ژانویه 24, 2021

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی- قسمت ۱۰

۸۳/۰

سازگاری تحصیلی

۹-۸-۷

۸۲/۰

سازگاری شغلی

۱۲-۱۱-۱۰

۷۰/۰

سازگاری خانوادگی

۱۵-۱۴-۱۳

۸۲/۰

همچنین براساس مطالعات مقدماتی، ضریب اعتبار پرسشنامه ی سازگاری از طریق محاسبهی آلفای کرونباخ ۷۶/۰ به دست آمده است و به تأیید صاحبنظران و اساتید مربوطه رسیده است.
ج) پرسشنامه بهره وری
این پرسشنامه بوسیله هرسی و بلانچارد و گلداسمیت (۱۹۸۰) به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و بوجودآوردن استراتژیهای تغییر و به منظور کمک به حل این مشکلات طرح ریزی گردید. (مشبکی ،۱۳۸۰).
در پرسشنامه بهره وری نیز برای سنجش نتایج از طیف سنجش لیکرت استفاده شده است و چون تمام سوالات مثبت می باشند گزینه کاملا مخالفم(۱)، مخالفم(۲)، نمی دانم(۳)، موافقم(۴)، کاملا موافقم(۵) نمره می گیرند. در این پرسشنامه بهره وری سوالات ۱ تا ۵ و۱۴ (حیطه مهارت)، سوالات ۶تا ۱۳ و۱۵ و۱۶ (حیطه نگرش) و سوالات ۱۷تا ۲۰( حیطه مشارکت) را می سنجد.
روایی و پایایی پرسشنامه بهره وری
برای محاسبه و تعیین ضریب اعتبار اندازه گیری ازروش آلفای کرونباخ استفاده گردید. پایایی این پرسشنامه درسال ۱۳۸۰ توسط جوادمشبکی (به نقل ازحقیقت جو،۱۳۸۴) سنجیده گردید و آلفای کرونباخ این آزمون ۸۳/۰ گزارش شده است و در سال ۱۳۸۴ توسط زهرا حقیقت جو ۸۹/۰ گزارش گردیده است.
پایایی این پرسشنامه توسط شاکر نسب (۱۳۸۷) با استفاده از آلفای کرونباخ ۹۳/۰ بدست آمده است. روایی ملاکی این آزمون درسال ۱۳۸۳ توسط گلابیان سنجیده گردید و روایی آزمون با آزمون بهره وری رابینز ۷۸/۰ همبستگی دارد.
فرآیند جمعآوری دادهها
محقق برای شروع فعالیتهای اجرایی پایاننامه، از معاونت آموزشی دانشکده علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت معرفینامه دریافت نمود. با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت کیمیا الیاف مرودشت بوده، معرفینامه ارائه شده در حقیقت مجوز فعالیت برای انجام پژوهش در این شهر بود. سپس پژوهشگر با مراجعه به دفتر مدیریت این شرکت مجوز اجرای پژوهش را در این سازمان دریافت نمود.
جهت اجرای پرسشنامه نیز محقق و همکاران محقق با تکتک مخاطبین ملاقات حضوری داشته و ضمن بیان اهمیت کار، پرسشنامه را اجرا نمودند.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده و در سطح آمار استنباطی نظر به اینکه استفاده از آزمون پارامتریک مستلزم اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها بوده ابتدا آزمون کالموگرف – اسمیرنف اجرا و پس از آن برای تجزیه تحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه متغیرها و آزمون t گروههای مستقل برای مقایسه بین دو گروه مرد و زن و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شده است. ضمناً سطح معناداری در این پژوهش  در نظر گرفته خواهد شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل خواهد گردید.
ملاحظات اخلاقی
به منظور اطمینان دادن به کارکنان جهت محرمانه ماندن پاسخهای آنها، هیچ گونه اسم و مشخصات فردی ثبت نگردید و در زمان توزیع پرسشنامه ها این اطمینان به آنها داده شد تا به دور از هرگونه استرس پاسخ های خود را ارائه دهند.
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
در این فصل داده‌های جمعآوری شده با توجه به فرضیههای پژوهش توصیف و تجزیه وتحلیل شدهاند. ابتدا یافتههای توصیفی نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج مربوط به فرضیههای پژوهش آورده شده است.
الف: داده های توصیفی
جدول(۴-۱):شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش

متغیر میانگین انحراف معیار
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است