8 بررسی نرمال بودن خطاها در فرض اصلی دوم :

با مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال، مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است، پس می توان از رگرسیون استفاده کرد. همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت راست نمودار بسیار کوچک (نزدیک به صفر)و انحراف معیار نزدیک به یک است.

نمودار شماره 4-12 بررسی نرمال بودن خطاها در فرض دوم

4- 5- 9 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرض اصلی دوم :

این خروجی به ترتیب مقدار ویژه و شاخص وضعیت را نشان می دهد ، مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می دهد هبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ دربرآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می شود. شاخص های وضعیت با مقادیر بیشتر از 15 نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد و مقدار بیشتر از 30 بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود است . از ان جایی که در فرضیه حاضر هیچ یک از مقادیر ویژه نزدیک به صفر نیست، امکان همبستگی داخلی بین متغیرها کم است. از طرف دیگر شاخص های وضعیت همگی کمتر از 15 می باشند که این مساله، امکان عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل را نشان می دهد.

جدول 4-9 آزمون تشخیص هم خطی
مدل
ابعاد
مقادیر ویژه
شاخص وضعیت
Variance Proportions

عدد ثابت
رضایت شغلی
1
1
99/1
00/1
02/0
02/0

2
48/1
52/14
98/0
98/0

4-5-10 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت ادراکی و رضایت شغلی
از جدول 4-10 موارد زیر را می تون استنباط کرد :
با توجه به احتمال آماره T برای متغیرها که همگی کمتر از 0.05 می باشد لذا رابطه معناداری بین متغیرهای مهارت ادراکی مدیریتی و رضایت از کار وجود دارد و می توان آنها را در مدل لحاظ کرد و در نتیجه فرضیه H1 که رابطه معناداری مهارت انسانی مدیریتی و رضایت از کار وجود دارد تایید می شود.
که رابطه ذیل بین متغیرهای تحقیق حاصل می شود:
e_i+ (مهارت ادراكي) 851/1+ 31/0=رضایت شغلی

جدول4-10نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی دوم
مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب اسناتدارد شده
آماره t
معناداری.
Collinearity Statistics

B
خطای استاندراد
بتا

تولرانس
عامل تورم واریانس

عدد ثابت(1)
31/0
02/0

52/11
00/0

رضایت شغلی
58/1
13/0
499/0
11.96
00/0
00/1
00/1

4-5-11 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم :
فرضیه اصلی سوم: بین مهارتهای فنی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس ارتباط وجود دارد.
همبستگی معنا داری بین مهارتهای فنی مدیریتی و رضایت از کار کارکنان، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین مهارتهای فنی مدیریتی و رضایت از کار کارکنان، وجود
دارد.

جدول 4-11ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای فنی و رضایت از کار

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین استاندارد
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
مدل
76/1
72/0
28/0
12/0
04/0
30/0
1

جدول بالا ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان 356/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد از آن جا که معناداری کمتر از پنج درصد است، فرض H1 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده عدد 301/0 را نشان می دهد، که عدد نسبتا ضعیفی می باشد. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول 3, 761/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

4-5-12 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرض اصلی سوم:
جدول شماره 4-12 نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر مهارت فنی مدیران به عنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد
جدول4-12 تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی سوم
مدل
مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذور
آماره F
معناداری
1
رگرسیون
02/0
1
02/0
823/0
042/0

باقیمانده
42/11
22
51/0

جمع کل
44/11
23

4-5-13 بررسی نرمال بودن خطاها فرض اصلی سوم :

با مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال، مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است، پس می توان از رگرسیون استفاده کرد. همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت راست نمودار بسیار کوچک (نزدیک به صفر)و انحراف معیار نزدیک به یک است.

نمودار شماره 4-13 بررسی نرمال بودن خطاها در فرض سوم

4-5-14 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرض اصلی سوم:
این خروجی به ترتیب مقدار ویژه و شاخص وضعیت را نشان می دهد ، مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می دهد هبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ دربرآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می شود. شاخص های وضعیت با مقادیر بیشتر از 15 نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد و مقدار بیشتر از 30 بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود است . از ان جایی که در فرضیه حاضر هیچ یک از مقادیر ویژه نزدیک به صفر نیست، امکان همبستگی داخلی بین متغیرها کم است. از طرف دیگر شاخص های وضعیت همگی کمتر از 15 می باشند که این مساله، امکان عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل را نشان می دهد

جدول 4-13 بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه سوم

مدل
بعد
مقادیر ویژه
شاخص وضعیت
Variance Proportions

عدد ثابت
رضایت شغلی
1
1
97/1
00/1
02/0
02/0

2
986/1
68/8
98/0
98/0
4-5- 15 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت فنی و رضایت شغلی

از جدول شماره 4-14 موارد زیر را می تون استنباط کرد :
با توجه به احتمال آماره T برای متغیرها که همگی بیشتر از 0.05 می باشد لذا هیچ رابطه معناداری بین متغیرهای مهارت انسانی مدیریتی و رضایت از کار وجود ندارد و نمی توان آنها در مدل لحاظ کرد. و در نتیجه فرضیه H0 که رابطه معناداری بین مهارت فنی مدیریتی و رضایت از کار وجود ندارد تایید می شود .و فرض H1 رد می شود .

جدول 4-14 نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی سوم
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
آماره T
معناداری
Collinearity Statistics

B
خطای استاندارد شده
بتا

تولرانس
عامل تورم واریانس

عدد ثابت(1)
05/3
48/0

35/6
05/0

رضایت شغلی
11/1
05/0
04/0-
21/0-
62/0
00/1
00/1

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریف ترین, مهم ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید و خدمات است.عامل انسانی در سازمان , تمامی افراد, کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران , متخصصین, کارشناسان, کارمندان و کارگران را در رده های مختلف شغلی در بر می گیرد.برای افزایش کیفیت کاری عوامل انسانی در سازمان ها باید برخی از جنبه ها و ابعاد مهم را مورد پژوهش قرار داد و بر اساس پژوهش , تصمیم ضروری اتخاذ کرد پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ها و استخراج نتایج و کدگذاری , داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی) استفاده گردید.یافته های حاصل پس از اجرای آزمون آماری در رابطه با هرکدام از فرضیه های تحقیق به طور جداگانه توضیح داده می شود.در پایان نیز به محدودیت هایی که محقق با آن روبه رو بوده اشاره گردید و به پیشنهادات کاربردی مرتبط با موضوع پرداخته شده است.

5-1بحث و نتیجه گیری
در این فصل به نتایج و پیشنهادات و محدودیت های تحقیق پرداخته شده است و نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق همراه با توصیه های مرتبط با نتایج به دست آمده ارایه شده است.در آخر نیز یک جمع بندی از پیشنهادات عنوان گردیده است و همچنین پیشنهاداتی برای محقق بیان شده است.بطور خلاصه می توان گفت که در این تحقیق با توجه به هدف تحقیق فوق مبتنی بر رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان یافته های تحقیق حاکی از این است که مهارتهای مدیریتی در حوزه فعالیت های مدیریتی مدیران به عنوان یکی از مهم ترین پارامترها محسوب می شود که رضایت شغلی کارکنان را در بردارد.نگاه نوین با مسایل مدیریتی ایجاب می کند که مدیران به سادگی از کنار نقش تاثیر گذار مهارتهای سه گانه (انسانی, ادراکی و فنی ) مدیریتی در حوزه فعالیت خود در کسب و کار عبور نکنند. مهارتهای مدیران عبارت است از توانمندی مدیران در به حرکت درآوردن اجزای یک مجموعه برای حرکت متناسب همه اجزا به سوی اهداف تعیین شده می باشد و مهارتهای مدیران تابع سلیقه ها و یا رفتارهایی که عادات افراد آنها را تعریف نموده نیستند. منظور از مهارت توانایی به کار بردن موثر دانش و تجربه شخصی مدیران است که هر مدیر بتواند مهارت فنی (یعنی دانایی و توانایی در انجام وطیفه خاص که لازمه آن توانایی در کاربرد فنون و ابزار ویژه ) , مهارت انسانی (توانایی و قدرت کار کردن با مردم و انجام کار به وسیله آنها) و مهارت ادراکی ( توانیی درک پیچیدگی های سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن) خود را به نحو احسن در سازمان به کار بندد نتایح پژوهش حاضر که با هدف تاثیر مهارتهای مدیریتی بر روی رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نشان داد که مدیران دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از مهارت ادراکی و انساني لازم برخوردارند.اما از مهارت فني لازم برخوردارنیستند.
در مطالعه ای با عنوان “بررسي نيازهاي آموزشي در سه حيطه ي مهارت هاي فني، انساني و ادراكي و ارائه الگوي مناسب براي آموزش ضمن خدمت به مديران مدارس راهنمايي دختران شهر تهران” که ناهيد انتصاري در سال 1379 انجام داده است. يافته هاي پژوهش حاکی از آن است که:
با 99 درصد اطمينان مي توان گفت مديران مدارس راهنمايي از نظر مهارت فني ضعيف مي باشند و با 99 درصد اطمينان مي توان گفت مديران مدارس راهنمايي از مهارت هاي انساني و ادراکی لازم برخوردار هستند که با تحقیق حاضر همخوانی دارد.
این در حالی است که عباسی موضوعی پیرامون بررسی میزان مهارتهای مدیریتی (فنی – انسانی و ادراکی) مدیران دوره متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای تهران انجام داده است که نتایج تحقیق به شرح زیر است :
مدیران دوره متوسطه از مهارت فنی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارند.
مدیران دوره متوسطه از مهارت انسانی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارند.
مدیران دوره متوسطه از مهارت ادراکی لازم جهت اداره امور مدرسه

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *