سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

4-8- وضعیت مولفه کیفیت خدمات 57
4-9- وضعیت متغیر وفاداری مشتری 58
4-3- تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار استنباطی و مطالعه فرضیه های پژوهش 59
4-3-1- مطالعه فرضیه های پژوهش 59
4-3-2- اولویت بندی مولفه های کیفیت خدمات 65
4-4- مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش 65
فصل پنجم- نتیجه گیری 66
5-1- مقدمه 67
5-2- نتایج آمار توصیفی 67
5-3- بحث و نتیجه گیری 68
5-3-1- فرضیه اصلی 68
5-3-2- فرضیه فرعی اول 68
5-3-3- فرضیه فرعی دوم 69
5-3-4- فرضیه فرعی سوم 69
5-3-5- فرضیه فرعی چهارم 70
5-3-6- فرضیه فرعی پنجم 70
5-4- پیشنهاداتی در راستای پژوهش 71
5-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 71
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-6- محدویت های پژوهش

72

منابع

73

ضمائم

78

ضمائم 1: پرسشنامه کیفیت خدمات

79

ضمائم2: پرسشنامه وفاداری مشتریان

سایت منبع

81

 

فهرست نمودارها صفحه
نمودار(4-1): نمودار مولفه موارد محسوس 52
نمودار(4-2):نمودار مولفه قابلیت اطمینان 53
نمودار(4-3):نمودار مولفه تضمین 54
نمودار(4-4):نمودار مولفه پاسخگویی 55
نمودار(4-5):نمودار مولفه همدلی 56
نمودار(4-6):نمودار مولفه کیفیت خدمات 57
نمودار(4-7):نمودار متغیر وفاداری مشتری 58

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش

1-4-1- سوال اصلی پژوهش

آیا کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

1-4-2- سوالات فرعی پژوهش

1- آیامولفه فیزیکی(موارد محسوس)کیفیت­خدمات ­بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیردارد؟

2- آیا مولفه قابلیت اطمینان کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

3- آیا مولفه تضمین کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

4- آیا مولفه پاسخگویی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

5- آیا مولفه همدلی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان تاثیر دارد؟

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی

سنجش تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتلهای شرق استان گیلان

1-5-2- اهداف فرعی

1- سنجش تاثیر مولفه فیزیکی(موارد محسوس) کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

2-سنجش تاثیر مولفه قابلیت اطمینان کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

3- سنجش تاثیر مولفه تضمین کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

4- سنجش تاثیر مولفه پاسخگویی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

5- سنجش تاثیر مولفه همدلی کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری هتلهای شرق استان گیلان

مطالعه تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان  با فرمت ورد