سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

«فهرست جداول»

عنوان                                      صفحه

 

جدول 2-1- عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش……….. 55

جدول 2-2- عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش……….. 56

جدول 3-1- تخصیص نمونه به واحدهای منتخب بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 64

جدول 3-2- جامعه آماری(شامل گروه اصلی و شرکت‌های تابعه). 66

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان…….. 76

جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان……….. 77

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد اندازه سابقه خدمت پاسخگویان   78

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد  نوع استخدام پاسخگویان. 79

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد اندازه تحصیلات پاسخگویان. 80

جدول4-6- توصیف متغیر مدیریت دانش………………… 81

جدول4- 7- توصیف متغیر ساختار سازمانی…………….. 82

جدول4- 8- توصیف متغیر فرهنگ سازمانی……………… 83

جدول4- 9- توصیف متغیر فناوری اطلاعات……………… 84

جدول4- 10- توصیف متغیر  منابع انسانی……………… 85

جدول 4-11- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف…………. 86

جدول 4-12- ضریب همبستگی بین استقرار دانش و مدیریت منابع انسانی   87

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-13- ضریب همبستگی بین استقرار مدیریت دانش و ساختار سازمانی 88

جدول 4-14- ضریب همبستگی بین استقرار مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی  89

جدول 4-15- ضریب همبستگی بین استقرار مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………. 90

 

«فهرست اشکال»

عنوان                                      صفحه

 

شکل 2-1- عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش…………. 29

شکل 2-2- مدل زیر ساخت مدیریت دانش یه و لایی و هو……. 30

شکل 2-3- مدل لی و چویی…………………………. 32

شکل 3-1 فرایند اجرایی پژوهش…………………….. 68

 

«فهرست نمودارها»

عنوان                                      صفحه

نمودار 2-1- مدل استقرار مدیریت دانش………………. 56

نمودار 4-1- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان……………. 76

نمودار 4-2- هیستوگرام سن پاسخگویان………………. 77

نمودار 4-3- هیستوگرام اندازه سابقه خدمت پاسخگویان…… 78

نمودار 4-4- هیستوگرام نوع استخدام پاسخگویان……….. 79

نمودار 4-5- هیستوگرام اندازه تحصیلات پاسخگویان………. 80

نمودار4-6- هیستوگرام متغیر مدیریت دانش……………. 81

نمودار4-7- هیستوگرام متغیر  ساختار سازمانی………… 82

نمودار4-8- هیستوگرام متغیر  فرهنگ سازمانی…………. 83

نمودار4-9- هیستوگرام متغیر  فناوری اطلاعات…………. 84

نمودار4-10- هیستوگرام متغیر منابع انسانی………….. 85

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش