مارس 8, 2021

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت ۱۷

در جهان امروز بهرهوری نیروی کار یکی از مهمترین و بلکه مهمترین شاخص داوری در باب توسعه یافتگی است و رضایت شغلی، پایه بسیاری از سیاستها و خطمشیهای مدیریت برای افزایش بهرهوری و کارآیی سازمان میباشد.
صاحبنظران رضایت شغلی را از عوامل مهم سازگاری فرد با شغل خویش میدانند، همچنین تاکید دارند که چنانچه فرد به شغل خود علاقمند باشد و از آن رضایت داشته باشد، عملکرد و کارایی او افزایش مییابد، در غیر این صورت کاهش کارایی، افزایش تلفات، افزایش هزینهها و . . . را باعث میشود. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی وی میگرد. اغلب گفته میشود که کارمند خوشحال یک کارمند کارا است و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود. اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی میشود که بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کاری میگذرانند. نتایج تحقیقات نشان میدهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند. رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است فراهم میکند. بنابراین رضایت شغلی یک حالت احساس مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت، کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد میکند و در نتیجه میتوان گفت افرادی که در سازمان رضایت شغلی بالاتری دارند، میتوانند در سازمان بهرهورتر باشند و به رشد و ارتقای سازمان کمک نمایند.
بر اساس یافتههای پژوهش، بدیهی است که رضایتمندی افراد از مشاغل خود، نسبتی مستقیم با بهرهوری دارد، صاحبنظران رضایت شغلی را از عوامل مهم سازگاری فرد با شغل خویش میدانند، همچنین تاکید دارند که چنانچه فرد به شغل خود علاقمند باشد و از آن رضایت داشته باشد، عملکرد و کارایی او افزایش مییابد، در غیر این صورت کاهش کارایی، افزایش تلفات، افزایش هزینهها و . . . را باعث میشود. با افزایش رضایت شغلی میزان غیبت کارکنان کاهش مییابد، قوه خلاقیت و ابتکار در کارکنان فعال خواهد شد، کارکنان در کار احساس مسؤلیت بیشتری خواهند کرد و با تلاش و جدیت بیشتر در پی دستیابی به اهداف سازمان و شخصی خواهند بود، لذا با این وجود نگرش مثبت و انگیزش درونی در کارکنان ایجاد خواهد شد و کارکنان عملکرد و کارایی بیشتری در کار از خود نشان خواهند داد و سازمان به بهرهوری بیشتری دست خواهد یافت. در نتیجه میتوان گفت رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و افرادی که در سازمان رضایت شغلی بالاتری دارند، میتوانند در سازمان بهرهورتر باشند.
وقتی در کار رضایت وجود داشته باشد، کارکنان سازمان خود را بیشتر با شرایط محیطی و اجتماعی سازمان وفق میدهند و نسبت به اهداف آن سازگارتر خواهند بود، در این صورت میتوان پیشبینی کرد که وقتی بین کارکنان و سازمان سازگاری وجود داشته باشد، افراد در سازمان کارایی و اثربخشی بیشتری داشته باشند.
فرضیه فرعی پژوهش: بین بهره وری زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد.
بر اساس اطلاعات جدول(۴-۶)، t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای ۰۵/۰ کوچکتر میباشد، به عبارت دیگر t مشاهده شده در سطح ۰۵/۰ ≥ p معنادار بوده، بنابراین فرضیه پژوهشی تأیید میگردد. یعنی میزان بهرهوری کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد بوده است که این یافته با نتیجه پژوهش کریموند (۱۳۸۳) همخوانی ندارد.
علاوه بر تفاوت های فردی بین انسان ها به طور کلی و بین زن و مرد نیز به طور اخص تفاوت های بارز چشمگیری از نظر جسمانی و روانی وجود دارد. مردان دارای خصلتهای چون؛ مستقل بودن، پرخاشگر و سلطه طلب بودن، به سادگی تحت تأثیر قرار نگرفتن، در برابر بحران ها خویشتندار بودن، فعال بودن در بسیاری از زمینه ها و تمایلات رقابت جویی داشتن، اعتماد به نفس بالا میباشند و زنها از خصلتهای محافظه کار و خویشتندار بودن، دلواپس عواطف و احساسات دیگران بودن، میل به امنیت خواهی داشتن، دارای گرایشات دینی عمیق میباشند، لذا در برآوردن هدفهای سازمان میتوانند متفاوت عمل کنند.
با توجه به اینکه شرکت کیمیا الیاف یک شرکت فعال در زمینه خیاطی است و از آنجا که زنان به شغل ریسندگی علاقه بیشتری دارند، شاید بتوان گفت که علاقه و انگیزه بالاتر زنان به این شغل نسبت به مردان سبب شده است که آنها از کارایی و اثربخشی بالاتری برخوردار باشند و به عبارتی دیگر بهرهوری بیشتری داشته باشند.
محدودیت‏های تحقیق
محدودیتهای در اختیار محقق:
۱- نتایج این پژوهش محدود به کارکنان شرکت کیمیا الیاف می‏باشد، لذا در تعمیم نتایج حاصل به سایر شهرها باید احتیاط نمود.

 1. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، در نتیجه یافته های آن در مقایسه با روش های آزمایشی و شبه آزمایشی از قاطعیت کمتری برخوردارند.
 2. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده که جنبۀ خود گزارش دهی دارد. لذا در تحقیقات آتی نیاز به اندازه گیریهای بدیل نظیر مشاهده رفتار در محیط طبیعی کار و گزارش همتایان نیز می باشد

محدودیتهای خارج از اختیار محقق:

 1. عدم همکاری مناسب از سوی برخی از کارکنان که جزء نمونه آماری پژوهش بودند.
 2. سوگیری احتمالی برخی آزمودنی ها در نحوه ارائه پاسخ به سوالات پژوهش در راستای تأمین اهداف پژوهشگر.

پیشنهادهای کاربردی

 1. یکی از پایدارترین یافته ها حاکی از این است که بین رضایت شغلی و بهرهوری رابطه وجود دارد. از سویی، به دلیل آن که افراد غالبا دوستدار و خواستار پیشرفت در کار خو هستند، بنابراین برای افزایش رضایت در سازمانها بایستی در این باره با برگزاری نشستهایی بین مدیران و کارکنان و همچنین نظر خواهی از کارکنان چاره اندیشی شود و برنامه ریزی های دقیقی انجام پذیرد تا زمینه های ارتقای کارکنان سطوح مختلف در قالب فرآیندی منطقی فراهم گردد.
 2. با توجه به اینکه رضایت شغلی بهرهوری کارکنان را پیشبینی میکند، پیشنهاد میگردد؛ امکانات رفاهی لازم از قبیل مسکن، اعطای وامهای مورد نیاز و تسهیلاتی جهت شرکت در سمینارها و کنگرهها فراهم گردد و همچنین شرایط فیزیکی مناسبی برای محیط کار در نظر گرفته شود تا علاوه بر ایجاد رضایت کارکنان، موجب سلامت فکری و جسمی ایشان گردد.
 3. همچنین با توجه به نقش رضایت شغلی در بهرهوری شغلی، پیشنهاد می شود که مسؤولان سازمان با دادن آزادی عمل و خود استقلالی به کارکنان به آنان فرصت دهند تا در مورد نوع و چگونگی عملیات لازم برای انجام تکالیف شغلی خود تصمیم گیری کنند و مهارت ها واستعدادهای متنو ع خود را به کار گیرند. ضمناً بازخورد به موقع و منظم کارکنان را از کیفیت عملکردشان مطلع کنند و بر اساس آن م ی توانند رفتارشان را به گونه ای تعدیل نمایند که از پادا ش های مطلوب بر خوردار شوند. شناخت و قدر دانی از موفقیت های کارکنان از عوامل عمدهی رضایت شغلی است و موجب رشد خود پندارهی مثبت و ارضای نیاز های عزت نفس، خود شکوفایی و پیشرفت آنان می شود و این شاید نیرومندترین ولی کم هزینهترین عامل در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان سازمان باشد.
 4. با توجه به اینکه بین سازگاری با بهرهوری رابطه معناداری وجود دارد، پیشنهاد میشود آموزش مهارتهای اجتماعی به صورت یک برنامه مدون و منظم به کارکنان آموزش داده شود، تا زمینه انطباق فرد با سازمان فراهم گردد.

پیشنهادهای پژوهشی

 1. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهرهوری در سازمانهای دیگر
 2. دیدگاه کارکنان در زمینه مفهوم بهرهوری و عوامل مؤثر بر آن.
 3. بررسی و مقایسه بین ابعاد مختلف سازگاری در کارکنان سازمان
 4. بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری کارکنان در سازمان
 5. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان

فهرست منابع
منابع فارسی
ابدالهی، بهرام (۱۳۸۷). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی برای مدیرت منابع انسانی. تهران: انتشارات ویرایش.
ابطحی، معصومه السادات و ندری، خدیجه (۱۳۹۰). رابطه خلاقیت و سازگاری با عملکرد تحصیلی دانشآموزان متوسطه شهر زنجان، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره دوم، صص ۲۸-۱۵٫
احمدی، مبارکی و یوسفعلی. (۱۳۹۱). روابط ساختاری بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان های آموزشی استان های قزوین و اصفهان، مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال ۱۶، شماره ۲، صص ۷۶-۷۱٫
اسدی، اسماعیل (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان ستادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت توسعه، سال دهم، شماره ۳۸٫
امامی میبدی، علی (۱۳۸۰). اصول اندازه گیری کارآیی و بهره وری (علمی تجری)، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
امانی، رزیتا؛ اعتمادی، عذرا؛ فاتحی زاده، مریم و بهرامی، فاطمه (۱۳۹۰). رابطه میان سبکهای دلبستگی و سازگاری اجتماعی، مجله دانشور رفتار، سال ۱۹، شماره ۶، صص ۲۶-۱۵٫
آندرسون و آناکیپریانو (۱۳۸۷). رفتار سازمانی اثربخش، مترجمان علی رضاجباری، مجید پسران قادر و عباس کحال زاده، فارس: انتشارات سیه لاکی فارس.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.