تحقیق دانشگاهی – بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه …

0 Comments

۳-۷- روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که محتوی ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقا، متغییر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار، مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغییرها در محتوی ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.(حافظ نیا،۱۳۷۷،۱۳۱)
در طراحی پرسشنامه تحقیق حاضر، تلاش شد تا از سؤالات مبهم و نامربوط پرهیز شود و سؤالات روشن و قابل فهم باشند ودر تدوین آن واقعیات موجود در محیط کار، مفاهیم و نظریه های مرتبط با موضوع و اهداف و فرضیات تحقیق توجه شود. پس از جمع آوری داده ها و کسب نظرات مدیران و کارشناسان ارشد در زمینه بیمه دندانپزشکی، روایی و پایایی پرسشنامه محقق گردید.
۳-۸- پایایی پرسشنامه
مقصود آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می کنیم. و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند.ضریب صفر به معنی عدم پایایی و ضریب یک، پایایی کامل می باشد.(خاکی،۲۴۵،۱۳۷۹)
برای تعیین پایایی پرسشنامه معمولا از آلفای کرانباخ[۴۰] استفاده می شود.
آلفای کرنباخ یک ضریب است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند، آلفای کرنباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می شود و هر قدر آلفای کرنباخ به عدد یک نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است.(صائب و شیرازی،۱۳۸۰،۳۸۱)
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت و سپس از روش آلفای کرون باخ استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی
ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرون باخ، ابتدا باید واریانس نمره های هر یک از سؤال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود.
فرمول آن عبارت است از :
 
که در آن:
J = تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون
= واریانس سؤال i اُم پرسشنامه یا آزمون
= واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
می باشد را محاسبه کرد.
۳-۸-۱- بررسی پایایی پرسشنامه
در صورتی که مقدار آلفای کرونباخ از ۷/۰ بیشتر باشد می توان گفت سؤالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافی برخوردار است و هماهنگی سؤالات یکسان می باشد.
جدول۳-۴: بررسی پایایی پرسشنامه

مطلب دیگر :
چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۲۹

متغیر تعداد گویه مقدار آلفای کرونباخ
کل پرسشنامه ۲۹ ۸۱۹/۰
داشتن پوشش های بیمه دندانپزشکی ۱۲ ۸۰۳/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.