فایل دانشگاهی – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

0 Comments

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱: خلاصه پیشینه های داخلی ———————————————————- ۱۸
جدول ۲-۲: خلاصه پیشینه های خارجی ———————————————————- ۲۴
جدول۲-۳-: مدل تحلیلی تحقیق —————————————————————- ۸۸
جدول۳-۱- اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهندگان ————————————————– ۱۰۱
جدول ۳-۲- تناظر سؤالات پرسشنامه با اطلاعات مدنظر در تحقیق ————————————— ۱۰۲
جدول ۳-۳ -روایی پرسشنامه – فرضیه اول —————————————————— ۱۰۳
جدول ۳-۴-روایی پرسشنامه – فرضیه دوم —————————————————— ۱۰۴
جدول ۳-۵- روایی پرسشنامه – فرضیه سوم —————————————————– ۱۰۵
جدول ۳-۶- روایی پرسشنامه – فرضیه چهارم —————————————————- ۱۰۶
جدول ۳-۷- پایایی پرسش‌نامه ————————————————————— ۱۰۸
جدول ۴-۱- فراوانی جنسیت—————————————————————— ۱۱۲
جدول۴-۲- فراوانی وضعیت تاهل————————————————————– ۱۱۳
جدول ۴-۳- فراوانی وضعیت تحصیلات———————————————————- ۱۱۴
جدول۴-۴- فراوانی سابقه کار—————————————————————- ۱۱۵
جدول۴-۵- فراوانی نوع استخدام————————————————————– ۱۱۶
جدول۴-۶- فراوانی نوع سازمان————————————————————— ۱۱۷
جدول۴-۷- فراوانی سن پاسخگویان———————————————————— ۱۱۸
جدول۴-۸- آمار توصیفی نمرات تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها——————————— ۱۱۹
جدول۴-۹- آمار توصیفی مهارت های ارتباطی (کلامی) روسای کلانتری ها——————————— ۱۲۰
جدول۴-۱۰- آمار توصیفی مهارت های ارتباط(غیرکلامی) روسای کلانتری ها——————————- ۱۲۱
جدول۴-۱۱- آمار توصیفی تعاملات رسمی روسای کلانتری ها—————————————— ۱۲۲
جدول۴-۱۲- آمار توصیفی تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها————————————— ۱۲۳
جدول۴-۱۳- آزمون همبستگی—————————————————————- ۱۲۴
جدول۴-۱۴- آزمون همبستگی—————————————————————- ۱۲۵
جدول۴-۱۵- آزمون همبستگی—————————————————————- ۱۲۶
جدول۴-۱۶- آزمون همبستگی—————————————————————- ۱۲۷
جدول ۴-۱۷-رتبه ها———————————————————————– ۱۲۸
جدول ۴-۱۸-آزمون آمار توصیفی————————————————————– ۱۲۸
جدول ۴-۱۹- تحلیل واریانس—————————————————————– ۱۲۹
جدول۴-۲۰- رگرسیون———————————————————————- ۱۲۹
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۳-۱ رابطه متغیر وابسته و مستقل———————————————————— ۹۹
نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی جنسیت————————————————————- ۱۱۲
نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی وضعیت تاهل——————————————————— ۱۱۳
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی مقطع تحصیلی——————————————————— ۱۱۴
نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی سابقه کار———————————————————— ۱۱۵
نمودار ۴-۵- توزیع فراوانی نوع استخدام———————————————————- ۱۱۶
نمودار ۴-۶- توزیع فراوانی نوع سازمان———————————————————- ۱۱۷
نمودار ۴-۷- توزیع فراوانی سن پاسخگویان——————————————————- ۱۱۸

مطلب دیگر :
تحقیق - چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۱۸