تحقیق تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

0 Comments

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چکیده

جمعیت از دیدگاه جدید، ابزار، وسیله­ی کار و بهره­گیرنده نهایی طریقه توسعه محسوب می­گردد. این بینش جمعیت را تنها یک مقوله کمی تلقی نکرده بلکه ساختار کیفی آن را نیز مورد توجه قرار می­دهد. یکی از مباحث مهم در این ارتباط، سالخوردگی جمعیت می باشد که امروزه در شهرها و بویژه روستاهای کشور ظاهر شده می باشد و یکی از علت های بازدارنده توسعه روستایی محسوب می­گردد. با این دیدگاه، هدف پژوهش حاضر، مطالعه و تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی – اجتماعی روستایی در بخش جلگه رُخ شهرستان تربت حیدریه بود که با روش توصیفی تحلیلی، مبتنی بر مطالعات میدانی انجام گردید. جمع­آوری داده­ها از طریق تکمیل پرسشنامه انجام گردید که در راستای شناخت وضعیت توسعه روستاهای منطقه، تعداد 48 شاخص در دو بعد اجتماعی و اقتصادی مورد شناسایی و تجزیه تحلیل قرار گرفت؛ برای تجزیه و تحلیل داده­ها و تهیه نقشه­ها به ترتیب از آزمون­های آماری نرم­افزار SPSS و GIS بهره گیری گردید. متناسب با نتایج آزمون من­ویتنی و سطح معناداری کمتر از 05/0، به تفاوت معنادار سطح توسعه بین روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده پی برده گردید. همچنین متناسب با یافته­های پژوهش، میانگین بعد اجتماعی در روستاهای جوان 07/4 و در روستاهای سالخورده 44/2 بوده و میانگین بعد اقتصادی 92/3 و 64/1 به ترتیب در روستاهای جوان و سالخورده به دست آمد. درمجموع، نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که پدیده سالخوردگی در توسعه اقتصادی اجتماعی روستاهای این بخش تأثیر بازدارنده اعمال نموده می باشد.

مطلب دیگر :
بررسی میزان مشارکت و انسجام با توجه به رویکرد توسعه پایدار-دانلود پایان نامه ارشد

 

کلمات کلیدی: بازدارندگی، سالخوردگی، توسعه اقتصادی اجتماعی، بخش جلگه رخ، شهرستان تربت حیدریه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه