دسترسی به منابع مقالات : بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۷۰

0 Comments

http://www.elsevier.com
۶۵-Naoki Kakudate et al. “Comparison of dental practice income and expenses according to treatment types in the Japanese insurance system”.,August 2009
http://.elsevier.com
۶۶-Nash D, Ruotoistenmäki J, Argentieri A, Barna S, Behbehani J, Berthold P, Catalanotto F, Chidzonga M, Goldblatt L, Jaafar N, Kikwilu E, Konoo T, Kouzmina E, Lindh C, MathuMuju K, Mumghamba E, Nik Hussein N, Phantumvanit P, Runnel R, Shaw H, Forna N, Orliaguet T, Honkala E. Profile of the oral healthcare team in countries with emerging economies. Eur J Dent Educ. 2008;12:1119.
۶۷-Nasseri K, Sadrizadeh B, Malek–Afzali H, Mihammad K, Chamsa M, Cheraghchi–Bashi MT, Haghgoo M, Azmoodeh M. Primary health care and immunization in Iran. Public Health 1991;105:229–۳۸٫
۶۸-Newsome PRH, Wright GH. A review of patient satisfaction: 2. Dental patient satisfaction: an appraisal of recent literature. Br Dent J 1999;186:166–۷۰(b).
۶۹-Nguyen L, Häkkinen U. Choices and utilization in dental care: Public vs. private dental sectors, and the impact of a two-channel financed health care system. Eur J Health Econ 2006;7:99–۱۰۶٫
۷۰-NIDCR. National Institute of Dental and Craniofacial Research. Oral Health in America: A Report of the Surgeon General. Available at: http://www.nidcr.nih. gov/DataStatistics/SurgeonGeneral/sgr/. Accessed
۲۰۰۸٫
۷۱-Nomura M. Dental healthcare reforms in Germany and Japan: A comparison of statutory health insurance policy. Japanese Dental Science Review 2008;44:109–
۱۷٫
۷۲-Nuttall NM, Nugent. ZJ.Indicators of dental extractions and full mouth clearances: a longitudinal analysis. Community Dent Oral Epidemiol 1997;25:181–۱۸۳٫
۷۳-OHS 2004: Oral Health Survey in 15-19 and 35-44- year-olds in Iran, 1st ed Tehran: Ministry of Health and Medical Education, under-secretary of health, oral health bureau 2001-2002.
۷۴-OHSIC 2000: Oral Health Situation of Iranian Children. 1st ed Tehran: Ministry of Health and Medical Education, under-secretary of health, oral health bureau
۱۹۹۸-۱۹۹۹٫
۷۵-Pack AR. Dental services and needs in developing countries. Int Dent J 1998;48:239–۴۷٫
۷۶-Pakshir HR. Oral health in Iran. Int Dent J 2004;54:367–
۳۷۲٫
۷۷-Penchansky R, Thomas JW. The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. Med Care 1981;19:127–۴۰٫
۷۸-Petersen PE, Bourgeois D, Ogawa H, Estupinan-Day S, Ndiaye C. The global burden of oral diseases and risks to oral health. Bull World Health Organ 2005;83:661–
۶۶۹٫
۷۹-Praiss IL, Tannenbaum KA, Gelder–Kogan CA. Quality of dental care-the role of third–party payers: a literature review. Med Care Rev 1978;35:1211–۳۳٫
Samadzadeh H, Hessari H. Oral health situation of Iranian children 1997. Tehran: Ministry of Health and Medical Education, under–secretary of health, oral health bureau 1999.
۸۰-SCI. Statistical Centre of Iran. Available at: http:// www. sci.org. ir/ portal/ faces/ public/census85/census85. natayej Accessed 2004.
Suominen-Taipale AL. Demand for Oral Health Services in Adults Finns [Academic dissertation]. Turku: University of Turku; 2000.
۸۱-Tickle M, Whitehall R, Williams M. Health authorities, GDPs and TECs: a partnership for general dental practice development. Br Dent J 1998;185:338–۴۰٫
۸۲-Widström E, Eaton KA. Oral healthcare systems in the extended European Union. Oral Health Prev Dent
۲۰۰۴;۲:۱۵۵–۱۹۴٫
منابع اینترنتی:
۸۳-سایت شرکت بیمه ایران www.iraninsurance.ir
۸۴-سایت مرکز آمار ایرانwww.sci.org.ir 85- سایت تحقیقکده بیمهwww.irc.ac.ir 86-سایت مرکز سیاست های بهداشتی دولت آمریکا www.cshp.rutgers.edu
ضمیمه شماره۱

مطلب دیگر :
مقاله علمی با منبع :بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت ...