را تایید می کند و نشان می دهد که مهارتهای فنی , انسانی و ادراکی برای مدیران در انجام وظایف بهتر در جهت نیل به اثربخشی دبیرستان ها ضروری است.
محمود گودرزی 1381, پایان نامه ای با عنوان ” طراحی و تبیین الگوی مهارتهای سه گانه مدیریتی , مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری ایران” انجام داده است.هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین الگوی سه گانه مدیریتی برای مدیران سطوح عالی و میانی و عملیات سازمان تربیت بدنی رابطه معنی داری
وجود دارد.بنابراین لزوم وجود مهارت برای مدیران رده های عالی میانی و عملیاتی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تایید شده است .
غلامرضا محمدی 1377 , بررسی مهارتهای مدیران بیمه مرکزی ایران و تاثیر آن بر بهره وری آن سازمان را مورد تحقیق قرار داد که نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مهارتهای مدیریتی مدیران بیمه مرکزی ایران با بهره وری آنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
مهدی زاده در سال 1375 تحقیقی تحت عنوان “بررسی مهارتهای انسانی مدیران و اثربخشی آنها از دیدگاه دبیران در مدارس راهنمایی شهرستان بیرجند ” انجام داد .نتایج حاصل از انجام این تحقیق به طور خلاصه عبارت از موارد زیر میباشد:
الف-بین مهارتهای انسانی مدیران با اثربخشی آنها رابطه وجود دارد.
ب-بین نگرش دبیران و مدیران نسبت به مهارتهای انسانی تفاوتی وجود نداشت.
ج-مهارت انسانی میان زن و مرد تفاوت نداشت.
سیف الله یزدی 1376, ارزيابي‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ موردنياز مديران‌ صنعت‌ برق‌ دراستان‌ مازندران‌ مرد بررسی قرار داد که این تحقيق‌ با هدف‌ ارزيابي‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌(فني‌، انساني‌،ادراكي‌)مورد نياز مديران‌ شركت‌ توزيع‌ نيروي‌ برق‌ استان‌ مازندران‌ و بمنظور ارائه‌ پيشنهادهائي‌ جهت‌ بهسازي‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ مديران‌ و ارائه‌ رهنمودهائي‌ به‌ منظور انتخاب‌ مديران‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.
در این تحقیق نظريات‌ انديشمندان‌ علوم‌ رفتاري‌ درباره‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ه است و باتوجه‌ به‌ نظريات‌ عنوان‌ شده‌ مدل‌ رابرت‌ كتز در مورد مهارتهاي‌ فني‌، انساني‌ و ادراكي‌ مديران‌ سطوح‌ ارشد، مياني‌ و عملياتي‌ انتخاب‌ گرديده است.
مدل‌ ياد شده‌ بيان‌ کرده است كه‌ مديران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ براي‌ ثمر بخشي‌ نياز به‌ مهارتهاي‌ مختلفي‌ دارند. براين‌ اساس‌ مديران‌ سطوح‌ ارشد براي‌ ثمر بخشي‌ نياز بيشتري‌ به‌ مهارتهاي‌ ادراكي‌ داشته‌ و مديران‌ سطوح‌ عملياتي‌ براي‌ ثمر بخشي‌ نياز بيشتري‌ به‌ مهارتهاي‌ فني‌ دارند و نياز به‌ مهارت‌ انساني‌ براي‌ مديران‌ هرسه‌ سطح‌ يكسان‌ مي‌باشد.
يافته‌هاي‌ تحقيق‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ مديران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ در هر سه‌ سطح‌ سازماني‌ معتقدند كه‌ مديران‌ سطوح‌ ارشد براي‌ ثمر بخشي‌ نياز بيشتري‌ به‌ مهارتهاي‌ ادراكي‌ دارند كه‌ همين‌ مديران‌ در مورد مهارتهاي‌ فني‌ مديران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ بيشترين‌ نياز را براي‌ مديران‌ سطح‌ عملياتي‌ دانسته‌اند .در مورد مهارتهاي‌ انساني‌ كه‌
فرض‌ بر مساوي‌ بودن‌ نياز در هرسه‌سطح‌ سازماني‌ بوده‌ است‌ يافته‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ مديران‌ سطوح‌ سه‌گانه‌ معتقدند مديران‌ سطح‌ مياني‌ بيشترين‌ نياز را به‌ مهارتهاي‌ انساني‌ دارند.
خسرو عباسی تحقیقی با عنوان ” بررسی میزان مهارتهای مدیریتی (فنی ,انسانی, ادراکی)مدیران دوره متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران انجام داده است.نتایج حاصل از این تحقیق عبارت است از:
1-مدیران دوره متوسطه از مهارت فنی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارند.
2- مدیران دوره متوسطه از مهارت انسانی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارند.
3- مدیران دوره متوسطه از مهارت ادراکی لازم جهت اداره امور مدرسه برخوردارنیستند.
4-مهارت فنی مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و این تفاوت معنی دار است.
5- مهارت انسانی مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و این تفاوت معنی دار است.
6-بین مهارت ادراکی مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.
7-بین مهارت فنی مدیران با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.
8- بین مهارت انسانی مدیران با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.
9- بین مهارت ادراکی مدیران با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد.
10-بین مهارت سه گانه مدیران با رشته های تحصیلی مرتبط و غیر مرتبط تفاوت معنی داری وجود دارد.هر سه مهارت فنی , انسانی و ادراکی مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با مدیریت مدرسه بیشتر از مهارتهای سه گانه مدیران با تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط است.
11-بین سابقه خدمت و سطح مهارتهای مدیران رابطه وجود دارد.با افزایش سابقه خدمت در آموزش و پرورش بر مهارتهای سه گانه مدیریتی آنان افزوده می شود.
12-بین سابقه مدیریت و سطح مهارت فنی مدیران رابطه وجود ندارد.
13- بین سابقه مدیریت و سطح مهارت انسانی مدیران رابطه وجود ندارد.
15- بین سابقه مدیریت و سطح مهارت ادراکی مدیران رابطه وجود دارد.
“نیاز سنجی آموزشی مدیران میانی بانک تجارت در زمینه مهارتهای مدیریتی” عنوان پایان نامه نیره السادات سید شجاع در سال 1385 بوده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهارت فنی توانایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان و مهارت ادراکی توانایی مدیریت بحران ومهارت فنی توانایی استفاده از شیوه های علمی محاسبه سود و زیان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.ازنظر مدیران میانی مهارتهای فنی بترتیب توانایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان , توانایی استفاده از شیوه های علمی محاسبه سود و زیان و برخورداری از مدیریت ریسک به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.ازنقطه نظر مدیران میانی مهارتهای انسانی بترتیب توانایی جلب و جذب مشارکت مشتران , کاهش مقاومت کارکنان در مقابل تغییر و توانایی تشویق کارکنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.ازنقطه نظر مدیران میانی مهارتهای ادراکی بترتیب توانایی مدیریت بحران , برخورداری از تفکر استراتژیک و توانایی ایجاد طرحهای نو به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.
بین میانگین نیاز به مهارتهای فنی, انسانی و ادراکی مدیران میانی زن و مدیران میانی مرد تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.بین میانگین نیاز به مهارتهای فنی , ادراکی و انسانی بین گروههای سنی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نگردید.بین میزان میانگین نیاز به مهارتهای فنی , ادراکی و انسانی بر اساس سابقه خدمت تفاوتی مشاهده نگردید. بین میانگین نیاز به مهارتهای فنی , ادراکی و انسانی بر اساس تحصیلات افراد مورد مطالعه تفاوتی مشاهده نگردید.
بر اساس نتایج به دست آمده مابین نیاز آموزشی به مهارتهای سه گانه مدیریتی بر حسب متغیرهای تعدیل کننده (سن, جنسیت, میزان تحصیلات و سابقه خدمت)تفاوت معنی داری وجود ندارد.
محبوبه امینیان پژوهشی با عنوان “بررسی میزان آگاهی مدیران زن از مهارتهای مدیریتی و رابطه آن با عملکرد مدیریتی آنان” در سال1382 انجام داده است .نتایج این پژوهش عبارتند از:
بین مهارتهای مدیریتی (فنی , انسانی , ادراکی) مدیران و عملکرد آنان رابطه معنادار وجود دارد.
بین مهارتهای مدیریتی مدیران و سن و سابقه مدیریت و رشته تحصیلی آنان رابطه معنادار وجود ندارد.
مصطفی افشاری- حبیب هنری- فرزاد غفوری 1389, تحقیقی با عنوان” بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی (ادراکی, انسانی, فنی)مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور” انجام دادند نتایج تحقیق حاکی از آن است که :
1-بین مولفه های مهارتهای ادراکی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای کشور تفاوت معنی داری وجود دارد.
2- بین مولفه های مهارتهای انسانی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای کشور تفاوت معنی داری وجود دارد.
3- بین مولفه های مهارتهای فنی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای کشور تفاوت معنی داری وجود دارد.
4-بین دیدگاه متخصصان مدیریت ورزشی و مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای کشور در زمینه مهارتهای سه گانه مدیریتی(ادراکی, انسانی و فنی)لازم و مولفه های آن برای مدیران ادارات تربیت بدنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
“بررسی میزان آشنایی مدیران سازمانهای دولتی استان قم با مهارتهای سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارایی سازمان” عنوان پایان نامه ای است که منصور توکلی نیا در سال 1379 انجام داده است.
1-مدیران سازمانهای دولتی استان قم واجد مهارتهای مدیریتی نیستند.
2-میزان کارآیی سازمانهای دولتی استان قم به علت آشنا نبودن مدیران آنها با فنون مدیریت, پایین می باشد.
3-رابطه مستقیمی بین مهارتهای مدیریتی در مدیران استان قم و کاآیی سازمانهای آنها وجود دارد.
4-هرچه سطح مهارتهای مدیریتی در مدیران استان افزایش یابد, میزان کارآیی سازمانهای ایشان نیز افزایش می یابد.
“نیازسنجی آموزشی مدیران سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در رابطه با مهارتهای سه گانه مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارکنان” عنوان پایان نامه زهرا فرتاش اسفهلان در سال 1383 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که نیاز به آموزش مدیران به ترتیب اولویت از نقطه نظر مدیران و کارکنان شامل مهارت ادراکی انسانی و فنی است.

صدرالدین در سال1383پایان نامه ای با عنوان بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران انجام داده است .
این تحقیق با هدف بررسی میزان مهارت‌های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق معلمان ودانش آموزان سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر تهران است که
با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از جامعه معلمان 146 نفر انتخاب شده و داده‌های موردنیاز برای بررسی مهارت‌های مدیران جمع‌آوری گردیده است. همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،میانگین معدل‌های 3135 نفر دانش‌آموز مدارس مورد مطالعه جمع‌آوری گردیده است نتایج نشان داده است که اکثر مدیران مدارس از نظر معلمان دارای مهارت‌های مدیریتی در حد زیاد هستند، و همچنین بین مهارت‌های مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری مشاهده نگردیده است.
“نيازسنجي وارائه چارچوب كلي آموزش مديران مدارس راهنمايي شهرستان خدابنده” عنوان پایان نامه ای است که الياس بيگدلي در سال 1380 انجام داده است.
– يافته هاي پژوهش نشان داده اند که :
65 درصدمديران اعلام نموده اند به آموزشهاي فني نياز دارندو35 درصد اعلام نموده اندكه به آموزش نيازندارند.
2/61 درصدمديران مدارس راهنمايي اعلام كرده اند به آموزش مهارت هاي انساني نيازدارندو6/38درصداعلام كرده اند به آموزش مهارت هاي انساني نياز ندارند.
6/62درصدمديران اعلام كرده اندكه به آموزش مهارت هاي ادراكي نياز دارند و 4/37 درصد اعلام كرده اند به آموزش مهارت هاي ادراكي نياز ندارند.
نيازهاي آموزشي مديران به اين صورت اولويت بندي شده است: مهارت انساني مهارت ادراكي مهارت فني.
به طور كلي 5/62 درصد از مديران اعلام كرده اند به آموزش نياز دارند و 5/37 درصد اعلام كرده اند به آموزش نياز ندارند.
ناهيد انتصاري در سال 1379پایان نامه ای با عنوان “بررسي نيازهاي آموزشي در سه حيطه ي مهارت هاي فني، انساني و ادراكي و ارائه الگوي مناسب براي آموزش ضمن خدمت به مديران مدارس راهنمايي دختران شهر تهران” انجام داده است.
يافته هاي پژوهش حاکی از آن است که:
1- با 99 درصد اطمينان مي توان گفت كه اكثريت مديران با رشته هاي تحصيلي نامرتبط با پست سازماني خود يعني مديريت آموزشگاهي مشغول به كار مي باشند، لذا دانش و تخصص شغل

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *