بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۳۲

0 Comments

دارای فرزند بودن بیمه گذار

۲

۷۲۱/۰

میزان دسترسی به خدمات دندانپزشکی

۷

۷۶۴/۰

با توجه به جدول مقابل مشاهده می شود متغیرها و پرسشنامه دارای آلفای بیشتر از ۷/۰ می باشند بنابراین می توان نتیجه گرفت سؤالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافی برخوردار است و هماهنگی سؤالات یکسان می باشد.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها
گام بعدی در تحقیق جهت نتیجه گیری درست و مناسب تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. داده های جمع آوری شده باید دسته بندی شده و در نرم افزار های مورد نظر وارد گشته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بطور کلی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی، که آن تحلیل ها، استدلال ها و استنتاجی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد.(خاکی،۱۶۰،۱۳۸۷) شیوه تجزیه و تحلیل کمی که به شیوه تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد. در موارد اطلاعات و داده های کمی بکار می رود، که دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد.(حافظ نیا،۱۳۷۷،۲۰۳)
در تجزیه و تحلیل توصیفی تحقیقگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کند. به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی، تحقیقگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جداول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار آنها نمایش می شود و سرانجام با استفاده از سایر شاخص های آمار توصیفی آنها را خلاصه می کند.(خاکی،۳۲۷،۱۳۸۸) در این تحقیق ما از این روش برای نشان دادن قسمت اول و پرسشنامه یعنی نمایش مشخصات استفاده کرده ایم.
در تحلیل های آماری استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود.(حافظ نیا،۱۳۷۷،۲۰۸) برای بخش دوم پرسشنامه ازاین روش استفاده شده است.
فرضیه یا سؤالات تحقیق راه و روش تحلیل داده ها را تعیین می کنند. در این پایان نامه با توجه به سؤالات تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها در ابتدا از آزمون کرموگرف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن، برای بررسی فرضیه هایی که نرمال بودن و با توجه به نوع مقیاس متغیرها از آزمون t استفاده شده است. برای فرضیه هایی که نرمال نبودن و همینطور با توجه به نوع مقیاس متغیرها از آزمون دوجمله ای استفاده شده است.
و در یافته های جانبی تحقیق از آزمون کای دو پیرسون برای بررسی متغیرهای تأثیر گذار بر میزن استفاده از خدمات دندانپزشکی که در ابتدای پرسشنامه پرسیده شده، استفاده شده است.و در آخر از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهایی که بر میزان استفاده خدمات دندانپزشکی تأثیر داشته است استفاده می شود.
۳-۹-۱- آزمونt یک جامعه
در این آزمون، فرضیه مطرح شده در مورد میانگین جامعه در سطح خطای α مورد بررسی قرار می‌گیرد. آماره t در این آزمون دارای درجه آزادی n-1 بوده و به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
این آزمون برای متغیر های کمّی به کار می رود و در مواردی برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر(ها) در وضعیت مورد بررسی استفاده می شود.(مومنی،۱۳۸۹،۶۸)
۳-۹-۲-آزمون دوجمله ای
این آزمون (که گاهی آزمون نسبت نامیده می شود) زمانی به کار می رود که می خواهیم نسبت خاصی را در جامعه بررسی کنیم.
نکته: گاهی از این آزمون، همانند آزمون میانگین یک جامعه آماری، برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر در پدیده ای معین استفاده می شود. معمولاً در طراحی فرض های این آزمون فرض صفر بیانگر عدم تأثیر و فرض مقابل بیانگر تأثیر متغیر می باشد.(مومنی،۱۳۸۹،۸۸)
۳-۹-۳-آزمون استقلال (آزمون کای دو پیرسون)
از این آزمون در یافته های جانبی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف از آزمون بررسی وجود استقلال بین دو متغیر کمّی است اگر هر دو متغیر کمّی باشند از آزمون ضریب همبستگی استفاده می شود. آزمون استقلال کای دو برای بررسی فرضیه استقلال دو متغیر که دست کم یکی از آن ها کیفی است و دیگری یا کیفی یا کمّی recode شده (یا کمّی با سطوح محدود) می باشد، استفاده می شود. در این آزمون فراوانی های مشاهده شده (Fo) با فراوانی های مورد انتظاری(Fe) که بر اساس استقلال دو متغیر محاسبه می شود، مقایسه می شود و آماره آزمون «کای دو پیرسون از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.(مومنی،۱۳۸۹،۱۶۶)
فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار است ، که :
۳-۹-۴-آزمون فریدمن[۴۱]
از این آزمون برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده می شود.(مومنی،۱۳۸۹،۱۰۷) و از رابطه زیر محاسبه می شود:
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه
تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده به منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج تحقیق
می باشدکه معمولادرفصل چهارم پایان نامه می آید. در این بخش از پایان نامه تحقیقگر به توصیف حجم نمونه براساس اطلاعات به دست آمده پرداخته و با اجرای آزمون آماری مناسب درمورد معناداری رابطه‌ها و تفاوت‌ها و تعمیم نتایج بدست آمده به جامعه مورد نظراقدام می‌کند. در این فصل از تحقیق حاضر نیز با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی از شاخص‌های فراوانی( فراوانی ، درصد فراوانی و …) و نمودار ستونی استفاده شده است و در بخش استنباطی نیز ضمن کمی سازی، از آزمون‌های آماری برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است.

شایان ذکراست که فصل حاضر در دو بخش زیرارائه شده است:
بخش اول:توصیف داده ها با استفاده از آمار توصیفی(جداول فراوانی و رسم نمودار)
بخش دوم:بررسی فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی (آزمون های آماری)
۴-۲ آمار توصیفی

مطلب دیگر :
منابع مقالات علمی :بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.