متغيرهای مستقل در تحقيق از معيار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ، نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نمايد كه از آن می توان برای رد يا تائيد فرض صفر استفاده نمود.
6 ملاحظات اخلاقی
1-پرسشنامه ها بدون نام و نام خانوادگی افراد بود.
2-کلیه اطلاعات جمع آوری شده محرمانه بود.
3-افراد برای شرکت در مطالعه آزاد بودند.

فصل چهارم
نتایج

4-1 مقدمه‏

پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387).
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

4-2 شاخص های توصیفی متغیرها

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود(خورشیدی وقریشی،1381 )
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در جدول شماره 1,مورد بررسی قرار می گیرد. این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.
جدول (که در ادامه ارائه شده است) نشان می دهد که متغیرهای تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، ستون اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای متغیرهای مستقل 24 مورد و متغیرهای وابسته 189 مورد می باشد و ستون ششم، میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد ، که به عنوان مثال میانگین مهارت انسانی 89/3 است. ستون نهم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد که واریانس مهارت انسانی 065/0 می باشد. ستون های دهم و دوازدهم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد و سطردوم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند.

جدول شماره 4-1 شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقيق

تعداد
دامنه
کمترین
بیشترین
مجموع
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
چولگی
کشیدگی

آماری
آماری
آماری
آماری
آماری
آماری
خطای استاندارد
آماری
آماری
آماری
خطای استاندارد
آماری
خطای استاندارد
مهارت انسانی
24
83/0
50/3
33/4
50/93
89/3
05/0
25/0
06/0
25/0
47/0
62/0-
91/0
مهارت ادراکی
24
50/1
00/3
50/4
30/88
67/3
08/0
43/0
18/0
40/0
47/0
01/0-
91/0
مهارت فنی
24
00/2
20/2
20/4
71
95/2
14/0
70/0
49/0
53/0
47/0
16/1-
91/0
رضایت از کار
186
00/16
00/0
00/16
1614
67/8
32/0
40/4
42/19
00/0-
17/0
29/1-
35/0
رضایت از سرپرست
186
00/18
00/0
00/18
2283
27/12
37/0
11/5
17/26
93/0-
17/0
9/0-
35/0
رضایت از همکار
186
00/19
00/0
00/19
2301
37/12
37/0
11/5
18/26
03/1-
17/0
14/0
35/0
رضایت از حقوق
183
00/6
00/0
00/6
429
34/2
12/0
70/1
89/2
80/0
18/0
31/0-
35/0
رضایت از ترفیعات
183
00/9
00/0
00/9
459
50/2
18/0
44/2
95/5
86/0
18/0
22/0-
35/0
رضایت از شغل
189
60/14
00/0
60/14
1664
80/8
20/0
82/2
00/8
19/0-
17/0
29/0
35/0

نمودار شماره 4-1 رضایت شغلی بر اساس ترفیعات
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه 188 نفری كاركنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پايين 1 ، 2، 3 برابر است با 138=35+36+67 وتعداد افراد داراي امتيازهاي بالا 50 نفر مي باشند بنابراين تعداد نفرات با امتیازات کم 72 درصد وتعداد افراد داراي امتيازهاي بالا28 درصد کل جامعه مورد پژوهش را نشان می دهند بنابراين اکثریت افراد جامعه از ترفيعات در پرسشنامه رضايت شغلي رضایت کافی راندارند .

نمودار شماره4- 2 رضایت شغلی بر اساس حقوق
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه 188 نفری كاركنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پايين 1 ، 2، 3 برابر است با 141=19+66+56 وتعداد افراد داراي امتيازهاي بالاي 4,5,6 برابر است با 47=17+13+19و جمع کل امتیازات 188= 15+13+19+19+66+56 است بنابراين تعداد نفرات با امتیازات کم 75 درصد وتعداد افراد داراي امتيازهاي بالا 25 در صد کل جامعه مورد پژوهش را شامل مي شوند بنابراين مشاهده می شود که اکثریت افراد جامعه از حقوق من در پرسشنامه رضايت شغلي رضایت کافی راندارند .

نمودار شماره 4-3 رضایت شغلی بر اساس همکاران
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه 188 نفری كاركنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پايين 1 تا 10برابر است با 52= 0+3+12+14+3+4+0+7+6+3 وتعداد افراد داراي امتيازهاي بالا 137نفر مي باشند بنابراين تعداد نفرات با امتیازات پايين 28 درصد وتعداد افراد داراي امتيازهاي بالا 72 درصد کل جامعه را نشان می دهند بنابراين مشاهده مي شود كه اکثریت افراد جامعه از همکارانم در پرسشنامه رضايت شغلي رضایت کافی را دارند.

نمودار شماره4-4رضایت شغلی بر اساس سرپرستان

با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه 188 نفری كاركنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پايين 1 تا 10برابر است با 49 =9+4+11+1+10+0+3+4+7و وتعداد افراد داراي امتيازهاي بالا 139نفر مي باشند بنابراين تعداد نفرات با امتیازات پايين 26 درصد و تعداد نفرات با امتيازات بالا 74 درصد کل جامعه مورد پژوهش را شامل مي شوند بنابراين اکثریت افراد جامعه از سرپرست در پرسشنامه رضايت شغلي رضایت کافی را دارند

نمودار شماره 4-5 رضایت شغلی بر اساس کار و ماهیت شغل
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه 188 نفری كاركنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پايين برابراست با 97=15+6+18+28+9+12+6+3 وتعداد افراد داراي امتيازهاي بالا برابر است با 91نفر است بنابراين تعداد نفرات با امتیازات پايين 52 درصد و تعداد نفرات با امتيازات بالا 48 درصد کل جامعه مورد پژوهش را نشان می دهد يعني رضايت از كار در پرسشنامه رضايت شغلي تقريبا نصف به نصف مي باشد.

نمودار شماره4- 6 رضایت کلی کارکنان
با توجه به نمودار فوق مشخص می شود در نمونه 188 نفری كاركنان, تعداد افراد دارای امتیازهای پايين 82=15+15+15+14+10+6+7نفرو وتعداد افراد داراي امتيازهاي بالا 106نفر مي باشد بنابراين تعداد نفرات با امتیازات پايين 44 درصد و تعداد نفرات با امتيازات بالا 56 درصد کل جامعه مورد پژوهش را شامل مي شوند بنابراين اکثریت افراد جامعه مورد پژوهش از شغلشان رضایت کافی را دارند.

نمودار شماره 4-7 مهارت ادراکی مدیران

با توجه به این که در پرسشنامه مهارتهای مدیریتي 1 بالاترین امتیاز و 0/2 پایین ترین امتیاز هر گزینه است و تعداد سوالات مهارت ادراكي6 می باشداگر 6 سوال بيشترين امتياز را كسب كنند 6=1*6 و اگر كمترين امتياز را كسب كنند 1/2=0/2*6 مي شود حال اگر بين ماكزيمم امتياز و مينيمم امتياز ميانگين بگيريم امتياز ميانگين 3/6 مي شود اگر امتیازبرای یک مدیر بزرگتر مساوی 3/6 باشد مهارت ادراكي مدیر قوی و اگر کوچکتر از 3/6 باشد مهارت ادراكي مدیر ضعیف است. حال با توجه به نمودار 2نفر از 24 نفر3/5 , 2 نفر 3/66, 3 نفر 3/83, 5 نفر 4, 6 نفر 4/16 و6 نفر 4/33را کسب کرده اند با توجه به نمودار تنها 2 نفر از مدیران امتیاز برای مهارت ادراكي را کمتر از 3/6 کسب کرده اند و تعداد 22 نفر از آنها امتیاز بالای 3/6 را کسب کرده اند پس می توانیم از این نمودار نتیجه بگیریم که مهارت ادراكي بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در حد بالا قرار دارد و اکثریت مهارت ادراكي قوی دارند.
.

نمودار شماره 4-8 مهارت فنی مدیران
امتياز دهي در اين نمودار نيز دقيقا مثل نمودار مهارت ادراكي انجام شده است حال با توجه به نمودار 3نفر از 24 نفر 3 , 3 نفر 3/33, 3 نفر 3/5, 3 نفر 3/6, 3نفر 3/66 و3 نفر 3/83 و3 نفر 4 نهایتا تعداد 3 نفر امتیاز 4/5 را کسب کرده اند با توجه به نمودار تنها 9 نفر از مدیران امتیاز برای مهارت فني را کمتر از 3/6 کسب کرده اند و تعداد 15 نفر از آنها امتیاز بالای 3/6 را کسب کرده اند پس می توانیم از این نمودار نتیجه بگیریم که مهارت فنی بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در حد بالا قرار دارد و اکثریت مهارت فنی قوی دارند.

نمودار شماره 4-9 مهارت انسانی مدیران

امتياز دهي در اين نمودار نيز دقيقا مثل نمودار مهارت ادراكي انجام شده است. حال با توجه به نمودار 2نفر از 24 نفر 2/2, 2 نفر 2/33, 3 نفر2/5, 3نفر 3 و5 نفر3/5 و 4 نفر3/6 نهایتا تعداد5 نفر امتیاز 4/2 داده اند با توجه به نمودار تنها 9 نفر از مدیران امتیاز برای مهارت انسانی را بیشتر از 3/6 کسب کرده اند و تعداد 15 نفر از آنها امتیاز کمتر از 6/3 را کسب کرده اند پس می توانیم از این نمودار نتیجه بگیریم که مهارت انسانی بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در حد پایین قرار دارد و اکثریت مهارت انسانی قوی ندارند.

نمودار شماره 4-10 مهارت کلی مدیران

امتياز دهي در اين نمودار نيز دقيقا مثل نمودار مهارت ادراكي انجام شده است حال با توجه به نمودار 2نفر از 24 نفر 1/5 , 1 نفر 2, 2 نفر 2/5, 3 نفر3, 3نفر 3/5 و3 نفر4 و 5 نفر4/2 نهایتا تعداد5 نفر امتیاز 4/6 داده اند با توجه به نمودار 13 نفر از مدیران امتیاز برای مهارت کلی مدیریتی را بیشتر از 3/6 کسب کرده اند و تعداد 12 نفر از آنها امتیاز کمتر از 3/6 را کسب کرده اند پس می توانیم از این نمودار نتیجه بگیریم که مهارت کلی مدیریتی بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در حد بالا قرار دارد و اکثریت از لحاظ مهارت کلی مدیریتی قوی می باشند.

4-3 تجزيه و تحليل فرضیه های تحقيق
در این مرحله محقق، پس از تعيين و محاسبۀ متغير های مستقل و وابسته، به آزمون فرضيات تحقيق ، و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد. با توجه به اینکه روش مورد ازمون فرضیه رگرسیون می باشد لذا قبل از

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *