علمی : بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

0 Comments

۲-۲-۱- تعاریف نظری مفاهیم:
تعامل: بستر سازی برای ارتباط اعتماد و همکاری برای پیش بردن برنامه های کاهش جرم است برای ارتباط وفراهم آوردن امکان آموزش گفتگو ومتقاعد سازی توسط پلیس با نهادهای گوناگون از قبیل: مدرسه، داد گستری، شهرداری و … اساسی ترین عامل وضروری ترین عنصر برای این ارتباط می باشد. (هیوز، ۱۳۸۰: ۱۱۷)
بدیهی است تعامل مبتنی بر ارتباط دو سویه اعتماد احترام متقابل و خارج از تحمل یکی بر دیگری میباشد پلیس اجتماعی برای پیشگیری از بزه کاری نوجوانان وجوانان ومردم نیازمند تعامل با آنان است واین امر پلیس را قادر خواهد ساخت که در پرتو این تعامل آموزش وآگاه سازی را محقق ساخته ونقش موثرخود را در پیشگیری از بزه کاری ایفا کند( رجبی پور، ۱۳۸۲: ۱۴۹)
در زمینه های تعامل اجتماعی روان شناسان وصاحب نظران تعاریف عدیده ای ارائه کرده اند که مهمترین آنها ارتباط با دیگران است.
کسی که دارای تعامل اجتماعی است که بتواند با دیگران به شکلی ارتباط برقرارکند. که حقوق و رضایت خاطر طرف مقابل را برآورده کند، بدون این که حقوق ورضایت فردی وشخصیت خود را مورد خطر قرار دهد یعنی این که به شخصیت ما هیچگونه خدشه ای وارد نشود( همان، ۱۶).
تعامل دارای انواع مختلفی است که عبارتند از: الف )تعامل مودت آمیز ب ) تعامل دوری ج )تعامل تفرقه آمیز د ) تعامل محیط شناسی هـ ) تعامل کانونی و) تعامل چند گانه ز ) تعامل تاثیر گذار ح) تعامل حسابگرانه ط) تعامل نمادی ی) تعامل غیر کانونی (دعاگویان، ۲۶۷:۱۳۸۴)
سازمان: سازمان ها نوعی گروه اجتماعی وابسته به زمان و مکانند که معمولا اهداف از پیش تعیین شده دارند. این گروه ها دارای قوانین و مقررات، سلسله مراتب، و مبتنی بر نوعی عقلانیت هستند. در تعریف مدیریتی، سازمان عبارت است از همکاری مشترک افراد برای انجام مقاصد مشترکی که درپیش دارند. دقت درتعریف فوق نشان می دهد که رابطه منظم ومنطقی بین افراد،وجود هدف های مشترک وهم جهت، وظایف گوناگون از جمله عواملی هستندکه بدون وجود،آنها، ایجاد سازمان ممکن نیست. سازمان زائیده فعالیت گروهی بوده، بطور ارادی تشکیل می شود (صافی، ۱۳۸۰: ۴۵)
سازمان ها به دو گونه اصلی دسته بندی شده اند:
سازمان رسمی: «سازمان رسمی الگوی رفتارها وروابطی که تعمداً و بطورقانونی برای اعضای یک سازمان طرح ریزی شده است» (صبوری، ۱۳۸۴: ۱۲۵) وبه تعبیر دیگر: «سازمان رسمی نظام اجتماعی عالماً هماهنگ شده ای است که درچارچوب مرز نسبتاً مشخص برای رسیدن به یک هدف کلی یامجموعه هدفها، به فعالیت می پردازد» سازمان رسمی سازمانی است که ازشکل وترکیب خاصی برخوردار بوده،ازیک سلسله همبستگی ها و روابط بین مشاغل ومقاما ت سازمانی براساس سلسله مراتب سازمانی به وجودآمده است. (نایلی، ۱۳۷۲: ۱۰)
سازمانهای غیر رسمی :چستر بارنارد سازمان غیر رسمی عبارت است از سازمانی که به هرگونه فعالیت مشخص منتهی بدون هدف آگاهانه دست بزند (دارای سلسله مراتب نیست وآگاهانه نیست).
کیت دیویس:سازمان غیر رسمی یک شبکه روابط شخصی واجتماعی است که درغالب سلسله مراتب سازمانی وجود ندارد.بلکه خود به خودودر شرایط روابط افرادبایک دیگرشکل میگیردهوی ومیسکل:سازمان غیررسمی سیستمی ازروابط شخصی افراداست که به خودی خوددرداخل همه سازمانهای رسمی باعمل وعکس العمل اعضاشکل می گیرد. سازمانهای غیررسمی:تامین خواسته های افرادعضودرسازمان یابه عبارت دیگرتامین رضایت اجتماعی برای اعضاءگروه درواقع علت وجودی سازمان غیررسمی است.
خواسته های اعضاءیا اهداف گروه را اعضا مشخص می کنندواین خواسته ها که تامین آنها موجب ارضاء اعضای گروه می شوددرعین حال عامل انسجام ودوام گروه های غیررسمی است(صبوری، ۱۳۸۴ :۲۰) گروه دوستانه گونه ای ازسازمان غیر رسمی است که به طورتصادفی بوجود می آید.
تفاوت سازمانهای رسمی وغیررسمیسیستمهای رسمی وغیر رسمی باهم هستند، سازمانهای غیررسمی در داخل سازمان رسمی به وجودآمده ونسبت به آن عکس العمل نشان می دهد.برخلاف سازمان رسمی که به طور آگاهانه وبه دقت برنامه ریزی می شود،سازمان غیر رسمی دارای نظم و ساختار طبیعی است که درمحل کار تکامل پیدا می کند. سازمان غیر رسمی معمولاً همزمان ویاپس از تشکیل سازمان رسمی به وجود می آید در واقع، در درون و بطن سازمانهای رسمی،گروههای احساسی برمبنای نگرش ها وارزشیابی مشترک فرهنگی وعلایق مشترک ازطریق برقراری روابط دوستانه وصمیمی وشخصی به وجود می آید، غفلت از هرکدام از آنهاکوته بینی بوده وبه ضررسازمان است.(هوی، وینک.ومیسکل، سیسیل، ۱۳۸۲ :۴۲)
سازمان های رسمی بطور ارادی تشکیل می شود و یک یا چند هدف تعریف شده و مشخصی را دنبال می کند. سازمانهای غیررسمی گروه هایی سازمان یافته هستند. همه گروه های انسانی دارای ساخت می باشند اما این سازمانها دارای ساخت رسمی نیستند، بلکه رهبران وپیروانی دارند، و رویه ها و ممنوعیت هایی درآنها وجود دارد، اما قوانین عناوین ومقامات حالت مکتوب و مدون ندارند.
۲-۳- پیشینه تحقیق
الف) مطالعات داخلی:
براساس تحقیقات انجام شده درمراکز پژوهشی و تحقیقاتی، پایگاه اینترنتی ومرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران، تحقیقات مشابه درخصوص متغیرهایی همچون بررسی تاثیر تعامل پلیس بامدارس. رابطه احساس امنیت با منزلت اجتماعی پلیس. نقش نهادهای آموزشی در پیشگیری از وقوع جرم و….مشاهده شده که درذیل به مهمترین آنها اشاره می گردد.
– رجبی پور (۱۳۸۲) در مقاله ای با عنوان راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرایم (تعامل پلیس و دانش آموزان) ضمن اشاره به ضمن اشاره به آمار جمعیتی جوان کشور، به ویژه دانش آموزان و آمار مربوط به جرایم نوجوانان و جوانان ایران و برخی از کشورها، به موضوع پیشگیری از جرایم پرداخته و سهم پلیس در این ارتباط را در یک فرایند تعاملی با دانش آموزان تعیین کرده است. مقاله با تمرکز بر موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم، نقش سازوکارهای پایدار تعامل، آموزش و آگاه سازی سازما نیافته را در این زمینه بر دانش آموزان تبیین کرده است.
– صدق پور و مسعودی (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان بررسی زمینه های نظارت و تعامل همگانی میان پلیس و مردم انجام دادند. این پژوهش نیز در صدد آن است تا با بهره گیری از نتایج حاصله، در زمینه نظارت مردم بر پلیس، موضوع تعامل پلیس و مردم را ارزیابی نموده و نیروی انتظامی را در جهت نیل به اهداف خود یاری کند.
– عبدی و شرافتی پور (۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان پیشگیرى از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور (تاملى بر نقش پلیس در پیشگیرى اجتماعى) انجام دادند. یافته های این تحقیق بیانگر این است که: نبود یک سیاست هماهنگ و جامع در زمینه پیشگیری از جرم ، فعالیت های متعدد و پراکنده و بی هدف و نبود همکاری میان دستگاه های مسئول در امر پیشگیری از جرم ، مواضع و دیدگاههای متفاوت و گاه متناقض سازمان های مسئول در امر پیشگیری از جرم ، مشارکت ضعیف مردم و سازمانهای غیردولتی به دلیل فراهم نبودن زمینه مشارکت و توجه نداشتن کافی مسئولان به پیشگیری از جرم و پرداختن به آن به شکل فصلی بویژه در دو حوزه قانون گذاری و اجراء از مهم ترین عوامل ناکارآمدى سیاست هاى پیشگیرى در کشور محسوب مى گردد.
در نتایج این تحقیق آمده است: براى پیشبرد پیشگیرى اجتماعى از جرم تعیین چارچوبى براى سهیم شدن همه شهروندان در پیشگیرى و هماهنگ کردن بخش هاى عمومى و خصوصى که در زمینه پیشگیرى از جرم فعالیت مى کنند و مهم تر از آن محدود کردن نقش قانون در پاره اى موارد ، ضرورى مى نماید. تاکید بر نقش خانواده و تلاش براى استحکام بخشیدن به آن ، توجه به محیط هاى آموزشى و بهره گیرى از رسانه هاى جمعى از مهم ترین عوامل موثر در پیشگیرى از جرم محسوب مى گردند.
– عبدی و بهاری (۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان «تعامل پلیس با مدارس دبیرستانهای پسرانه شمال تهران وتاثیر آن باکاهش جرایم بارویکردآگاه سازی» انجام دادند. در این تحقیق سه فرضیه تبیین شد که عبارتند از ۱- بین تعامل پلیس بامربیان و کارکنان مدارس و کاهش جرایم رابطه معناداری وجود داد. ۲- بین تعامل پلیس با اولیا و سرپرستان دانش آموزان و کاهش جرایم رابطه معناداری وجود دارد. ۳- بین تعامل پلیس با دانش آموزان مدارس وکاهش جرائم رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه این تحقیق بیانگر این است که میان تعامل پلیس با مدارس و کاهش جرایم رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر آن نتایج تحقیق نشان دهنده این است که هریک از این متغیرها با کاهش جرایم ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .
– کهریز سنگی (۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان رویکرد چند نهادی به پیشگیری از خشونت در مدارس انجام داد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نابسامانی خانوادگی، نشست و برخاست با دوستان حامل هنجارهای کجروانه، ضعف تحصیلی و ضعف کنترل نظام آموزشی به ترتیب زمینه سازه بروز خشونت در مدارس هستند. طراحی نظام چند نهادی در پیشگری از این انحراف در مدارس، مستلزم استفاده از شبکه ای منسجم و هماهنگ از ابزارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی رشدمدار است. ابزارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی که در نهاد های خانواده، نظام آموزشی، پلیس محلی(پلیس مدرسه) و گروه همسالان اعمال می شود. با بهره گیری از قابلیت های موجود در این نهادها، از یک سو به کاهش فرصت بروز خشونت با تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی (مدرسه)پرداخته شده و از سوی دیگر به حذف و خنثی سازی عوامل تکوین خشونت در سیر تعلیم و تربیت دانش آموز توجه شده است.
– مدبر و چوپانی رستمی (۱۳۸۸) مقاله ای با عنوان پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران (با تأکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن) انجام دادند. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از روش اسنادی و مطالعه منابع کتابخانه ای، پس از تعریف مفهوم پیشگیری اجتماعی و انواع آن، به مبانی نظری موضوع، سپس به مهم ترین نقش سازمان های اجتماعی در فرایند اجتماعی کردن افراد، یعنی خانواده، مدارس، رسانه ها و پلیس، در امر پیشگیری اجتماعی از جرایم، پرداخته شود. همچنین بر نقش تعاملی پلیس زن با نهادهای یاد شده نیز تأکید می شود. در نتیجه می توان گفت که پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران، فقط وظیفه پلیس زن نیست، بلکه کلیه نهادهای مسئول در جامعه باید با هم همکاری داشته باشند و با اتحاد با یکدیگر به این مهم عمل کنند. چنانچه هر دستگاه وظیفه خود را به شایستگی انجام دهد و از آن غفلت نورزد، قرار گرفتن در مسیر پیشگیری اجتماعی و اتحاد دستگاه ها با یکدیگر بسیار ساده تر خواهد بود. در پایان این مقاله پیشنهاد شده که برای تحقق پیشگیری اجتماعی در جامعه، کلیه واحدهای مسئول در این امر، دست به دست یکدیگر بدهند و به پلیس اعتماد کنند.
– بهروز جوانمرد(۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان تعامل پلیس و دستگاه قضایی ایران در زمینه پیشگیری از جرایم انجام داده که در بخش نتیجه گیری این تحقیق آمده است: به نظر می رسد اگر اقدامات اخیر پلیس، با همکاری سایر دستگاه های مربوطه و با تاکید بر نهاد عدالت کیفری، صدا و سیما و پذیرش عمومی مردم همراه شود، می تواند پایه یک تحول اساسی و گامی در جهت ارتقای کیفیت زندگی در کلان شهرها باشد. روشن است که هماهنگی اقدامات پلیس با سایر دستگاه ها و باورهای مردم، محتاج یک سیاست منسجم و برنامه ریزی دقیق برای کنترل جرایم خرد و حفظ نظم عمومی خواهد بود.
– نوروزی و افراسیابی (۱۳۸۹) مقاله ای با عنوان رویکرد جامعه محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران انجام دادند. نتایج این مقاله بیانگر این است که: تدوین نظام نامه اخلاقیِ اکرام ارباب رجوع برای تمام مشاغل اجرایی پلیس، سیاستگذاری در زمینه رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان و متهمان، کاهش مراحل اداری (بروکراسی) در سازمان پلیس و برنامه ریزی برای ارتقای رضایتمندی شهروندان از پلیس، از اهم راهکارهای درون سازمانی است که زمینه مشارکت اجتماعی در تدابیر پیشگیرانه پلیس را فراهم می کند. تدوین تدابیر پیشگیرانه مسئله محور دوجانبه بین نهاد پلیس و نهادهای جامعوی به صورت موردی، برای هم سو سازی تدابیر جاری آن ها با ملاحظات پیشگیرانه و تدوین تدابیر پیشگیرانه مسئله محورِ چندجانبه بین نهاد پلیس و نهادهای جامعوی برای حل مسائل جنایی، از راهکارهای برون سازمانی اجرای این رویکرد محسوب می شوند.
– حبیب زاده و عبدالرحمانی (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان نقش سازمان‌های غیر امنیتی در ایجاد بسترهای امنیت شهرهای ساحلی (با تاکید بر مطالعه موردی شهرستان بندرعباس) و ارائه مدل تعاملی انجام دادند که اهداف اصلی این طرح عبارت بود از: نخست، تشریح و توصیف وضعیت تامین امنیت در محدوده اجرای طرح با تاکید بر نقش هر یک از سازمان های متولی امنیت، به تعبیر دیگر مشخص نمودن سهم هر یک از سازمان های رسمی غیر متولی امنیت در تامین و استقرار امنیت در شهرهای ساحلی و دوم، ارائه الگویی برای ارتباطات بین‌سازمانی در خصوص استقرار امنیت در شهرهای ساحلی.
جدول ۱-۱- خلاصه پیشینه های داخلی

مطلب دیگر :
طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران- ...

ردیف نوع منبع محقق عنوان منبع
۱ پایان نامه عبدی و بهاری (۱۳۸۶) تعامل پلیس با مدارس دبیرستانهای پسرانه شمال تهران وتاثیر آن باکاهش جرایم بارویکردآگاه سازی
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.