ژانویه 18, 2021

منابع مقالات علمی : بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر …

۳-۸-۱- پرسش‌نامه اولیه———————————————————– ۱۰۲
۳-۸-۲- شیوه انجام پرسش‌نامه—————————————————- ۱۰۲
۳-۹- پایایی ابزار سنجش———————————————————- ۱۰۷
۳- ۱۰- مدل تحلیل تحقیق ———————————————————– ۱۰۸
۳-۱۱- خلاصه فصل ۳ ———————————————————–– ۱۰۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه———————————————————————- ۱۱۱
۴-۲- یافته های موجود در پژوهش————————————————– ۱۱۱
۴-۲-۱-آمار توصیفی————————————————————— ۱۱۲
۴-۲-۱-۱- بخش دموگرافی——————————————————— ۱۱۲
۴-۲-۱-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق——————————————— ۱۱۹
۴-۲-۲-آماراستنباطی————————————————————- ۱۲۴
۴-۲-۲-۱- بررسی فرضیات با همبستگی پیرسون—————————————- ۱۲۴
۴-۲-۲-۲- آزمون کندال———————————————————– ۱۲۸
۴-۲-۲-۳-تحلیل رگرسیون——————————————————— ۱۲۹
۴-۳- خلاصه فصل ۴ ————————————————————- ۱۳۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه————————————————————————– ۱۳۲
۵-۱- بحث در یافته ها————————————————————– ۱۳۲
۵-۲- نتایج آمار توصیفی————————————————————- ۱۳۶
۵-۳- نتایج آمار استنباطی———————————————————- ۱۳۶
۵-۳-۱- نتایج آزمون همبستگی—————————————————— ۱۳۶
۵-۳-۲- نتایج تحلیل رگرسیون——————————————————– ۱۳۷
۵-۳-۳- نتایج رتبه بندی آزمون کندال———————————————— ۱۳۸
۵-۴- بحث در یافته های اصلی و فرعی تحقیق——————————————- ۱۳۸
۵-۵- محدودیت های تحقیق——————————————————– ۱۳۹
۵-۵-۱- محدودیت های در اختیار محقق ———————————————- ۱۳۹
۵-۵-۲- محدودیت های خارج از اختیار محقق —————————————— ۱۳۹
۵-۶- پیشنهادات—————————————————————– ۱۳۹
۵-۶-۱- پیشنهادات مبتنی بر یافته ها ————————————————- ۱۳۹
۵-۶-۱-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی ————————————— ۱۳۹
۵-۶-۱-۲- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه اول—————————————– ۱۴۰
۵-۶-۱-۳- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم ————————————— ۱۴۰
۵-۶-۱-۴- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم ————————————— ۱۴۰
۵-۶-۱-۵- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم ————————————– ۱۴۱
۵-۶-۲- پیشنهادات مبتنی بر تجربه محقق ——————————————– ۱۴۱
۵-۶-۳- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ——————————————— ۱۴۴
۵-۷- خلاصه فصل ۵ –———————————————————– ۱۴۴
منابع و مآخذ——————————————————————– ۱۴۶
منابع فارسی——————————————————————— ۱۴۶
منابع لاتین———————————————————————- ۱۴۸
ضمائم ————————————————————————- ۱۵۰

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است