ژانویه 18, 2021

بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه- قسمت …

تعاملات رسمی

فرضیه سوم

همکاری و ارتباطات دو سویه با سایر سازمان های رسمی
تعاملات یک طرفه یا یک سویه روسای کلانتری ها با سازمان ها
ترغیب نظرات مشورتی مدیران سازمان های دولتی به پلیس

هارولد لاسول(۲۰۰۱)
پاول لازارسفلد(۱۹۹۸)
رابرت ای. پارک(۱۹۹۸)

تعاملات غیر رسمی

فرضیه چهارم

ایجاد همکاری با سازمان اصناف
تشکیل جلسات و گفت و گوهای صمیمی با معتمدین محلی
شرکت در جلسات پایگاه های بسیج
شرکت روسای کلانتری ها در مساجد محل
تعامل روسای کلانتری ها با اعضای سندیکاها
ایجاد ارتباطات نزدیک و دوستانه میان روسای کلانتری ها و رسانه های همگانی
استفاده از مشاوران، کارشناسان، اساتید دانشگاه ها، فرهیخته ها، رهبران محلی
تفاهم نامه های رسمی مبتنی بر حفظ استقلال طرفین میان روسای کلانتری ها و سازمان ها و نهادهای مردمی

ریتزر(۲۰۰۲)
واندنبرگ (۱۹۹۹)
استونز(۲۰۰۴)

۳-۱۱- خلاصه فصل ۳
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – پیمایشی است که در آن چگونگی و میزان تاثیر عوامل موثر در ارتباطات برون سازمانی، یعنی: مهارت های ارتباطی (کلامی) ،مهارت های ارتباط(غیرکلامی)، تعاملات رسمی و تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و به توصیف و تحلیل آن پرداخته شد.
نمونه آماری به صورت تصادفی از بین سازمانهای رسمی علاوه بر روسای کلانتری های شهر کرمانشاه، اداره آموزش و پرورش و شهرداری بر گزیده شد، و در سازمانهای غیررسمی، پایگاه های بسیج، صنف طلافروشان، شورای اسلامی و کانون جوانان کرمانشاه انتخاب شدند که تعداد آنها با توجه به جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر ۳۸۴ نفر بود از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که دارای ۳۶ سؤال در ۵ بخش که بخش اول کلیات و فرضیه اصلی و ۴ بخش بعدی فرضیات فرعی دسته بندی شد. به منظور بررسی توزیع فراوانی یافته های حاصله از تحقیق پس از انجام آمار توصیفی، رایانه ای و استفاده از نرم افزار (spss) در توصیف آماری و رسم جداول توافقی فراوانی و درصد پاسخ به تک تک سؤالات پرسشنامه را آورده و برای هر یک از سؤالات به منظور مشاهده بصری اطلاعات اقدام به رسم نمودار هیستوگرام گزینه های آن سؤال نیز نموده ایم و از جداول فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و سایر آماره ها استفاده شده است. در توصیف آماری هم به تجزیه و تحلیل متغیر های جمعیت شناختی پرداخته ‌شده و هم بررسی متغیرهای اصلی تحقیق مدنظر بوده است. سپس در آمار استنباطی از آزمونهای کای دو و همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه ها و برای مشخص نمودن اولویت (رتبه بندی) فرضیه ها از آزمون فریدمن استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
انواع روش های تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیه ها ، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند، ولی با این وجود می توان اذعان نمود که این روش ها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی داده های پژوهش، فرآیندی چند مرحله ای است، که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری اطلاعات فراهم آمده اند؛ خلاصه ، کدبندی ، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند .
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است . به طوری که ابتدا داده های مربوط به هر یک از متغیرها که از طریق پرسشنامه ها در قالب جداول و نمودار ها خلاصه گردیده سپس از طریق الگوهای آماری مناسب ، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند.
۴-۲- یافته های موجود در پژوهش
یافتههای موجود درپژوهش شامل دو بخش توصیف و تحلیل دادهها میباشد. در بخش اول، ما به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پرسشنامه میپردازیم. این ویژگیها شامل جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلات، نوع استخدام، نوع سازمان، سن پاسخگویان میباشد؛ که ما در این فصل به رسم جداول و نمودارهای میلهای برای آنها خواهیم پرداخت.
در بخش دیگر این فصل به تحلیل دادههای گردآوری شده میپردازیم. برای تحلیل دادهها و بررسی فرضیههایی که برای بررسی رابطه تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرم ارائه شده اند؛ از آزمون های همبستگی پیرسون، کندال و رگرسیون استفاده خواهیم کرد.
۴-۲-۱-آمار توصیفی:
۴-۲-۱-۱- بخش دموگرافی
جدول ۴-۱- فراوانی جنسیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.