ژانویه 18, 2021

بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت …

کاشانیپور و رساییان (۱۳۸۶) رابطه بین بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد ۵۱ شرکت از بین جامعه آماری (بورس اوراق بهادار تهران) در بازه زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار دادهاند. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است و برای آزمون فرضیهها از رگرسیون دو متغیره استفاده شده است. روشهای رگرسیون شامل دو رگرسیون مقطعی و ترکیبی است. معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده شده در این پژوهش، ارزش افزوده اقتصادی، میزان بازده حقوق صاحبان سهام، میزان بازده داراییها، سود هر سهم، جریانهای نقد عملیاتی، اهرم مالی و درصد تقسیم سود است.
ابزاری و همکاران (۱۳۸۷) به بررسی:
الف. میزان ارتباط بین ارزش افزودهی اقتصادی با معیارهای حسابداری سود(بازده واقعی سهامداران و سود هرسهم)
ب. ارزیابی عملکرد واقعی شرکتهای مورد بررسی و رتبهبندی آنها بر اساس EVA استاندارد شده در شرکتهای گروه فلزات اساسی پرداختهاند.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که در شرکتهای گروه فلزات اساسی رابطهی معناداری بین ارزش افزودهی اقتصادی با این دو شاخص متداول در حسابداری یعنی بازده واقعی سهامداران و سود هر سهم وجود ندارد.
یحییزاده و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش بازار شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی حسابداری (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری و سود هر سهم) و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ استفاده شده است.
یحیی زاده وهمکاران(۱۳۸۹) رابطهی ارزش افزودهی اقتصادی و نسبتهای سودآوری را با ارزش افزودهی بازار شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردهاند. در این پژوهش ارتباط بین ارزش افزودهی اقتصادی، به عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد شرکتها در کنار سایر معیارهای سنتی با ارزش افزودهی بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه شده است تا مشخص شود که آیا ارزش افزودهی اقتصادی میتواند معیار مناسبی برای توصیف عملکرد شرکتهای مورد بررسی در کنار سایر معیارها باشد یا خیر. در نهایت مشخص شد که ارتباط معناداری بین ارزش افزودهی اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزودهی بازار شرکتها وجود دارد. بنابراین ارزش افزودهی اقتصادی معیار موثر در توصیف ارزش بازار شرکتها مطرح است و میتواند در کنار سایر معیارهای موجود، معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد.
کرمی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام پرداختهاند. این پژوهش با استفاده از روش مطالعه ترکیبی، دادههای مربوط به ۱۵۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام است.
ایزدی نیا و رساییان (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبردی شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد پرداختهاند. در این راستا از نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد استفاده شده است.
پویانفر و همکاران (۱۳۸۹) رابطه بین معیارهای اقتصادی و حسابداری ارزیابی عملکرد را در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران در بازهی زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بررسی کردهاند. محققان برای غلبه بر کمبود تعداد مشاهدات از روش رگرسیون بوت استرپ استفاده کردهاند. نتایج پژوهش آنها بیانگر برتری معیارهای اقتصادی در مقایسه با معیارهای حسابداری و ناکافی بودن معیارهای حسابداری در ارزیابی عملکرد شرکتها است.
شیخ و همکاران (۱۳۹۰) با استفاده از F-AHP و تاپسیس به ارزیابی عملکرد ۳۹ شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۷ با استفاده از نسبتهای مالی این شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنها بکارگیری روشهای ترکیبی با فازی را در ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران کارآمد ارزیابی میکند.
تقی زاده و فضلی (۱۳۹۰) به ارزیابی عملکرد ۵۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد ترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی برای سال ۱۳۸۷ پرداختند. نتایج این پژوهش نشان میدهد با بکارگیری این رویکرد ترکیبی، میتوان عملکرد مالی شرکتها را به سادگی مقایسه و رتبه بندی کرد.
مرادزاده فرد و همکاران (۱۳۹۰) به ارایه مدلی نوین در رتبهبندی و ارزیابی مالی صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که ترکیب فازی، AHP، و تاپسیس میتواند شرایط عدم اطمینان را در مدلهای ارزیابی عملکرد از بین ببرد.
میرغفوری و همکاران (۱۳۹۱) با استفاده از نظریه خاکستری و با توجه به شاخصهای شناسایی شده، شرکتهای مخابرات استانهای یزد، آذربایجان غربی و قم را رتبه بندی کردند. در این پژوهش، شرکتهای مخابرات به ترتیب و براساس کارایی بیشتر در صدر جدول قرار گرفتند.
۲-۴- خلاصه فصل
در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد از جنبههای مختلف بحث شد. سپس به بیان مسأله مالکیت، تضاد منافع و تسهیم ریسک پرداخته شد. بعد از آن محدودیتهای اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی مطرح شد و درادامه مبحث پیشبینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری به چالش کشیده شد. در اینجا بود که نیاز به وارد کردن متغیرهایی متفاوت از متغیرهای حسابداری مطرح شد. پس پیرامون مدیریت مبتنی بر ارزش نکاتی بیان شد و پیش زمینهای برای بیان معیارهای مبتنی بر ارزش فراهم گشت. پس از آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد در دو دسته شامل معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش به بحث گذاشته شدند و مزایا و معایب هر گروه بیان شد. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه منطق فازی صحبت شد. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهشهای انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط بود، بیان شد. علاوه بر این به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار ارزشیابی، پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز مطرح شدند.
موضوع فصل بعد تشریح روش اجرای پژوهش است.
فصل سوم
روششناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
در فصل قبل به بیان مبانی نظری پژوهش شامل ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع، مدیریت مبتنی بر ارزش و معیارهای مالی پرداخته شد. در ادامه پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل ایران در زمینه ارزیابی عملکرد و معیارهای مالی مورد استفاده در این پژوهش نیز ارائه گردید.
علم[۹۰] شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین[۹۱]، پیشبینی[۹۲] و تعمیم[۹۳] است و هدف اساسی آن نظریه سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیدههاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهدهای است و از طرف دیگر پدیدههای اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیدههای اجتماعی را نه یک علت بلکه علتهای اجتماعی تبیین میکنند (ساعی، ۱۳۷۷: ۲۱-۱۹) که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده های اجتماعی) نیست. در این پژوهش به دنبال ارائه دو مدل نوین و ترکیبی در زمینه ارزیابی عملکرد شرکتهای بورسی و مقایسه نتایج بدست آمده هستیم، هر چند که عوامل بیشماری میتوانند در ارزیابی عملکرد شرکت مؤثرند. اما ما در اینجا تلاش کردیم ترکیبی بهینه از معیارهای مالی را بدین منظور استفاده کنیم تا کارایی و اثربخشی مدل پیشنهادی در کنار به صرفه بودن آن بتواند آن را در عمل کاربردی نماید.
حسابداری ابزار مؤثری در فراهم نمودن اطلاعات مفید برای قضاوت و تصمیمگیری استفادهکنندگان صورت‌های مالی است، به طوری که هسته‌ی بسیاری از دلایل مطرح شده در حمایت از فلسفه‌ی وجودی دانش حسابداری، تأکید بر فرایند قضاوت و تصمیمگیری استفادهکنندگان بوده و بر اساس مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و نیز ایران، سرمایهگذاران، اصلیترین استفادهکنندگان صورت‌های مالی به شمارمی‌روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که به وسیلهی آن ارزیابی مخاطره و بازده‌ی موردانتظار سرمایه‌گذاری امکانپذیر شود (اعتمادی و تاری‌وردی، ۱۳۸۵: ۷۱).
امروزه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، نقش بسزایی در پیشبرد فعالیتهای سازمانها و همچنین محیط اقتصادی کشور ایفا میکنند. انجام تصمیمات اقتصادی و خرید و فروش سهام شرکتها تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستمهای حسابداری است.
در سالهای اخیر گزارشگری مالی در معرض انتقادات جدی قرار گرفته‌ است، رعایت حجم وسیعی از استانداردهای حسابداری، هزینه‌ی سنگینی را بر واحدهای تجاری تحمیل نموده‌ و تغییراتی را در الزامات و مقررات گزارشگری مالی به‌ وجود آورده‌ است، لیکن این استانداردها نتوانسته‌اند در برقراری ارتباط بین واحدهای تجاری و استفادهکنندگان صورتهای مالی مؤثر واقع شوند (محمودآبادی، ۱۳۸۵: ۹۷).
در این فصل، به تشریح روش پژوهش شامل تعریف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته خواهد شد.
۳-۲- فرضیه‌های پژوهش
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که پژوهش‌گر را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف عامل مجهول کمک می‌کند. بنابراین، فرضیه گمانی موقتی است که درست بودن یا درست نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت‌های قبلی یا تجارب پژوهش‌گر، به وجود می آید. این شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد و یا در جریان مطالعۀ ادبیات تحقیق حاصل شده باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۱۰).
ساعی معتقد است که یک فرضیهی خوب باید دارای ملاکهای زیر باشد:
فرضیهها باید با نظریههای انتخاب شده مرتبط باشند.
فرضیهها باید دقیق، روشن، مشخص و جزئی باشند؛ یعنی، فرضیهها نباید دارای مفاهیمی باشند که آزمونپذیر نباشند.
فرضیهها باید دارای مرجع تجربی باشند؛ یعنی نباید از مفاهیم انتزاعی غیرقابل اندازهگیری در فرضیه استفاده شود.
فرضیهها باید قابلیت پذیرفتن گزارههای مخالف را که از لحاظ نظری قابل بازبینیاند، داشته باشند (ساعی، ۱۳۷۷: ۳۰).
در پژوهش حاضر، جهت دستیابی به اهداف پژوهش بر اساس سؤال‏های پژوهش، فرضیه اصلی به شرح زیر مطرح می‏شود:
فرضیه اول: معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بهتری دارند.
فرضیه دوم: با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی نوین در اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها ارائه کرد.
۳-۳- متغیرهای پژوهش

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.