سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

– چارچوب نظری پژوهش

جهت پاسخگویی به سوال و مطالعه چگونگی روابط میان هر یک از متغیرها، از مدل زیر که برگرفته از مدل ارائه شده توسط لی و چویی (2000) می باشد، بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش به مطالعه چهار عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات پرداخنه ایم. فرهنگ سازمانی به عنوان ارزش های غالب که به وسیله یک سازمان طرفداری می گردد توصیف شده می باشد یا فلسفه ای که خط مشی سازمان را به سمت کارکنان و مشتریان هدایت می کند و یا ارزش هایی که به کمک آنها کارها و امور روزمره سازمان انجام می پذیرد یا پیش فرض ها و باور های بنیادی که بین اعضا سازمان مشترک هستند(الوانی و دانایی فرد، 1392،368) با در نظر داشتن ماهیت اثرگذار فرهنگ در موفقیت اجرای  مدیریت دانش در سازمان داونپورت (1998) اظهار می کند که سازمان ها بایستی از تناسب فرهنگ خود با فعالیت های مدیریت دانش اطمینان حاصل کنند.(علوی و لبندر (2001)) نیز در مطالعه ی  خود درمورد ی استقرارمدیریت دانش در سازمان دریافتند که عوامل موفقیت تسهیم دانش در سازمان به صورت تنگاتنگی با فرهنگ سازمانی در ارتباط می باشد بدون پذیرش فرهنگی، سرمایه گذاری در سایر زیر ساخت ها  با فناوری هایی که برای استقرار مدیریت دانش به کار گرفته می گردد، اثر بخش نخواهند بود (گالبندز ، 2006).

فناوری اطلاعات در تعریف محدودش به سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری و به مشخصات فیزیکی مانند الکترونیک، دیجیتال ، چاپگر، ارتباطات از را دور، پردازشگر ها و… مربوط می گردد..(مقیمی، رمضان، 1392،171).

فناوری های اطلاعات دو قابلیت عمده برای مدیریت دانش دانش را فراهم می کنند : اول به وسیله عیان کردن دانش می توانند یک سیستم خبره و یا پشتیبانی تصمیم گیری را ایجاد کنند و دوم کمک می کند که افراد با تخصص های ویژه در جریان فعالیت یکدیگر قرار گیرند و امکان ارتباط سریع آن ها فراهم گردد. (منوریان و همکاران،1386)

ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت شوند کدامند؟ (الوانی، دانایی فرد، 1391،22) ﭘـﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻧﻴﺴﺖ . ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺩﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﻭ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺗﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.( رحمان سرشت و همکاران، 1390،31)

در عصر دانش، اغلب سازمان ها درک کرده اند که موفقیت آنها نه به دلیل دارایی های فیزیکی بلکه به خاطر تجارب و مهارت کارکنان میباشد. سازمان ها متوجه شده اند که دانش آنها در مورد نحوه بجای آوردن امور به عنوان یک دارایی مهم تلقی می گردد که بایستی مانند دیگر دارایی های ارزشمند سازمان، این دارایی را نیز اداره نمود(واتسون،2003)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش