت ادراکی مدیریت به عنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی کارمندان به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که معناداری کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.

4-5-8

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *