مارس 4, 2021

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس- قسمت …

از خود بیگانگی اجتماعی

فرهنگی

هدفدار نبودن مدرسه، پیشرفت کردن از راه تقلب و راه های غیرقانونی

اجتماعی

ارزش نداشتن دوستی و رفاقت، جلب احترام دیگران از طریق رفتار، دوستانه بودن دنیا

شخصی

معنا و مفهوم نداشتن دنیا، موجب دردسر بودن افراد خانواده، مورد تأیید قرار گرفتن حرف ها در خانواده، کج کردن راه خود به هنگام دیدن افراد آشنا

۳-۵-۷- تعریف مفهومی انسجام اجتماعی
انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان یک جامعه دارد. به عبارتی «انسجام در کل ناظر به میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران، گروه ها وخرده فرهنگ های تمایز یافته است» ( افروغ،۱۳۷۸: ۱۴۰).
۳-۵-۸- تعریف عملیاتی انسجام اجتماعی (متغیر مستقل)
در این پژوهش سعی ما بر این بوده است که به سنجش انسجام اجتماعی بپردازیم که شامل: (اگر فرد حاضر به شرکت در فعالیت‌های عام‌المنفعه باشد یا این‌که در مراسم مختلف اجتماعی شرکت کند یا این‌که حاضر به قرض دادن به دوستان خود باشد دارای انسجام اجتماعی است که به ‌صورت بدگویی افراد از یکدیگر، بی‌توجهی به فرزندان تا وقوع دردسر، دوست بودن به دلیل نیاز، احساس تعلق فرد به جامعه، عدم نظارت والدین به فرزندان و سخت پیدا کردن دوست) که در قالب ۹ گویه از طریق طیف لیکرت می‌سنجیم.
جدول ۳-۵ گویه های متغیر انسجام اجتماعی

متغیر گویه ها
انسجام اجتماعی بدگویی افراد از یکدیگر، بی‌توجهی به فرزندان تا وقوع دردسر، دوست بودن به دلیل نیاز، احساس تعلق فرد به جامعه، عدم نظارت والدین به فرزندان و سخت پیدا کردن دوست

۳-۵-۹- تعریف مفهومی هوش فرهنگی (متغیر مستقل)
هوش فرهنگی به ظرفیت‌های شخصی اطلاق می‌شود که انسان را به تعامل مؤثر با دیگر انسان‌ها با پیشینه و زمینه‌های فرهنگی گوناگون توانا می‌کند (بریسلین و همکاران، ۲۰۰۶: ۴۳).
۳-۳-۱۰- تعریف عملیاتی هوش فرهنگی (متغیر مستقل)
در اینجا به سنجش متغیر هوش فرهنگی از ۴ بعد، فراشناختی (رفتار کردن با هوشیاری و آگاهی هنگام روابط با افراد، ساده برخورد کردن با افراد جدید و ناآشنا، آشنایی با فرهنگ اقوام دیگر)، شناختی (آگاهی از نظام قانونی و اقتصادی کشورهای دیگر، آشنایی با آداب‌ورسوم و اعتقادات مذهبی فرهنگ‌های دیگر، آشنایی با هنرها و صنایع‌دستی یا رفتارهای غیرکلامی فرهنگ‌های دیگر)، انگیزشی (احساس خوب هنگام هم‌نشینی با افراد از فرهنگ‌های دیگر، اطمینان از برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ‌های دیگر، کوتاه آمدن به هنگام مواجهه با رفتار جدید و مخالف) و رفتاری (تغییر رفتارهای کلامی و رفتارهای غیرکلامی و تطبیق با غذاها و پوشش‌ها به هنگام رویارویی با فرهنگ‌های دیگر) با ۱۲ گویه در قالب طیف لیکرت می پردازیم.
جدول۳-۶ گویه های متغیر هوش فرهنگی