ژانویه 25, 2021

پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

نمودار ۴-۸– آمار توصیفی نمرات تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها——————————– ۱۱۹
نمودار ۴-۹- آمار توصیفی مهارت های ارتباطی (کلامی) روسای کلانتری ها——————————– ۱۲۰
نمودار ۴-۱۰ آمار توصیفی مهارت های ارتباط(غیرکلامی)روسای کلانتری ها——————————- ۱۲۱
نمودار ۴-۱۱ آمار توصیفی تعاملات رسمی روسای کلانتری ها —————————————– ۱۲۲
نمودار ۴-۱۲- آمار توصیفی تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها————————————— ۱۲۳
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از دستگاه های اصلی و کلیدی در برقراری نظم و امنیت فردی و اجتماعی در جامعه است. از استراتژی های مهم ناجا در برقراری نظم و امنیت پایدار با توجه به اصل پیشگیری از جرائم بر مبنای به مشارکت طلبیدن سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی و آحاد افراد جامعه می باشد.
پلیس پیشگیری ناجا که خط مقدم اقدامات انتظامی پیشگیرانه در گستره جغرافیایی کشور محسوب می شد، با درک ضرورت تعامل با سازمان مذکور علاوه بر اقدامات سخت افزاری، اقتدارگرایانه، پیشگیرانه پلیس به پیشگیری فرهنگی از جرائم با بهره برداری از روش های نرم افزاری پیشگیری مبتنی بر پژوهش های علمی کاربردی نیز متوسل شده و در دستور کار آن (پلیس پیشگیری) قرار دارد.
تصویب پژوهش علمی در خصوص تعاملات برون سازمانی پلیس با تأکید بر افزایش آگاهی های شهروندان در زمینه پیشگیری از جرائم، والبته تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ذیل «بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه» در همین راستا بوده است. با تصویب موضوع محقق با استفاده از تجارب چندین ساله در امور اجرایی و ستادی بر مبنای روش تحقیق علمی، این پژوهش را انجام داده است.
در فصل یک کلیات تحقیق، طرح مسئله و ضرورت اجرای آن و همچنین فرضیات اهداف، جامعه آماری، حجم نمونه، روش جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می شود. در فصل دوم مباحث نظری پژوهش بیان می گردد. بر مبنای مباحث نظری الگوی نظری تحقیق ارائه می شود. متغیرهای مستقل و وابسته به تفکیک فرضیه مشخص شده است. در فصل سوم روش اجرای تحقیق، ابزار سنجش شاخص های آماری توصیفی و استنباطی مورد استفاده در پژوهش برای آزمون فرضیه ها بیان می گردد. در فصل چهارم که تجزیه و تحلیل داده ها می باشد، در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها جداول توزیع فراوانی و درصدها و همچنین شاخص های گرایش مرکزی و گرایش پراکندگی مربوط ویژگی های دموگرافیک و نمودار های مربوطه نشان داده شده است. در روش های استنباطی برای تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری از آزمون T و همبستگی پیرسون و برای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد. در فصل پنجم تحقیق حاضر نتایج پیشنهادها و راهکارها آمده است.
۱-۲- طرح مسئله
با توجه به اینکه نتایج تحقیقات و گزارش ها حاکی از تغییر در کمیت و کیفیت جرایم ارتکابی در کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور، به ویژه شهرهایی چون تهران، مشهد و کرمانشاه است به این معنا که میزان های جرم در کشورمان رو به تزاید است و از طرفی جایگاه ارتباطات برون سازمانی در پیشگیری و کاهش جرایم در جامعه نامشخص و تا اندازه ای مبهم می باشد، محقق بر این باور است که ارتباطات و تعاملات سازمان پلیس با سازمان های رسمی و غیر رسمی (مدنی) می تواند در کاهش، کنترل و پیشگیری از جرایم نقشی اساسی داشته باشد. سازمان های مردم نهاد با هر اسم و عنوان و هدفی که تأسیس شده باشند عمدتا (مستقیم یا غیر مستقیم) دارای دو کارکرد آموزشی و یا حمایتی هستند. کارکردهای سازمان های مردم نهاد قابلیت هایی است که می تواند پلیس را در جهت پیشگیری از جرم یاری برساند. اما تا کنون اراده و جدیتی ویژه در خصوص به کارگیری آن (در سطح سازمانی) وجود نداشته است. با این که کارکردهای مثبت زیادی برای ارتباطات برون سازمانی در حل مشکلات قایل شده اند، لکن مروری بر نتایج تحقیقاتی که تاکنون در بسیاری از حوزه های فعالیت پلیس (که مهم ترین آنها جرم، انحرافات و آسیب های اجتماعی و برقراری امنیت است) انجام گرفته نشان می دهد که، ارتباطات برون سازمانی سازمان های دخیل در موضوعات مرتبط با پلیس (مانند بلایای طبیعی، فحشا، فساد اداری، جرایم کامپیوتری و خشونت در مدارس) به علل گوناگون چندان موفقیت آمیز نبوده است.
بنابراین مسئله اساسی محقق، پس از ارائه درونمای از میزان های جرایم در جامعه، به ویژه در شهر کرمانشاه؛ آن است که جایگاه ارتباطات برون سازمانی روساء کلانتری های شهر کرمانشاه با روساء و اعضای سازمان های رسمی (مانند آموزش و پرورش، شهرداری، دادگستری، کشور و…) و غیر رسمی ( نظیر انجمن ها، بنیادها، جبهه ها، جمعیت ها، خانه ها، دفترها، سازمان ها، ستاد ها، شبکه ها، شرکت، شورا، کانون، گروه، موسسه، مجمع، مرکز، هیات ها خوانده می شوند) را مشخص ساخته، بر این امر تاکید کند که ارتباطات برون سازمانی در پیشگیری از جرایم ضعیف است. بر این اساس مسئله اصلی در تحقیق حاضر این است که: تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه تا چه اندازه اثرگذار است؟
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
مدیریت نحوه تعامل و ایجاد اجماع میان سازمان های کنشگر از راه مذاکره وگفتگو تمامی سازمان های رسمی و به ویژه غیر رسمی می تواند به ایجاد تفاهم و تعامل سازمانی مناسب برای اجرای طرح ها و مداخله های پیشگیرانه کمک کند. یکی از نتایج کاهش جرایم، توجه به نقش مشارکت های مردمی، به خصوص مشارکت های سازمان یافته مردمی است که مهمترین شکل آن در قالب سازمان های مردم نهاد (یا سمن ها) جلوه می کند.
مشارکت عمومی در پیشگیری علاوه بر کاستن بار مسئولیت و هزینه های دستگاه های دولتی، با افزایش تعامل پلیس و مردم، زمینه های اجتماع محوری پلیس را نیز فراهم یا تقویت می کند. گذشته از آن، مشارکت مردم نقش تعیین کننده ای در کنترل و پیشگیری از جرایم دارد. این نقش به خصوص زمانی جلوه گر می شود که صحبت از پیشگیری اجتماعی رشد مدار می شود؛ جایی که خانواده، مدرسه و اولیا و مربیان نقش کلیدی خود را در کنترل فرهنگ حاکم برکودکان، جوانان و گروههای هم سال ایفا کرده و مانع امتداد مسیر انحرا ف های احتمالی جوانی به سمت ارتکاب جرم می شوند.
به این ترتیب لازم است که پس از بررسی تعامل میان نهادهای رسمی با یکدیگر، تعامل میان نهادهای رسمی با سازمان های مردم نهاد نیز مورد تحلیل قرار گیرد. محقق در این پژوهش به بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه می پردازد و پژوهش حاضر به این دلیل اهمیت دارد که:
ارتباطات برون سازمانی شیوه ای جدید برای حل مشکلات اجتماعی در عصر معاصر است.
ارتباطات برون سازمانی ایجاد نوعی مسئولیت اجتماعی (سهیم کردن دیگران) برای تمامی سازمان های دخیل در پیشگیری از جرم است.
ارتباطات برون سازمانی نوعی ارتباط، تعامل و مشارکت میان پلیس و سازمان های رسمی و غیر رسمی در راستای استراتژی جدید ناجا (پلیس اجتماعی محور) است.
ارتباطات برون سازمانی به کاهش بودجه و هزینه های ناجا کمک می کند.
این نوع از ارتباط به افزایش مشروعیت و محبوبیت پلیس در جامعه می افزاید.
و…
۱-۴- اهداف:(کلی وجزیی)
الف)هدف کلی
نقش تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها درپیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.
ب)هدف جزئی
تعیین نقش مهارت های ارتباطی (کلامی)در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.
تعیین نقش مهارت های ارتباطی(غیر کلامی)در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.
تعیین نقش تعاملات رسمی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.
تعیین نقش تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه.
ج) اهداف کاربردی
کاربردهای تحقیق به فراخور یگان استفاده کننده تا رده کوپ قابل استفاده می باشد، در سطح کلان پلیس های تخصصی ناجا با تبیین مناسبات تعاملی موثر فی ما بین سازمان های رسمی و غیر رسمی و پلیس در ارائه برنامه های زیر بنایی پیشگیری ازکاهش جرم ایجاد مسئولیت اجتماعی سازمانها اجرای طرح ارتباطات بین سازمانی اجرای طرح شهر شهروندان مدارفعال ساختن پیشگیری اجتماعی گسترش طرح ارتباطات بین سازمانی و سایر حوزه ها کاهش هزینه دوباره کار وموازی کاری ها……
از این رو استفاده کنندگان از نتیجه این پایان نامه عبارتند از:

  1. پلیس پیشگیری ناجا می تواند از نتیجه تحقیق در راستای برنامه ریزی پیشگیری و پیگیری از جرائم از آن استفاده نماید . همچنین پلیس پیشگیری ناجا می تواند بر اساس یافته های تحقیق تعاملات خود را در سطح کلی و اجرایی با با سازمان های رسمی و غیر رسمی دخیل در امنیت و غیر دخیل در امنیت ساماندهی پایدار نماید.
  2. روسای سازمان های رسمی دخیل در پیشگیری مانند قوه قضائیه

۳- سازمان ها و نهادهای مدنی مانند کمیته ها، انجمن ها، جمعیت ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.