بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه- قسمت …

0 Comments

۴- دانشگاه ها
و….
۱-۵- سوالهای تحقیق
الف)سوال اصلی
تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها درپیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه تا چه اندازه اثرگذار است؟
ب)سوالات فرعی
تا چه اندازه مهارت های ارتباطی(کلامی)روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه موثر است؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

تا چه اندازه مهارت های ارتباطی(غیرکلامی) روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه موثر است؟
تا چه اندازه تعاملات رسمی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه اثر دارد؟
تا چه اندازه تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه موثر است؟
۱-۶-فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری و پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین مهارت های ارتباطی (کلامی) روسای کلانتری ها و پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
بین مهارت های ارتباط(غیرکلامی)روسای کلانتری ها و پیشگیری ازجرائم درشهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
بین تعاملات رسمی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم و شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
بین تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها و پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی
با توجه به عنوان تحقیق«نقش تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها درپیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه » می توان قلمرو تحقیق را به لحاظ موضوعی «تعیین نقش تعاملات برون سازمانی پلیس در پیشگیری از جرائم» ذکر نمود. از این رو موضوع اصلی تحقیق تعاملات برون سازمانی نیروی انتظامی برای پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه است.
حوزه موضوعی تحقیق حاضر پیشگیری از جرم و تعاملات برون سازمانی پلیس با نگاه اجتماعی – ارتباطی می باشد، که تا اندازه ای با حوزه ی پلیسی در هم آمیخته است. با این وصف وجه غالب بر موضوع، جامعه شناسی ارتباطات است.
پیشگیری پلیسی بر قابلیتهای نیروی پلیس در تحقق اهداف پیشگیری از جرم مبتنی است. به عبارت دیگر مبنای پیشگیری پلیسی، اختیارات و تواناییهای نیروی پلیس در پیشگیری از جرم در جامعه است. نیروی پلیس به لحاظ داشتن اختیارات و ابزار ویژه می تواند نقش به سزایی در کاهش نرخ جرایم خواه پیش از وقوع جرم و خواه پس از وقوع آن داشته باشد.
بررسی مبانی پیشگیری پلیسی مستلزم تبیین این مطلب است که این پیشگیری چگونه و تا چه میزان می تواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری مؤثر باشد. از این رو، پیشگیری پلیسی، مجموعه تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی نیروی پلیس است که با حمایت از افراد در معرض خطر، افزایش آگاهی های عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، افزایش هزینه های ارتکاب جرم و مداخله پس از وقوع جرم، در صدد پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه است (قاسمی مقدم، ۱۳۸۶، به نقل از عباچی، ۱۳۸۴: ۴۵)
از این رو، مشارکتی بودن الگوهای پیشگیری، رویکردهای علمی و خردگرایانه برای ورود به عرصه های عملی سیاست جنایی است که باید با سیاست های عامه پسند و احساسی که طرفدار سرکوب جرم است رقابت کند. همه و همه اینها به معنای به کارگیری علوم مختلف از حقوق و جرم شناسی گرفته تا روان شناسی جنایی و کیفری، علوم زندان، سیاست جنایی، زیست شناسی جنایی و مردم شناسی جنایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از جرم است.
۱-۷-۲- قلمرو زمانی
بخش میدانی تحقیق در شهر کرمانشاه و انجام مراحل تحقیق از نظر زمانی در سال ۱۳۹۲ انجام پذیرفته است.
پس از تصویب تحقیق در اسفندماه ۱۳۹۱، اقدامات لازم و مطالعات مختلف با هدایت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور به عمل آمد که پس از آن با اخذ معرفی نامه های پژوهشی به مراکز وسازمان های مرتبط با موضوع تحقیق از جمله ، روسای کلانتری های شهر کرمانشاه، اداره آموزش و پرورش، شهرداری، پایگاه های بسیج، صنف طلافروشان، شورای اسلامی و کانون جوانان کرمانشاه مراجـعه نمودم.
در کنار آن، مطالعات کتابخانه ای نیز جهت تهیه ادبیات موضوع معمول ، که این اقدامات تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ ادامه داشت و در خرداد ماه سال جاری سؤالات مربوط به تنظیم پرسش نامه آغاز و پس از تصویب پرسش نامه اصلی توسط اساتید محترم راهنما و مشاور، بین پاسخگویان جامعه آماری توزیع و پس از تنظیم آن توسط پاسخ گویان، جمع آوری گردید.
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در تیر ماه سال جاری انجام و در نهایت، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد در مرداد ماه به عمل آمد. بنابراین، این پژوهش از نیمه اول اسفند ۱۳۹۱ تا مرداد ماه ۱۳۹۲ جمعأ به مدت ۶ ماه به طول انجامید.
۱-۷-۳- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر شهر کرمانشاه و جامعه مورد بررسی این تحقیق شامل کلیه روسای کلانتری های شهر کرمانشاه، روسا و اعضای سازمان های رسمی و غیر رسمی می باشد.
۱-۸- خلاصه فصل اول
تحقیق حاضر با عنوان«نقش تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها درپیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه» می باشد. مشارکت عمومی در پیشگیری علاوه بر کاستن بار مسئولیت و هزینه های دستگاه های دولتی، با افزایش تعامل پلیس و مردم، زمینه های اجتماع محوری پلیس را نیز فراهم یا تقویت می کند. گذشته از آن، مشارکت مردم نقش تعیین کننده ای در کنترل و پیشگیری از جرایم دارد. این نقش به خصوص زمانی جلوه گر می شود که صحبت از پیشگیری اجتماعی رشد مدار می شود؛ جایی که خانواده، مدرسه و اولیا و مربیان نقش کلیدی خود را در کنترل فرهنگ حاکم برکودکان، جوانان و گروههای هم سال ایفا کرده و مانع امتداد مسیر انحراف های احتمالی جوانی به سمت ارتکاب جرم می شوند.
مسئله اساسی محقق، پس از ارائه درونمای از میزان های جرایم در جامعه، به ویژه در شهر کرمانشاه؛ آن است که جایگاه ارتباطات برون سازمانی روساء کلانتری های شهر کرمانشاه با روساء و اعضای سازمان های رسمی (مانند آموزش و پرورش، شهرداری، دادگستری، کشور و…) و غیر رسمی (نظیر انجمن ها، بنیادها، جبهه ها، جمعیت ها، خانه ها، دفترها، سازمان ها، ستاد ها، سرای، شبکه ها، شرکت، شورا، کانون، گروه، موسسه، مجمع، مرکز، هیات ها خوانده می شوند) را مشخص ساخته، بر این امر تاکید کند که ارتباطات برون سازمانی در پیشگیری از جرایم ضعیف است.
فصل دوم

مطلب دیگر :
دسترسی متن کامل - چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۱۱