ژانویه 18, 2021

مقاله علمی با منبع : بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های …

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی‌هایی گفته می‌شود که می‌توان آنها را مشاهده یا اندازهگیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغیر، نشان‌دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است (دلاور، ۱۳۷۱).
در این پژوهش با توجه به اینکه به ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد میپردازیم، معیارهای مالی مورد استفاده در مدل پژوهش به منظور رتبه بندی شرکتهای بورسی را معرفی میکنیم.
۳-۳-۱- معیارهای مالی سنتی حسابداری
در این پژوهش چهار معیار بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد هر سهم و سود هر سهم به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و به نمایندگی از دیدگاه حداکثر کردن سود انتخاب شده است. دلیل عمده برای انتخاب بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام به‌عنوان متغیرهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت این است که، این نسبت‌ها با استراتژی شرکت و عملکرد مدیریت رابطه مستقیم دارند. به عنوان مثال، ۸۰ درصد پژوهش‌هایی که به بررسی عملکرد شرکت‌ها پرداخته‌اند، “بازده دارایی‌ها” را به‌عنوان یک معیار مهم ارزیابی عملکرد انتخاب نموده‌اند(ولف[۹۴]، ۲۰۰۳؛ ۱۵۶).
این تقسیمبندی از پژوهش یالشین (۲۰۱۲) انتخاب شده است.
۳-۳-۲- معیارهای مالی مبتنی بر ارزش
همانطور که قبلاً و در فصل دو اشاره کردیم، هدف سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش، کاستن از عدم وجود همسویی بین اهداف نمایندگان و مالکان میباشد. علاوه بر این، طرفداران سیستمهای مدیریت مبتنی بر ارزش میگویند که یک پاسخ خیلی خوبی به هر دو مشکل مطرح شده در تئوری نمایندگی پیدا کردهاند تا بدین وسیله موجب شوند فکر و رفتار مدیران، همسویی بیشتری با فکر و رفتار مالکان پیدا میکند.
به علاوه، به منظور ارزیابی دقیقتر، صرفاً نمیتوان به متغیرهای حسابداری اتکاء کرد و نسبتهای مهم اقتصادی نیز مد نظر قرار گرفتهاند. با توجه به این توضیحات و مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد همچون یالشین و همکاران (۲۰۱۲) معیارهای مالی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی به نمایندگی از دیدگاه حداکثر کردن ثروت انتخاب شدند.
افزون بر این، هریک از این متغیرها در پژوهشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد شرکتها به کار رفتهاند، که به گونه جداگانه برای هر متغیر بیان میشود؛
ارزش افزوده اقتصادی: استیوارت (۱۹۹۱)، یومورا (۱۹۹۶)، فرناندز (۲۰۰۱)، یالشین و همکاران (۲۰۱۲)
ارزش افزوده بازار: استیوارت (۱۹۹۱)، دیووت (۲۰۰۵)، لی و کیم (۲۰۰۹)، یالشین و همکاران (۲۰۱۲)،
ارزش افزوده نقدی: مجازی و اسکویی (۲۰۰۷)، یالشین و همکاران (۲۰۱۲)
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات و داده‏ها
گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده‌ها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهش‌گر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه گیری می‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها می‌یابد. به عبارت دیگر، پژوهش‌گر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند. بنابراین، اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهش‌گر به درستی معلوم نمی‌شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده‌های گردآوری شده، پژوهش‌گر باید داده‌های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۶۲).
این پژوهش کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع نیمه‌ تجربی و با استفاده از رویکرد پس‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌رویدادی زمانی استفاده می‌شود که محقق پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد، افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (عبدالخلیق و آجینکیا ، ۱۳۷۹: ۳۵).
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می‌شود و دادههای پژوهش از طریق جمع‌آوری داده‌های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم‌افزارهای دناسهم، صحرا و تدبیر‌پرداز انجام می‌شود. همچنین دادههای مورد نیار در کار میدانی از طریق پرسشنامه (پرسشنامه وزن دهی به معیارهای مالی ارزیابی عملکرد) جمعآوری شده است.
۳-۴-۱- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحد‌ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولأ در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهش‌گر مایل است درباره صفت یا صفت‌های متغیر واحد‌‌های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. به عبارت دیگر، این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی، همۀ واحد‌های مورد مطالعه را در بر گیرد و در عین حال، از شمول واحد‌هایی که نباید به مطالعۀ آن‌ها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید (سرمد و همکاران، ۱۳۸۴: ۱۷۷).
جامعه آماری این پژوهش از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۳ صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات خودرو طی دوره زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ تشکیل میشود که شرایط زیر را داشته باشند:
تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در هیچ سالی منفی نباشد.
شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره‌های مورد نظر تغییر داده باشند.
شرکتها نباید در طی دوره‌های مورد نظر توقف فعالیت داشته باشند.
اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی ۱۳۸۶الی ۱۳۹۰ به طور کامل ارائه کرده باشد.
جزء شرکتهای سرمایهگذاری نباشد.
صنایع مورد نظر، جز ۱۰ صنعت برتر بورس اوراق بهادار تهران باشند.
۳-۴-۲- پرسشنامه وزندهی به معیارهای مالی ارزیابی عملکرد
پرسشنامه وزن دهی به معیارهای مالی ارزیابی عملکرد دارای ۵ سؤال و ۳ جدول میباشد. سؤالات و جداول پرسشنامه براساس اهداف پژوهش و فرضیات طراحی شدهاند. این پرسشنامه دارای دو بخش مجزاست که هر بخش به قسمتهای جزئیتر تقسیم میشود. بخش اول مربوط به سؤالات جمعیت شناختی (سؤالات عمومی) تقسیم میشود. بخش دوم پرسشنامه شامل سؤالات تخصصی میباشد که در قالب ۳ جدول و به پاسخها به صورت ۹ گزینهای است. علت این امر این است که با توجه به متغیرهای زبانی موجود در پرسشنامه بتوانیم دادههای حاصل را فازی کنیم. افراد متخصص بایستی مشخص کنند که هر یک از معیارهای مالی ارائه شده در جدول نسبت به معیار مورد مقایسه با آن، از چه میزان ارجحیت برخوردار است. مخاطب پرسشنامه نظر خود را با طیف عددی ۱ تا ۹ نشان میدهد. افراد متخصص مالی در این پژوهش بایستی لااقل یکی از دو شرط زیر را دارا باشند:
دارای مدرک تحصیلی دکتری مالی یا حسابداری باشند
سابقه کار در حوزه مالی به صورت حرفهای ۶ سال به بالا و حداقل مدرک دانشگاهی
کارشناسی ارشد به صورت همزمان
در مجموع و با توجه به تعریف فوق از متخصصان مالی، ۱۲۴ نفر شرایط زیر را دارا بودند که ازین تعداد ۵۸ نفر یا در دسترس نبودند و یا حاضر به همکاری نشدند. بنابراین ۶۶ پرسشنامه به دست ما رسید که در این سطح و با توجه به پژوهشهای مشابه به نسبت مناسب میباشد. نکته اساسی این است که پرسشنامههای استاندارد کلاسیک دو عیب اساسی دارند که چنانچه از رویکرد فازی به شرح بالا، استفاده گردد آن دو نیز رفع میگردند:
در پرسشنامههای استاندارد کلاسیک، برای پژهشگر هنگام تحلیل، هر یک از سؤالات دارای اهمیت مساوی هستند، این در حالی است که در واقعیت، اهمیت هر سؤال از نظر پاسخگو ممکن است متفاوت باشد. بنابراین در پرسشنامههای استاندارد فازی ستونی دیگر به عنوان درجه اهمیت هر سؤال اضافه میگردد تا خود پاسخگو اهمیت هر سؤال را اظهار نماید نه اینکه پژهشگر با پیش فرضی از طرف خود همه سؤالات را یکسان در نظر بگیرد.
در اجزای طیف پرسشنامه ممکن است از یک پاسخ دهنده به پاسخ دهنده دیگر، برای کلمهای واحد برداشتهای متفاوتی وجود داشته باشد، به عنوان مثال دو شخص ممکن است برای کلمهای واحد، معمولاً برداشتی یکسان نداشته باشند و زمانیکه تعداد نمونه افزایش مییابد اینگونه تفاوت برداشتها زیاد میشود. هنگام تحلیل پرسشنامههای کلاسیک، برای هر یک از اجزای طیف پرسشنامه، عددی درنظر میگیرند و آن طیف را با آن عدد میشناسند و این به معنای آن است که تفاوت برداشتها را درنظر نمیگیرند. اما در رویکرد فازی از پاسخ دهندگان خواسته میشود که در قالب جدولی دیگر نظر خود را راجع به هر طیف با دامنهای عددی مشخص کنند تا نماینده عددی هر طیف از طرف پاسخ دهندگان مشخص گردد نه از طرف محقق.
پایایی و روایی پرسشنامهمنظور از پایایی وسیله اندازه گیری است که، اگر خصیصه مورد سنجش را با همان شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج بدست آمده تا چه اندازه مشابه، دقیق و قابل اعتماد است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است