جستجوی مقالات فارسی – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

0 Comments

۳۲

با ایجاد ارتباطات نزدیک و دوستانه میان روسای کلانتری ها و رسانه های همگانی در پیشگیری از جرایم شهر کرمانشاه کمک نماید؟

ریتزر(۲۰۰۲)

۳۳

با استفاده از مشاوران، کارشناسان، اساتید دانشگاه ها، فرهیخته ها، رهبران محلی و افرادی که اطلاعات خوبی در موضوع پیشگیری از جرم دارند، در پیشگیری از جرم در شهر کرمانشاه موثر بوده است؟

واندنبرگ (۱۹۹۹)

۳۴

در مواردی که حوزه اختیارات روسای کلانتری ها برای برقراری تعامل با سازمان و نهادهای مردمی مبهم، نامشخص، و تعریف نشده است. تلاش نموده که تعامل ها، علی الرغم ارداه فردی طرفین برای همکاری نتیجه بخش باشد؟.

ریتزر(۲۰۰۲)

۳۵

در مواردی که شیوه ها و برنامه های مشخصی برای برقراری تعامل روسای کلانتری ها با سازمان و نهادهای مردمی در پیشگیری از جرم وجود ندارد در تعاملات بر اساس تجربه ها و سلیقه های فردی رفتار نماید.

واندنبرگ (۱۹۹۹)

۳۶

با وجود تفاهم نامه های رسمی مبتنی بر حفظ استقلال طرفین میان روسای کلانتری ها و سازمان ها و نهادهای مردمی در پیشگیری از جرم در شهر کرمانشاه موثر بوده است.

واندنبرگ (۱۹۹۹)

۳۷

وجود تفاهم نامه های غیر رسمی مبتنی بر حفظ استقلال طرفین میان روسای کلانتری ها و سازمان ها و نهادهای مردمی در پیشگیری از جرم در شهر کرمانشاه موثر بوده است.

واندنبرگ (۱۹۹۹)

۳-۹- پایایی ابزار سنجش
پایایی یکی از مهمترین ویژگیها برای ابزارهای سنجشی است که جهت اندازه‌گیری متغیرها یا سازه‌های پنهان طراحی شده‌اند. بدون داشتن یک ابزار پایا نمیتوان به نتایج پژوهش اعتماد کافی داشت و در صورت تکرار پژوهش، نتایج می‌تواند دارای تفاوت معنی‌دار با مرحله اول باشد. هر چند پایایی شرط کافی برای اعتماد و اطمینان به نتایج به بار آمده از یک ابزار سنجش نیست اما شرط ضروری و لازم است.شیوه‌های مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد که عبارتند از: آزمون‌ـ‌آزمون مجدد، استفاده از فرمهای موازی،  دو نیمه کردن ابزار سنجش و هماهنگی درونی بین آیتم‌های ابزار سنجش. برای سنجش هماهنگی درونی بین آیتم‌های مختلف یک ابزار نیز از تکنیک‌های مختلفی میتوان استفاده کرد که استفاده از ضریب آلفای کرنباخ یکی از آنهاست. ضریب آلفای کرنباخ در علوم مختلف بویژه علوم انسانی و پزشکی برای سنجش پایایی ابزارهای مختلف سنجش نگرش و یا آزمونهای آموزشی و سنجش دانش دارای کاربرد فراوان است.
بررسی برخی از مهمترین ابزارهای سنجش نگرش نشان می‌دهد که این ضریب به منظور ساخت ابزار قابل اعتماد مورد استفاده بسیاری از پژوهشگران در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. پس از طرح ضریب آلفای کرنباخ به طور متوسط سالانه ۱۳۱ بار در مقاله‌های علمی به نوشته لی جی. کرنباخ در این باره استناد شده است (کرونباخ، ۲۰۰۴: ۲).
لی جی. کرونباخ (کرونباخ، ۱۹۵۱) که مهمترین زمینه پژوهشی وی نظریه اندازه‌گیری یا سنجش می باشد، در سال ۱۹۵۱ در مقاله‌ای با عنوان «ضریب آلفا و ساختار درونی آزمونها» این ضریب را به جامعه علمی معرفی کرد. «ضریب آلفا بر پایه هماهنگی درونی آیتم‌ها با یکدیگر طرح شده است» (کرونباخ، ۱۹۵۱: ۳۰۱). ضریب آلفای کرنباخ به عنوان یکی از ضرایب پایایی یا قابلیت اعتماد شناخته می‌شود. این ضریب از عمومی‌ترین ضرایبی است که توسط پژوهشگران علوم اجتماعی برای سنجش پایایی ابزارهای مختلف جمع آوری داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این روش اجزا و بخش های آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار میروند. اگر قسمت های آزمون همان سوالات آزمون باشند و سوالات به صورت درست (۱) و غلط (۰) تصحیح شوند، ضریب آلفای کرونباخ برابر با KR20 خواهد بود. اما اگر به جای سوالات یا ماده ها، آزمون از بخش هایی تشکیل شده باشد، مثل زمانی که یک آزمون از تعدادی خرده آزمون تشکیل یافته است و بخواهیم از آنها در محاسبه ضریب پایایی کل آزمون سود جوییم، آنگاه روش آلفای کرونباخ مطابق رابطه زیر به کار می آید.
 
در این رابطه rα ضریب پایایی کل آزمون، تعداد سوالات (بخش های) آزمون، ۲jσ واریانس نمرات سوال (بخش) j و ۲σ واریانس نمرات کل سوالات (آزمون) است.
روش آلفای کرونباخ در شرایطی که نمرات سوالات نه تنها برای گزینه های در ارزشی صفر و یک، بلکه برای گزینه های چند ارزشی (مانند طیف پنج گزینه ای لیکرت) نیز به کار می رود.

مطلب دیگر :
چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۱۲

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است