برخوردارنیستند.
پژوهشی که امینیان با عنوان بررسی میزان آگاهی مدیران زن از مهارتهای مدیریتی و رابطه آن با عملکرد مدیریتی آنان در سال 1382 انجام داده است نشان داده است که بین مهارتهای مدیریتی (فنی –انسانی و ادراکی ) مدیران و عملکرد آنان رابطه معنادار وجود دارد این در حالی است که تحقیق حاضررابطه بین مهارتهای مدیریتی و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داده است و تنها معناداری دو مولفه مهارتهای انسانی و ادراکی را تاییدکرده است و معناداری رابطه مولفه مهارت فنی رد کرده است.
خدادادی نیز تحقیقی پیرامون بررسی مهارتهای سه گانه (فنی – انسانی و ادراکی ) مدیران با اثربخشی آنها در دبیرستان دخترانه شهر ساری در سالتحصیلی 83-82 داشته است که نتیجه آن نظریه رابرت کاتز را تایید می کند و نشان می دهد که مهارتهای فنی – انسانی و ادراکی برای مدیران در انجام وظایف بهتر در جهت نیل به اثربخشی دبیرستانها ضروری است این در حالی است که تحقیق حاضر دو مولفه مهارت انسانی و ادراکی را برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در انجام وظایف بهتر و ایجاد هرچه بیشتر رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه را اثربخش عنوان کرده است.
بررسی مهارتهای مدیران بیمه مرکزی ایران و تاثیر آن بر بهره وری آن سازمان عنوان تحقیقی است که محمدی در سال 1377 انجام داده است نتایج تحقیق و

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *