سامانه پژوهشی – بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس- قسمت ۱۰

0 Comments

هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت‌هایی است که از تنوع فرهنگی برخوردار بوده و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش که هوش را بیش‌تر یک توانایی شناختی می‌دانند، سازگار است.

۲-۵- ارائه مدل نظری پژوهش
کنترل خانواده
تأثیرپذیری از دوستان
کنترل اجتماعی غیررسمی
گرایش به نزاع خیابانی
هوش فرهنگی
ویژگی های جمعیت شناختی
از خود بیگانگی اجتماعی
انسجام اجتماعی
شکل ۲-۱ مدل مفهومی پژوهش
۲-۶- فرضیه‌های تحقیق
۱- به نظر می‌رسد بین کنترل خانواده و گرایش به نزاع‌های خیابانی رابطه وجود دارد.
۲- به نظر می‌رسد بین تأثیرپذیری از دوستان و گرایش به نزاع‌های خیابانی رابطه وجود دارد.
۳- به نظر می‌رسد بین از خود بیگانگی و گرایش افراد به نزاع‌های خیابانی رابطه وجود دارد.
۴- به نظر می‌رسد بین انسجام اجتماعی و گرایش به نزاع‌های خیابانی رابطه وجود دارد.
۵- به نظر می‌رسد بین هوش فرهنگی و گرایش به نزاع خیابانی رابطه وجود دارد.
۶- به نظر می‌رسد بین ویژگی‌های جمعیت شناختی و گرایش به نزاع‌های خیابانی رابطه وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- جامعه آماری
مفهوم جامعه در فعالیت‌های پژوهشی، جدا از آنچه به‌ عنوان تعریف جامعه در لغت‌نامه‌ها آمده است مورد نظر است. شاید در ذهن مردم، جامعه فقط به افراد انسانی نسبت داده شود در حالی‌ که در فعالیت‌های پژوهشی جامعه را چنین تعریف می‌کنند عبارت ست از همه اعضای واقعی یا فرضی که درصدد هستیم تا یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم. یک جامعه آماری عبارت ست از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک هستند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت‌ها) متغیر واحدی آن به مطالعه بپردازد. (سرمد و همکاران، ۱۳۷۹: ۱۷۷). جامعه آماری بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ تعداد مردان ۱۵ تا ۵۰ سال شهر بندر عباس،۱۸۹۸۲۰ نفر بوده است.
۳-۲- روش تحقیق
پژوهش کنونی از نوع توصیفی- تبیینی است و به دنبال روابط بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است که روش پیمایش در آن مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی از روش پیمایشی برای کشف و شناسایی ویژگی‌های و چگونگی رابطه‌ی بین متغیرها استفاده گردیده و در نهایت نتیجه به‌ کل جامعه آماری تعمیم داده می‌شود.
۳-۳- ابزارهای اندازه‌گیری و روش‌های گردآوری اطلاعات
داده‌های این پژوهش علاوه بر روش کتابخانه‌ای با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع‌آوری ‌شده است و مردان ۱۵ تا ۵۰ ساله در شهر بندرعباس آن را تکمیل کردند که این پرسشنامه در چند بخش تنظیم‌ شده است که شامل: ویژگی‌های فردی (سن، جنسیت، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، میزان متوسط درآمد خانواده) و عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی یعنی متغیرهای مستقل (کنترل اجتماعی غیررسمی، از خود بیگانگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، هوش فرهنگی) که این سؤالات در سطح ترتیبی (مقیاس لیکرت) ساخته شد.
جدول ۳-۱ ابزار مورد استفاده در پرسشنامه

مطلب دیگر :
دسترسی متن کامل - چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۱۱

متغیر ابزار مورد استفاده
گرایش به نزاع خیابانی
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.