بودن داده ها
ابتدا با استفاده از آزمون Kolmogorov- Smirnov همگني داده هاي محاسبه شده حاصل از سنجش غلظت فلزات مورد بررسي قرار گرفت؛ نتايج حاصل از اين آزمون حاکي از نرمال بودن کليه داده ها مي باشد(05/0P).

3-3- نتايج مربوط به سطوح فلزات در بافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها
بطورکلي توسط آمار توصيفي و گزينه هاي آن بصورت جدول(3-1) ميانگين، مقدار انحراف از معيار استاندارد74، دامنه تغييرات داده ها75 و ماکزيمم و مينيمم همه داده ها محاسبه مي شود.

جدول3-1: برخي از گزينه هاي آمار توصيفي(ميانگين، مقدار انحراف از معيار استاندارد، دامنه تغييرات داده ها و ماکزيمم و مينيمم همه داده ها) براي بررسي و مقايسه غلظت عناصر نيکل و کادميوم دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها در هريک از ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم.

3-3-1- غلظت عنصر نيکل دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم
نتايج حاصل از آناليز واريانس يک طرفه76 نشان داد که از لحاظ غلظت عنصر نيکل در بافت اسکلتي مرجان خانواده Faviidae بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم اختلاف معني دار آماري وجود دارد (001/0P) (جدول 3-2). همچنين از نظر غلظت عنصر نيکل دربافت اسکلتي مرجان خانواده Poritidaeبين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز اختلاف معني دار مشاهده شد(001/0P) و به همين ترتيب از لحاظ غلظت عنصر نيکل در رسوبات پيراموني اين خانواده هاي مرجاني بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم اختلاف معني دار وجود داشت (05/0P).
نتايج حاصل از آزمون Tukey HSD جهت مقايسات چند گانه درتحقيق کنوني حاکي از آن است که از لحاظ غلظت عنصر نيکل دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae، ايستگاه شيب دراز ميزان بالاتري را نسبت به جزاير ناز و پارک زيتون دارد و ايستگاه جزاير ناز نيز ميزان بالاتري را نسبت به پارک زيتون دارا مي باشد. از نظر آماري در رسوبات پيراموني مرجان ها نيز غلظت عنصر نيکل ايستگاه هاي پارک زيتون و منطقه شيب دراز سبب بوجود آمدن اختلاف شده اند که ايستگاه پارک زيتون ميزان بالاتري را نسبت به ايستگاه منطقه شيب دراز و ايستگاه جزاير ناز دارا مي باشد.
3-3-2- غلظت عنصر کادميوم دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم
نتايج حاصل از آناليز واريانس يک طرفه نشان داد که از لحاظ غلظت عنصر کادميوم دربافت اسکلتي مرجان خانواده Faviidae بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم اختلاف معني دار آماري وجود دارد (001/0P) (جدول 3-3). هرچند از نظر غلظت عنصر کادميوم دربافت اسکلتي مرجان خانواده Poritidaeبين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز اختلاف معني دار مشاهده نشد(992/0P=) ولي از لحاظ غلظت عنصر کادميوم در رسوبات پيراموني اين خانواده هاي مرجاني بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم اختلاف معني دار وجود داشت (001/0P).
نتايج حاصل از آزمون Tukey HSD درتحقيق کنوني حاکي از آن است که از لحاظ غلظت عنصر کادميوم دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده Faviidae، ايستگاه پارک زيتون ميزان بالاتري را نسبت به جزاير ناز و منطقه شيب دراز دارد و ايستگاه شيب دراز نيز ميزان بالاتري را نسبت به ايستگاه جزاير ناز دارا مي باشد. در رسوبات پيراموني مرجان ها از نظر غلظت عنصر کادميوم ايستگاه شيب دراز ميزان بالاتري را نسبت به ايستگاه پارک زيتون و جزاير ناز دارد و ايستگاه جزاير ناز نيز ميزان بالاتري را نسبت به ايستگاه پارک زيتون دارا مي باشد(جدول 3-4).
جدول 3-2: نتايج حاصل از مقايسه عناصر نيکل و کادميوم در دربافت اسکلتي مرجان خانواده Faviidae بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم (ميانگين ± انحراف از معيار)
شاخص
ايستگاه
نيکل (ميکروگرم بر گرم وزن خشک)
کادميوم (ميکروگرم بر گرم وزن خشک)
پارک زيتون
c6056/0±0127/26

a0079/0±0330/0

جزاير ناز
b8374/0±6595/28
b0023/0±0089/0
شيب دراز
a7935/0±0374/29
c0098/0±0151/0
حروف انگليسي متفاوت در هر رديف نشان دهنده اختلاف معني دار در آزمون توکي مي باشد.
جدول3-3: نتايج حاصل از مقايسه عناصر نيکل و کادميوم در دربافت اسکلتي مرجان خانواده Poritidae بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم (ميانگين ± انحراف از معيار)
شاخص
ايستگاه
نيکل (ميکروگرم بر گرم وزن خشک)
کادميوم (ميکروگرم بر گرم وزن خشک)
پارک زيتون
26.1646 ± 0.7635 c
0.0208 ± 0.0306 b
جزاير ناز
27.9418 ± 0.8601 b
0.0196 ± 0.0155 c
شيب دراز
29.9558 ± 1.4580 a
0.0212 ± 0.0091 a

حروف انگليسي متفاوت در هر رديف نشان دهنده اختلاف معني دار در آزمون توکي مي باشد.
جدول 3-4: نتايج حاصل از مقايسه عناصر نيکل و کادميوم رسوبات پيراموني مرجان ها بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم (ميانگين ± انحراف از معيار)
شاخص
ايستگاه
نيکل (ميکروگرم برگرم وزن خشک)
کادميوم (ميکروگرم بر گرم وزن خشک)
پارک زيتون
a8995/1±9190/27
c0061/0±0079/0
جزاير ناز
b9200/0±7084/25
b0033/0±0099/0
شيب دراز
c8801/0±5019/25
a0038/0±0237/0

حروف انگليسي متفاوت در هر رديف نشان دهنده اختلاف معني دار در آزمون توکي مي باشد.
3-3-3- غلظت عناصر نيکل و کادميوم دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده Faviidae و Poritidae در هريک از ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم
نتايج حاصل از آزمون Independent-Samples T Test جهت بررسي و مقايسه غلظت فلزات نيکل و کادميوم به صورت مستقل دربين مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae هر ايستگاه نشان داد که از لحاظ غلظت عنصر نيکل و کادميوم دربافت اسکلتي اين دو خانواده مرجان در هر يک از ايستگاه ها اختلاف معني دار آماري وجود ندارد (05/0P)؛ اما نتايج اين آزمون در بررسي و مقايسه غلظت فلزات نيکل و کادميوم بصورت مستقل دربين مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae همه ايستگاه ها نشان داد که از لحاظ غلظت عنصر نيکل و همچنين از نظر غلظت عنصر کادميوم دربافت اسکلتي اين دوخانواده مرجان در همه ايستگاه ها اختلاف معني دار آماري وجود دارد (001/0P).

3-4- نتايج مربوط به سطوح فلزات به صورت نمودار

شکل3-1: ميانگين غلظت عنصر نيکل در بافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني(Sediment) آنها بين ايستگاه هاي پارک زيتون(St.1)، جزاير ناز(St.2) و منطقه شيب دراز(St.3) جنوب جزيره قشم

شکل3-2: ميانگين غلظت عنصر کادميوم دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني(Sediment) آنها بين ايستگاه هاي پارک زيتون(St.1)، جزاير ناز(St.2) و منطقه شيب دراز(St.3) جنوب جزيره قشم

شکل3-3: نمودارهاي Error bar (پراکندگي حول ميانگين)(راست) و Boxplot (پراکندگي حول ميانه) (چپ) غلظت فلزات نيکل و کادميوم(ميکروگرم بر گرم وزن خشک) در دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني(Sediment) آنها بين ايستگاه هاي پارک زيتون(S1)، جزاير ناز(S2) و منطقه شيب دراز (S3)جنوب جزيره قشم
3-5- مقايسه ايستگاه ها ازلحاظ غلظت فلزات نيکل و کادميوم بدون درنظرگرفتن نوع و خانواده نمونه ها
نتايج حاصل از آزمون Univariate Analysis of Variance جهت بررسي و مقايسه ايستگاه ها ازلحاظ غلظت فلزات نيکل و کادميوم بدون درنظرگرفتن نوع و خانواده نمونه ها نشان داد که غلظت فلزات نيکل و کادميوم بطور کلي و با درنظرگرفتن ميانگين آنها در مرجان هاي خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها در بين 3 ايستگاه داراي اختلاف معني دار آماري نمي باشد (05/0P).
3-6- نتايج مربوط به ارتباط سطوح فلزات نيکل و کادميوم دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها در هر ايستگاه و همبستگي هاي معني دار
بررسي ارتباط ميان غلظت فلزات نيکل و کادميوم در بين اين دو خانواده از مرجان ها با رسوبات پيراموني در هر ايستگاه و همچنين بررسي ارتباط ميان غلظت اين فلزات مابين هر دو خانواده مرجان ها در هر ايستگاه نشان دهنده عدم وجود همبستگي معني دار به جزء درموارد ذيل مي باشد:
از لحاظ غلظت فلز نيکل در ايستگاه شيب دراز مابين مرجان هاي خانواده Faviidae و رسوبات پيرامونش همبستگي معني دار معکوسي موجود مي باشد(884/0-rSt.1= ).
غلظت فلز کادميوم نيز در ايستگاه هاي پارک زيتون و منطقه شيب دراز دربين مرجان هاي خانواده Faviidae و Poritidae هر ايستگاه از لحاظ آماري داراي همبستگي معني دار مي باشد
(960/0-rSt.1= و 922/0rSt.3=).
همبستگي معني دار مابين سطوح فلزات نيکل و کادميوم در هر خانواده مرجان هريک از ايستگاه ها بطور مجزا و در رسوبات همان ايستگاه نيز بطور مستقل مشاهده نگرديد.

3-7- مقايسه ايستگاه ها از لحاظ غلظت فلزات نيکل و کادميوم به عنوان متغير همزمان
نتايج حاصل از آزمون هاي Multivariate جهت بررسي و مقايسه ايستگاه ها و خانواده هاي مرجان ها و رسوبات با در نظرگرفتن غلظت فلزات نيکل و کادميوم بعنوان متغير همزمان در سه حالت بررسي کلي مرجان هاي خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها در همه ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم، بررسي هر يک از مرجان هاي خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها هر کدام به طور مستقل در مجموع ايستگاه ها و بررسي هر دو مرجان خانواده Faviidae و Poritidae در مجموع ايستگاه هاي مختلف نشان داد که در هريک از اين حالات نتايج آماري ذيل حاصل مي شود:
غلظت فلزات نيکل و کادميوم به عنوان متغير همزمان در مرجان هاي خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها بطورکلي در همه ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم داراي اختلاف معني دار آماري نمي باشد(05/0P).
غلظت فلزات نيکل و کادميوم به عنوان متغير همزمان در هر يک از مرجان هاي خانواده Faviidae و Poritidae و رسوبات پيرامون آنها هر کدام به طور مستقل در مجموع ايستگاه ها داراي اختلاف معني دار آماري مي باشد(001/0P).
غلظت فلزات نيکل و کادميوم به عنوان متغير همزمان در هر دو مرجان خانواده Faviidae و Poritidae در مجموع ايستگاه ها داراي اختلاف معني دار آماري مي باشد(001/0P).

فصل چهارم
بحث و نتيجه گيري نهايي

4-1- غلظت عناصر نيکل و کادميوم دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae و رسوبات پيراموني آنها بين ايستگاه هاي پارک زيتون، جزاير ناز و منطقه شيب دراز جنوب جزيره قشم
نتايج حاصل از تحقيق کنوني نشان داد که غلظت عنصر نيکل دربافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي Faviidae و Poritidae، ايستگاه شيب دراز ميزان بالاتري (به ترتيب 0374/29 و 9558/29 ميکرو گرم بر گرم وزن خشک) را نسبت به جزاير ناز و پارک زيتون

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *