سامانه پژوهشی – بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در …

0 Comments

۲-۳-۱-۲-NGO چیست و زمینه‏های ایجاد آن در کشور ما از کجا آغاز شد؟——————– ۲۶ ۲-۳-۱-۳- ویژگی‏های یک NGO —————————————————- 27
۲-۳-۲- جامعه مدنی و رویکردهای علمی به آن——————————————–۲۹
۲-۳-۳- ارتباط———————————————————————- ۳۰
۲-۳-۳-۱- انواع ارتباط —————————————————————۳۳
۲-۳-۳-۲- ارتباطات یک‌ سویه‌ و دو سویه‌———————————————— ۳۵
۲-۳-۳-۳- ارتباطات ها به لحاظ سطح————————————————— ۳۶
۲-۳-۳-۴- ارتباط بادیگران———————————————————— ۳۹
۲-۳-۳-۵- ارتباط جمعی یا عمومی—————————————————– ۴۰
۲-۳-۳-۶- تعریف ارتباطات بین‌سازمانی————————————————— ۴۲
۲-۳-۳-۷- دسته بندی های ارتباطات برون سازمانی—————————————- ۴۴
۲-۳-۴- سطوح رویکرد تعاملی——————————————————– ۴۷
۲-۳-۴-۱- نظر یه تعامل———————————————————— ۴۷
۲-۳-۴-۲- اهداف تعاملات پلیس با مدارس ———————————————- ۴۸
۲-۳-۴-۳- نقش جامعه پذیری در تعاملات پلیس با مردم———————————— ۴۹
۲-۳-۴-۴- ارتباطات میان سازمان پلیس و سایر سازمان ها ونهادها—————————– ۵۱
۲-۳-۴-۵- تعاملات و ارتباطات برون سازمانی کلانتری ها———————————— ۵۸
۲-۳-۴-۶-ویژگی‌های تعاملات و ارتباطات برون سازمانی———————————— ۵۹
۲-۳-۴-۷-پیامدهای ارتباطات برون سازمانی———————————————- ۶۱
۲-۳-۴-۸- عوامل مزاحم ارتباطی—————————————————— ۶۲
۲-۳-۵-سازمان پلیس و سایر سازمان ها و نهاد ها—————————————– ۶۳
۲-۳-۶-نظریه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم—————————————- ۶۴
۲-۳-۷-دسته بندی انواع پیشگیری از جرم——————————————— ۶۷
۲-۳-۷-۱- پیشگیری ازمنظر سطح بندی (اولویت ها) ————————————- ۶۷
۲-۳-۷-۲-پیشگیری از منظر اجرا ————————————————— ۶۸
۲-۳-۷-۳-پیشگیری ازمنظرنحوه عمل(فرایند) —————————————– ۶۹
۲-۳-۷-۴-پیشگیری ازمنظررویکرد(پیشگیری کیفری) ———————————— ۷۰
۲-۳-۷-۵- تقسیم بندی پیشگیری از جرم بر اساس دیدگاه جرم شناسان ———————– ۷۱
۲-۳-۸-نقش نهادهای اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم ————————— ۷۳
۲-۴-چارچوب نظری تحقیق——————————————————— ۸۴
۲-۵-مدل مفهومی تحقیق———————————————————— ۸۶
۲-۶-خلاصه فصل ۲ ————————————————————— ۸۸
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳– ۱- مقدمه———————————————————————- ۹۱
۳-۲- نوع و روش تحقیق————————————————————- ۹۲
۳– ۳- جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری————————————- ۹۲
۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات—————————————————- ۹۳
۳-۵- روایی یا قابلیت اعتبار ابزار سنجش———————————————– ۹۴
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق——————————————— ۹۷
۳-۷- متغیر ها——————————————————————– ۹۸
۳-۷-۱- متغیرهای مستقل———————————————————– ۹۸
۳-۷-۲- متغیر وابسته————————————————————— ۹۹
۳-۸- سوالات پرسش نامه———————————————————- ۱۰۱

مطلب دیگر :
سایت مقالات فارسی - اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان ...