ژانویه 25, 2021

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس- قسمت …

۶

رابطه با دوستان

۲

۷۱۱/۰

۷

از خود بیگانگی اجتماعی

۹

۷۲۶/۰

۸

انسجام اجتماعی

۹

۷۲۲/۰

۹

هوش فرهنگی

۱۲

۷۴۶/۰

۳-۷- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
پس از جمع‌آوری پرسشنامه، با استفاده از آزمون‌های مناسب به کمک نرم‌افزار Spss به تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است و در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام‌ شده است. در روش توصیفی از فراوانی و درصدها و نمودار و واریانس و انحراف معیار استفاده ‌شده و آمار استنباطی برای بررسی رابطه میان متغیرها است. در آمار استنباطی از آزمون f و t استفاده ‌شده است و همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای شناخت رابطه میان متغیرها استفاده ‌شده است و در نهایت از رگرسیون و تحلیل مسیر برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای عوامل اجتماعی مؤثر بر نزاع (کنترل اجتماعی غیررسمی، از خود بیگانگی اجتماعی،انسجام اجتماعی، هوش‌ فرهنگی و ویژگی های جمعیت شناختی) استفاده ‌شده است.
فصل چهارم
یافته‌های
تحقیق
۴-۱- مقدمه
بر اساس سطح سنجش در این فصل بر آن هستیم تا با استفاده از داده‌های به‌ دست‌ آمده از طریق پیمایش به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس بپردازیم. به ‌منظور دستیابی به اهداف بیان ‌شده ابتدا به بررسی آزمون نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف به ‌عنوان یکی از روش‌های عددی مبتنی بر نظریه و نمودار هیستوگرام به ‌عنوان یکی از روش‌های گرافیکی پرداخته‌ شده است. همچنین آمار توصیفی متغیرهای زمینه‌ای و مستقل و وابسته‌ی تحقیق را به دست آوردیم و در بخش آزمون استنباطی به آزمون فرضیه‌ها و متغیرها پرداخته ‌شده است و در پایان برای همه‌ی متغیرها رگرسیون گرفته‌ شده و نمودار تحلیل مسیر ترسیم گردیده است.
۴-۲- آمار توصیفی:
در این قسمت به تنظیم جداول فراوانی یک یا دو متغیری مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تفسیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی پرداخته می‌شود.
۴-۲-۱- توزیع فراوانی سن
بر اساس جدول ۴-۱ با بررسی گروه‌های سنی پاسخگویان، مشاهده می‌شود که از بین ۳۸۳ نفر پاسخگو ۱۱۰ نفر (۷/۲۸ درصد) بین ۳۰-۲۵ سال به‌ عنوان بیشترین فراوانی، ۱۹ نفر (۰/ ۵ درصد) بین ۵۰-۴۵ سال به‌ عنوان کمترین فراوانی و درصد سن را دارند؛ بنابراین هر چه سن افراد بالاتر می‌رود گرایش آن‌ها به سمت نزاع‌های خیابانی کمتر است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است