جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی

0 Comments

چراهای رفتاری یا علل تمایل و دلایل انگیزه و رضایت کارکنان، به منظور هدایت رفتار آنها به سوی تحصیل اهداف سازمانی و استفاده بهنگام از آنها توسط مدیران لایق و شایسته با هدف تحقق محیطی مطلوب و مناسب (پورکلهر و همکاران، ۱۳۹۱). لذا کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان تحت تأثیر رضایت شغلی و سازگاری با محیط سازمان و نقش شغلی بدست میآید.
رضایت شغلی، علاقه و وفاداری به سازمان و بالندگی کارکنان منوط به ایجاد محیطی است که مدیران متولی و مسئول آن هستند. شناسایی عوامل ایجاد رضایت و دلایل نارضایتی کارکنان و نیز ارزیابی رضایت شغلی آنان به عنوان اقدامی کلیدی در جهت اهداف یاد شده، نقشی بسزا و چشمگیر دارد.
توجه به پیامدهای نارضایتی از شغل نظیر: غیبت، جابجایی، ترک کار، … و تأثیر آنها بر سازمان و افزایش هزینههای سازمانی از یک سو و اثرات روحی و جسمی نارضایتی بر سلامت کارکنان و بهرهوری آنان از سویی دیگر ما را به اهمیت موضوع رهنمون میسازد. نارضایتی شغلی میتواند زمینهساز پیدایش بخشی از شکایتها، کارکردهای ناچیز، دشواریهای انضباطی، کمکاریها و دیگر مشکلات باشد (پورکلهر و همکاران، ۱۳۹۱).
بر اساس آنچه گفته شد، بدیهی است که رضایتمندی افراد از مشاغل خود، نسبتی مستقیم با بهره وری دارد، برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انســــانی در بهره وری اشاره شود. انسان محور بهره وری است. کلیه سازمانها با هر ماموریتی که دارند باید بیشترین امکانات را به آموزش و پرورش انسانها از ابعاد مختلف، اختصاص دهند (رضایی هرندی،۱۳۸۹).
همچنین سازگاری بر بهرهوری کارکنان میتوان اثرگذار باشد، هر انسانی میکوشد تا خود را با محیط فیزیکی و روانیاش سازگار کند، زیرا انطباق با شرایط مختلف، از سلامت روانی آدمی حکایت دارد (ویونا[۹]،۲۰۰۰). هر چه سازگاری در سازمان بیشتر باشد، کارکنان میتوانند بهرهوری بیشتری داشته باشند و زمینه دستیابی به اهداف سازمان بیشتر فراهم شود.
با این تفاسیر و نقشی که رضایت شغلی و سازگاری کارکنان میتواند در توسعه و رشد سازمان داشته باشند، این پژوهش درصدد این است تا به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهرهوری کارکنان بپردازد.
هدف پژوهش
هدف اصلی

  1. تبیین رابطه بین رضایت شغلی با بهره وری شغلی
  2. تبیین رابطه بین سازگاری با بهره وری شغلی
مطلب دیگر :
مقاله - جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

هدفهای فرعی

  1. پیش بینی بهره وری کارکنان با توجه به رضایت شغلی و سازگاری
  2. تبیین تفاوت بین بهرهوری کارکنان زن و مرد .

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش:

  1. بین رضایت شغلی و بهرهوری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین سازگاری کارکنان و بهرهوری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیههای فرعی

  1. رضایت شغلی و سازگاری قادر به پیش بینی بهرهوری شغلی کارکنان در سطح معناداری می باشد.
  2. بین بهرهوری کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.

تعریف واژهها و اصطلاحها
تعاریف نظری
الف)بهره وری:
در مدل اچیو[۱۰]، الگوی هرسی وگلدسمیت[۱۱](۱۹۹۴)، بهره وری کارکنان معادل برآیندی از مؤلفه های توانایی[۱۲]، وضوح[۱۳]، کمک[۱۴]، انگیزه[۱۵]، ارزیابی[۱۶] ، اعتبار[۱۷]، محیط[۱۸] می باشد. همچنین بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید (رفیعی و زیبایی،۱۳۸۲).
ب)رضایت شغلی:
اسمیت، کندال و هالین (۱۹۶۹) معتقد هستند، رضایت شغلی به عنوان احساس مساعد و مثبت کارکنان به شغل خود، در سازمان، متأثر از نیازها، انگیزه ها و علایق از یک طرف و شرایط شغلی از طرف دیگر می باشد (به نقل از هومن،۱۳۸۱).
ج) سازگاری:
سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیتهای استرسزای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار میبرد گفته میشود (سادوک و سادوک[۱۹]، ۲۰۰۳).
تعاریف عملیاتی
الف) بهره وری:
دراین پژوهش براساس نمره فردکه ازپرسشنامه مدل اچیو(۱۹۹۴) الگوی هرسی و گلدسمیت کسب می نماید، مورد سنجش قرارگیرد.
ب) رضایت شغلی:
برای سنجش رضایت شغلی در این تحقیق از پرسشنامه شاخص توصیف شغل[۲۰](JDI) استفاده شده که توسط اسمیت، کندال و هیولین[۲۱] (۱۹۶۹) تهیه و میزان سازی شده است منظور نمره ای است که از این پرسشنامه بدست آمده است.
ج) سازگاری:
برای سنجش سازگاری از پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (۱۳۹۰) که در قالب پنج عامل ۱- شخصی، ۲- اجتماعی، ۳- تحصیلی، ۴- شغلی، ۵- خانوادگی تهیه شده استفاده گردیده است و منظور نمرهای است که از این پرسشنامه بدست آمده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir