سایت مقالات فارسی – بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه …

0 Comments

۵-۶- محدودیت های تحقیق
برخی از محدودیت هایی که محقق در این تحقیق با آنها روبه رو شده به شرح زیر است:
-در دسترس نبودن برخی سایت های معتبر علمی
-نبود فرهنگ پاسخگویی به پرسشنامه در بین بیمه گذاران
-نبود تحقیقات پیشین داخلی در مورد موضوع میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در بین بیمه گذاران
منابع و مأخذ
منابع فارسی
۱-ابراهیمی،محمدحسین،«بیمه و تامین اجتماعی از دیدگاه اسلام»،۱۳۷۵،تهران، انتشارات تهران
۲-آجری خیراله، بیمه ایران،۱۳۵۲،تهران، انتشارات فاروس
۳-آقاسی کرمانی صنم، «برآورد تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور»، فصلنامه صنعت بیمه،شماره۳، پاییز ۱۳۸۹
۴-اسماعیلی محمدحسین،«عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه های تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه »، فصلنامه صنعت بیمه ، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶
۵-بست-جان،«طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها»،ترجمه مرضیه کریم نیا،تهران،۱۳۶۹،چاپ اول،معاونت آستان قدس رضوی
۶-بیمه مرکزی ایران- «گزارش آماری عملگرد صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۷۹»،زمستان۱۳۸۰،تهران، اداره بررسی های آماری بیمه مرکزی ایران
۷-تقوائی محمدرضا، نیم قرن با بیمه البرز،۱۳۸۹، انتشارات بیمه البرز
۸- تقی آبادی معصومه،«اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی»، تحقیقنامه بیمه،شماره۴، زمستان ۱۳۹۰
۹-ثبات غلامعلی،«آشنایی با بیمه ، انجمن بیمه گران بریتانیائی»،۱۳۷۷،تهران، انتشارات بیمه مرکزی ایران
۱۰- جباری غلامحسین، موسسات بیمه،۱۳۴۹، تهران، انتشارات موسسه عالی حسابداری
۱۱-جلیلی خشنود جلیل،«تحلیل آماری»،۱۳۸۰،تهران، نشر سرا
۱۲-جوهریان محمد ولی، بیمه عمر،۱۳۷۳، چاپ اول، تهران، شرکت بیمه البرز
۱۳- حسن زاده حمید، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی عوامل عوامل مؤثر بر رضایت خاطر بیمه گذاران با تاکید بر بیمه های حوادث و درمان، ۱۳۷۷،دانشگاه تهران
۱۴- حافظ نیا محمد رضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،۱۳۷۷، تهران، انتشارات سمت
۱۵-خاکی غلامرضا، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات بازتاب
۱۶-دستباز هادی،«اصول و کلیات بیمه های اشخاص»،۱۳۷۷،تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۱۷- ذوالریاستین مجید، روش تحقیق در مدیریت،چاپ اول،۱۳۸۰، تهران، نشر پشوتن
۱۸-سرمد زهره و بازرگان عباس و حجازی الهه، روش تحقیق در علوم رفتاری ۱۳۷۶، تهران، انتشارات آگاه
۱۹- شریعتی بتول، کتاب جامع بهداشت عمومی، فصل ۶،جلد اول،چاپ سوم،۱۳۹۱،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۲۰- شیبانی ،احمدعلی،«بازاریابی بیمه»،۱۳۵۵،تهران ،مدرسه عالی بیمه
۲۱-شیبانی احمد علی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه،۱۳۵۲، تهران، شماره ۲،انتشارات مدرسه عالی بیمه
۲۲-عباسی زهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران»۱۳۷۶،دانشگاه تهران
۲۳-علوی-فرشید،«سیستم مدیریت کیفیت»،۱۳۸۰،تهران، نشر آتنا
۲۴-فرجادی منوچهر،«اصول و مفاهیم بیمه های بازرگانی»۱۳۷۶،تهران، نشر شرکت سهامی البرز
۲۵- فرهنگی علی اکبر و صفرزاده حسین، روش تحقیق در علوم انسانی با نگرش بر پایان نامه نویسی ۱۳۸۵، تهران، موسسه انتشارات و پخش کتاب پویش
۲۶-کاموئی مینا،« برآورد تابع تقاضای بیمه درمان خصوصی در مناطق شهری ایران: تحلیل توبیت»، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۳، پاییز۱۳۸۹
۲۷-کریمی،آیت،«کلیات بیمه، ۱۳۸۳، چاپ هشتم، تهران ، تحقیقکده بیمه
۲۸- کریمی، آیت پرسش و پاسخ بیمه ای، ۱۳۸۷،کتاب دوم، چاپ پنجم، تهران، انتشارات شرکت سهامی بیمه کار آفرین
۲۹- مجموعه قوانین بیمه، ۱۳۷۱، چاپ دوم، تهران، انتشارات بیمه مرکزی ایران
۳۰- معین محمد، فرهنگ فارس معین،۱۳۶۰، تهران، چاپ چهارم، انتشارات سپهر ایران
۳۱-معینی مریم، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«بر آورد کشش درآمدی تقاضای بیمه درمان مکمل،۱۳۸۴،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
۳۲-نادری عزت اله و سیف نراقی مریم، روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی،۱۳۸۳، چاپ بیست و چهارم،تهران، انتشارات بدر
۳۳- هوشنگی محمد، بیمه حمل و نقل کالا،۱۳۶۹، تهران، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران

مطلب دیگر :
بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت ...