جستجوی مقالات فارسی – بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه …

0 Comments

با توجه به جدول ۴-۲۹ شاخص ” داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی ” دارای اولویت اول در مولفه های موثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی و شاخص ” سن بیمه گذار ” درای اولویت آخر می باشد.
فرمول فریدمن
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱- مقدمه
یکی از مهمترین کارهایی که یک تحقیقگر در خاتمه تحقیق خود باید انجام دهد این است که به نتیجه ای قطعی برسد. در واقع نتیجه گیری آخرین و گویاترین قسمت هر تحقیق می باشد. چون بیان کننده یک مدت تلاش و زحمت تحقیقگر می باشد. ما در این فصل به بیان یافته های خود در فصل چهار که با استفاده از آزمونهای آماری مرتبط و تجزیه و تحلیل داده ها به آنها دست یافته ایم، می پردازیم و سپس پیشنهادات را ارائه خواهیم داد.
این تحقیق به منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی بیمه گذاران بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران مورد تحقیق قرار گرفته است.بدین منظور تعدادی پرسشنامه به صورت تصادفی بین کسانی که در ۱۲ ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته و از خدمات دندانپزشکی استفاده کرده بودن، توزیع شده است.در این فصل به طور خلاصه نتایج فرضیات بررسی می شود و پیشنهادات ارائه می شود.
۵-۲- نتایج فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی ۱ – داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بیمه گذار، میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
با توجه به نرمال بودن از آزمون t یک جامعه استفاده شد.مقدار سطح معنی داری آزمون از ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر رد شد و با اطمینان ۹۵/۰ می توان گفت داشتن پوشش های دندانپزشکی بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر داشته و فرضیه تایید می شود. با توجه به تایید فرضیه و همچنین با توجه به اینکه این فرضیه در جدول رتبه بندی متغیرها که با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد رتبه اول را با وزن۶/۴ به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای افزایش میزان استفاده خدمات دندانپزشکی عامل داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بیشترین تأثیر را دارد و باید به آن به عنوان مهمترین عامل، توجه خاصی نمود.
فرضیه اصلی ۲- دارای فرزند بودن بیمه گذار بر روی میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
برای تایید یا رد این فرضیه سؤالات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نرمال بودن از آزمون t یک جامعه مورد استفاده قرار گرفت. این فرضیه با ۹۵/۰ درصد اطمینان مورد قبول واقع شد .در جدول رتبه بندی نیز رتبه دوم را با وزن ۲۹/۳، به خود اختصاص داد.
فرضیه اصلی ۳- میزان دسترسی به خدمات دندانپزشکی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
برای تایید یا رد این فرضیه سؤالات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت وبا توجه به نرمال بودن با اطمینان ۹۵/۰ و با ۰۵/۰ درصد خطا فرضیه مورد تایید قرار گرفت. ودر جدول رتبه بندی بر اساس آزمون فریدمن رتبه دوم با وزن ۳۷/۴ رابه خود اختصاص داده است.
فرضیه اصلی ۴- ویژگی های قابل مشاهده بیمه گذار(شاخص DMFT، سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل) بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
۴-۱ شاخص DMFT (تعداد دندان های پر شده، کشیده شده، پوسیده) بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
برای تایید یا رد این فرضیه سؤالات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و و با توجه به نرمال بودن ازآزمون t یک جامعه استفاده شد و با اطمینان ۹۵/۰ و با ۰۵/۰ درصد خطا فرضیه مورد تایید قرار گرفت. و در جدول رتبه بندی رتبه سوم با وزن ۷۵/۳ را به خود اختصاص داده است.
۴-۲ سن بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
با توجه به نرمال نبودن و مقیاس متغیر در پرسشنامه از آزمون دوجمله ای استفاده شد.با توجه به آزمون انجام شده این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است .و در جدول رتبه بندی رتبه آخر با وزن ۱۶/۳ را به خود اختصاص داده است. که نشان دهنده کمترین اهمیت در بین متغیرهای مستقل این پایان نامه است.
۴-۳ جنسیت بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
با توجه به نرمال نبودن و مقیاس متغیر در پرسشنامه از آزمون دو جمله ای استفاده شد و فرض صفر مورد تایید قرار گرفته در نتیجه فرضیه رد شده است.
۴-۴ سطح تحصیلات بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
با توجه به نرمال نبودن و مقیاس متغیر در پرسشنامه از آزمون دوجمله ای استفاده شد و با اطمینان ۹۵/۰ و با ۰۵/۰ درصد خطا فرضیه مورد تایید قرار گرفت. در جدول رتبه بندی رتبه چهارم را با وزن۴۷/۳را به خود اختصاص داده است.
۴-۵-وضعیت تاهل بیمه گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر دارد.
این فرضیه با توجه به آزمون دوجمله ای مورد آزمون قرار گرفته سطح معنی داری آزمون۷۸۸/۰ از ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض صفر رد نشده و با اطمینان ۹۵/۰ می توان گفت وضعیت تاهل بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تأثیر ندارد و فرضیه رد شد.
۵-۳- نتایج یافته های جانبی تحقیق
با استفاده از اطلاعات پرسیده شده اولیه در پرسشنامه که راجع به سن، جنسیت، سطح تحصیلات، و وضعیت تاهل بیمه گذار بود برای یافته های جانبی تحقیق استفاده شد. با توجه به اینکه فرضیه های مربوط به تأثیر وضعیت تاهل و جنسیت بیمه گذار رد شده بنابراین این دو متغیر را متوسط در نظر گرفته شده. بنابراین به بررسی دو فرضیه ای که تأثیر سن و سطح تحصیلات را بررسی کرده بود پرداختیم.
با استفاده از آزمون کای دو پیرسون به بررسی وجود استقلال بین دو متغییر سن و میزان میزان استفاده خدمات دندانپزشکی پرداختیم. در فرض صفر، مستقل بودن و در فرض مقابل مستقل نبودن دو متغیر بررسی می شود. با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون۳۷/۰ کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان ۹۵/۰ می توان گفت دو متغیر وابسته هستند.
برای بررسی استقلال بین متغیر سطح تحصیلات و میزان استفاده خدمات دندانپزشکی نیز از آزمون کای دو استفاده کرده ایم. با توجه به سطح معنی داری که کمتر از ۰۵/۰ شده فرض صفر رد و فرض مقابل که عدم استقلال را نشان می دهد تایید شده است.
۵-۴- پیشنهادهای برگرفته از تحقیق
-با توجه به تایید فرضیه اول که مربوط به تأثیر داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی بر روی میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی بود، و همینطور با توجه به جدول رتبه بندی که رتبه اول را داشته، پیشنهاد می شود با تعیین و تعریف تعرفه گذاری مناسب باعث افزایش استفاده از خدمات دندانپزشکی در کشور شد.
-با توجه به تایید فرضیه اول که مربوط به تأثیر داشتن پوشش های دندانپزشکی بر روی میزان استفاده خدمات دندانپزشکی بود، پیشنهاد می شود در بسته های خدمتی بیمه دندانپزشکی مراقبت های پیشگیری از بیماری های دهان و دندان نیز لحاظ شود و تعرفه مربوط به پیشگیری از بیماری های دهان و دندان نیز تعریف شود. که این امر می تواند سلامت بهداشت دهان و دندان را در کشور افزایش دهد.
-با توجه به تایید فرضیه دوم که مربوط به داشتن فرزند بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی بود، پیشنهاد می شود با ایجاد بسته های بیمه ای متفاوت و متناسب با سطح درآمدی و تعداد افراد خانوار گروه هدف شرایط را برای افزایش استفاده از خدمات دندانپزشکی فراهم آورد.
-با توجه به تایید فرضیه سوم که مربوط به میزان دسترسی به خدمات دندانپزشکی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی بود، پیشنهاد می شود با بررسی مکان ها و مرکز های طرف قرارداد بیمه دندانپزشکی، زمینه ای ایجاد شود که بیمه گذاران دسترسی بهتر و مناسب تر به خدمات دندانپزشکی داشته باشند که باعث افزایش استفاده از خدمات دندانپزشکی شود.
-با توجه به فرضیه چهارم که مربوط به ویژگی های قابل مشاهده مثل: DMFT ،سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل بود، که تأثیر سن و سطح تحصیلات بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی تایید شد، پیشنهاد می شود با ایجاد بسته های مناسب و مدیریت ریسک بیمه های مازاد دندانپزشکی در شرکت های بیمه تجاری و کنترل زیان این شرکت ها را فراهم نمود.
۵-۵- پیشنهاد به محققان آتی
-در این تحقیق داده ها با استفاده از نظر پاسخگویان جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است پیشنهاد میشود محققان آتی با استفاده از داده های واقعی و موجود در پرونده پزشکی افراد به بررسی مدل بپردازند.
-پیشنهاد می شود محققان آتی به شناسایی متغیر های دیگری که بر میزان استفاده خدمات دندانپزشکی موثراند، را مورد بررسی قرار دهند.
-پیشنهاد می شود که به منظور آزمون قابلیت تعمیم به کلیه استفاده کنندگان از خدمات دندانپزشکی ، این مطالعه در سطح وسیع تر و در کلیه شرکت های بیمه انجام گیرد.
-پیشنهاد می شود محققان آتی عوامل مؤثر بر میزان استفاده خدمات دندانپزشکی را از دیدگاه مسئولان و صاحب نظران این رشته مورد سنجش قرار دهند.

مطلب دیگر :
سایت مقالات فارسی - بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.