مارس 4, 2021

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه …

 
۹۸
۱۰۰
۱۰۲
۱۰۴
۱۰۶
۱۰۸
۱۱۰

  1. مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۲ شکل ابعاد هوشمندی رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۲شکل منابع ثانویه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………
۳-۲ شکل چرخه هوش رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۲ شکل رابطه هوش رقابتی با هوش تجاری ……………………………………………………………………………………………….

  1. نمودار فراوانی جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۴ نمودار فراوانی سن آزمودنی ها …………………………………………………………………………………………………………..
۳-۴ نمودار فراوانی میزان تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………..
۴-۴ نمودار فراوانی سابقه خدمت آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………..
۵-۴ نمودار امتیاز هوش رقابتی مولفه آگاهی از بازار آزمودنی ها…………………………………………………………………………
۶-۴ نمودار امتیاز هوش رقابتی مولفه آگاهی از رقبا آزمودنی ها…………………………………………………………………………
۷-۴ نمودار امتیاز هوش رقابتی مولفه آگاهی از راهبردها و مسائل اجتماعی…………………………………………………………
۸-۴ نمودار امتیاز هوش رقابتی مولفه آگاهی از فناوری آزمودنی ها……………………………………………………………………..
۹-۴ نمودار امتیاز آزمودنی ها در متغیر هوش رقابتی………………………………………………………………………………………..
۱۰-۴ نمودار امتیاز آزمودنی ها در متغیر فروش محصولات بیمه ای…………………………………………………………………..
فصل اول:
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
با توجه به رشد روز افزون رقابت میان شرکت ها چگونگی رویکرد آنها میتواند نقش مهمی در پیروزی یا شکست آنها ایفا کند در این عرصه شرکت های نوپا که به تازگی وارد بازار رقابت شده اند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند بنابراین لازم است آنها با دانسته های قبلی رقابت را آغاز کرده تا شانس بیشتری در پیروزی داشته باشند. بدین منظور با استفاده ازهوش رقابتی میتوان احتمال پیروزی در رقابتها را بیشتر کرد(مومنی وهمکاران، ۱۳۸۹،ص۱)
امروزه سازمانها دانش را به عنوان ارزشمندترین و استراتژیک ترین منبع برای خود قلمداد می کنند و بر این اعتقادند که برای حفظ موقعیت رقابتی خود باید قابلیت ها ی فکری خود را مدیریت کنند از این رو سازمانهایی موفق خواهند بود که سهم بیشتری از دانش سازمانی رابه خود اختصاص دهند.در محیط تکنولوژیک امروز، جمع آوری اطلاعات رقبا کار مشکلی نیست اطلاعات عمومی بازار را میتوان از منابع بی شماری جمع اوری کرد (چاوشی، ۱۳۹۰، ص۱،۲).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.