سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس- …

0 Comments

گرایش به نزاع به عنوان یک آسیب اجتماعی،تمایل به اعمال خشونت آمیز که عمدتاً ناظر به پدیده درگیری میان حداقل دو نفر است و تعریف اصطلاحاتی آن عبارت است از کنش جمعی دو یا چند نفر که به قصد آسیب رساندن به انسان دیگری صورت می گیرد. این آسیب ممکن است جسمی یا روحی، فردی یا جمعی و جانی یا مالی باشد(خراط ها، ۱۰:۱۳۸۵به نقل از هاشمی، ۱۳۸۷: ۳۱).
۳-۵-۲- تعریف عملیاتی گرایش به نزاع‌های خیابانی (متغیر وابسته)
از نظر کنش‌گرانی که درگیر در واقعه هستند، نزاع شامل دو نوع فردی یا گروهی (جمعی) است. با توجه به ابعاد و انگیزه های مختلفی که در گرایش به نزاع خیابانی وجود دارد برای سنجش این متغیر، ابعاد رفتاری و شناختی در نظر گرفته شده است. گویه های مؤلفه گرایش به نزاع فردی در بعد رفتاری شامل: (اختلاف در مسائل مالی و ملکی) و در بعد شناختی شامل (دفاع از حیثیت به هنگام طعنه زدن دیگران، عدم توانایی قانون به هنگام آبرو) است و گویه های سنجش مؤلفه جمعی گرایش به نزاع خیابانی در بعد رفتاری شامل: (توهین به فامیل یا خانواده، مسائل ناموسی، غیر مقصر بودن اقوام در درگیری، ضایع شدن حق فامیل و بستگان در انتخابات مجلس) و بعد شناختی آن شامل: (بی‌احترامی به اجداد و ریش‌سفیدان، اهانت به خویشاوندان نزدیک، دفاع هنگام به وجود آمدن مسئله ناموسی، مقابله با زور، عمل کردن به مصلحت بزرگ‌ترها به هنگام درگیری) در نظر گرفته ‌شده است که در قالب ۱۲ گویه از طریق طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول ۳-۲ گویه های گرایش به نزاع های خیابانی

مؤلفه ابعاد گویه ها
فردی رفتاری اختلاف در مسائل مالی و ملکی
شناختی دفاع از حیثیت به هنگام طعنه زدن دیگران، عدم توانایی قانون به هنگام آبرو
جمعی رفتاری توهین به فامیل یا خانواده، مسائل ناموسی، غیر مقصر بودن اقوام در درگیری، ضایع شدن حق فامیل و بستگان در انتخابات مجلس
شناختی بی‌احترامی به اجداد و ریش‌سفیدان، اهانت به خویشاوندان نزدیک، دفاع هنگام به وجود آمدن مسئله ناموسی، مقابله با زور، عمل کردن به مصلحت بزرگ‌ترها به هنگام درگیری
مطلب دیگر :
چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۲۸

۳-۵-۳- تعریف مفهومی کنترل اجتماعی غیررسمی (متغیر مستقل)
به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهای خود به کار می‌برد و مجموع موانعی که به‌ قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار می‌دهد، گفته می‌شود (ستوده،۱۳۸۰: ۴۶).
۳-۵-۴- تعریف عملیاتی کنترل اجتماعی غیررسمی (متغیر مستقل)
در این پژوهش سعی ما بر این بوده است که به سنجش کنترل اجتماعی غیررسمی بپردازیم که از جمله متغیرهای مربوط به کنترل اجتماعی است. متغیر کنترل اجتماعی غیررسمی از جمله متغیرهای تحقیق است که با هدف میزان کنترل نزاع‌های دسته‌جمعی از طریق کنترل خانواده در دو بعد فضای عاطفی و توزیع قدرت سنجیده ایم. گویه های بعد فضای عاطفی (چگونگی رابطه والدین با افراد) و گویه های بعد توزیع قدرت که استبدادی یا دموکراتیک است که استبدادی شامل: (تحکمی و تند برخورد کردن والدین، حرف اول و آخر را پدر و مادر زدن، اجازه دادن خانواده برای گفتن نظرات خود، قدرت بیشتر بزرگترها، انجام دادن حرفای رئیس خانواده) و قدرت دموکراتیک شامل: ( منطقی گوشزد کردن خطاها، تشویق فرزندان به فعالیت های اجتماعی، فرصت و حوصله والدین برای رسیدگی به امور فرزندان) است که برای سنجش این متغیر در خانواده در قالب ۱۰ گویه از طریق طیف لیکرت استفاده ‌شده است و سنجش آن در گروه تأثیرپذیری از دوستان (تعداد دوستان خلافکار و تشویق افراد به امر خلاف برای رفع نیاز) از طریق ۲ گویه سنجیده می‌شود.
جدول ۳-۳ گویه های متغیر کنترل اجتماعی غیررسمی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است