تحقیق دانشگاهی – بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های …

0 Comments

  1. تعیین نزدیکی نسبی (Cj*) یک گزینه به راه حل ایدهآل:

Cj*=Dj/(D+j+Dj) j=1,2,…,m
رتبهبندی گزینهها بر اساس نزدیکی نسبیCj*) (، گزینهای که (Cj*) آن بزرگتر باشد، بهتر است.
تکنیک AHP کلاسیک نیز به دلیل عدم دسترسی به نیازمندیهای دقیق تصمیمگیران، قادر به انعکاس کامل تفکر بشری نیست. بنابراین متغیرهای زبانی که در اعداد فازی مطرح میگردند، برای توصیف ورودیهای تاپسیس و دستیابی به نیازهای تصمیمگیری تصمیمگیران مناسب به نظر میرسد. در این مقاله از خروجی F-AHP به عنوان ورودی تاپسیس استفاده شده است.
۳-۶- روش ویکور
روش ویکور جهت رتبهبندی گزینههای مختلف به کار میرود و بیشتر برای حل مسائل گسسته کاربرد دارد. این روش بر مبنای راهحلهای توافقی بر مبنای معیارهای متضاد میباشد.
در این مدل همواره چند گزینه مختلف وجود دارد که این گزینهها بر اساس چند معیار به صورت مستقل ارزیابی میشوند و در نهایت گزینهها بر اساس ارزش، رتبهبندی میگردند.
تفاوت اصلی این مدل با مدلهای تصمیمگیری سلسله مراتبی یا شبکهای این است که برخلاف آن مدلها، در این مدلها مقایسات زوجی بین معیارها و گزینهها صورت نمیگیرد و هر گزینه مستقلاً توسط یک معیار سنجیده و ارزیابی میگردد.
این ابزار بر اساس رویکرد برنامهریزی مطلوب و بهینهسازی چند معیاره پایهریزی گردیده که توسط افراد زیادی برای رتبهبندی عملکرد سازمانها بر اساس معیارهای مشخص مناسب تشخیص داده شده است. الگوریتم پیادهسازی فازی ویکور برای رتبهبندی عملکردها دارای گامهای زیر می باشد:
گام ۱- ایجاد ماتریس تصمیم گیری مشخص شده: ساختار این ماتریس به شکل زیر بوده که در آن Xij ارزش ارزیابی گزینه i ام بر اساس معیار j ام را نشان میدهد.
گام ۲- محاسبه شکاف های Si ,Ri : این مقادیر به کمک روابط زیر محاسبه میگردند:
گام ۳- محاسبه ی شکافi Q : برای محاسبه ی این مقدار ابتدا لازم است که Si*=Maxi Si , Si=Min iSi و Ri=Maxi Ri , R*i=Mini Ri و Vϵ(۰,۱) است که ماکزیمم مطلوبیت مجموعه مورد بررسی تعریف شده که معمولا V=.5 در نظر گرفته میشود:
در این گام بر اساس مقادیر به دست آمده از Qi رتبه شرکتها محاسبه میگردد که کمترین مقدار نشان از رتبه بالای سازمان در عملکرد و مقدار بالای این متغیر نشان از عملکرد ضعیف سازمان مورد بررسی دارد.
به دلیل اینکه روش ویکور در حوزه حسابداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و برای روشن شدن زوایای این روش به بیان یک مثال و استفاده از این روش در حل یک مسأله چند معیاره ساده میپردازیم:
مثال: رتبه بندی روستاهای واقع در یک بخش بر اساس میزان رضایتمندی از گردشگری
چوزه
بوزندان
گنبدک
آقچه قلعه
شاکین
قراقورتان
حسن آباد
معیارها:
درآمد از گردشگری برای هر نفر
تعداد اشتغال ایجاد شده در روستا
واحدهای خدماتی مرتبط با گردشگری
میزان مشارکت مردم بومی در گردشگری
توزیع نتایج ایجاد شده از گردشگری در روستا
مرحله اول:
تعیین وزن معیارها
وزن و اهمیت هر یک از معیارها ابتدا باید از طریق مدل های تعیین ارزش مثل AHP یا ANP و دیگر مدل های وزن دهی معیارها حاصل آید.
تشکیل ماتریس تصمیم گیری در این بخش هر یک از روستاها بر اساس معیارهای مختلف ارزیابی میشود. مزیت مدل ویکور این است که ارزیابی همه معیارها به بررسی کارشناسی نیاز ندارد بلکه می توان از داده های خام استفاده کرد. برای مثال در مورد درآمد می توان از آمار درآمد روستائیان استفاده کرده و عیناً خود مقدار درآمد را در ماتریس وارد کرد یا آمار تعداد واحدهای خدماتی و شاغلین تهیه و در ماتریس عنیاً وارد کرد. البته معیارهای مشارکت و توزیع نتایج چون داده خام ندارند توسط کارشناسان از ۱ تا ۱۰ ارزیابی شدند.
جدول۳-۱: جدول ماتریس تصمیم

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.