مارس 8, 2021

علمی : بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه …

بر طبق مدل ۵ نیروی پورتر، ۵ نیروی تأثیرگذار بر صنعت وجود دارد.
۱- مشتریان: آنها دارای نیرو در معامله برای قیمت های کمتر و نیروی اصلی در سازمان هستند؛
۲- تأمین کنندگان:تأمین کنندگان ممکن است دارای نیرو برای تحمیل قیمتها و انتخابها بر شرکت باشند؛
۳- جانشین سازی: سهم بازار، یک هدف برای تغییر محصولات قبلی یا استفاده جدید از محصولات جدید بازار میباشد
۴- رقابت جدید: وارد شونده های جدید به بازار در جهان غیر معمول نیستند و ممکن است به عنوان عاملی مهم تشخیص داده نشوند.
۵- رقابت موجود: سازمان بطور جاری برای سهم بازار رقابت میکند و در تلاش برای قرار دادن خودش به عنوان یک رهبر است.
۳- مدل شبکه ارزش
یکی از مشکلات نیروی رقابتی پورتر محدود کردن تحلیل به یک صنعت خاص است. یک رویکرد بهتر میتواند نگاه به تعاملات افراد با شرکت و اینکه هر مبادله در محیط کسب و کار چه ارزشی دارد، باشد(به جز محیط کسب و کار) در حقیقت، ما صنعت را برحسب ارتباط بین افراد و گروهها و چگونگی عمل آنها در کسب و کار دوباره تعریف میکنیم. برای مثال، تکمیل کنندگان با شرکتها رقابت میکنند و در واقع به کسب و کار کمک میکنند بنابراین، تنها فهم نیروهای رقابتی مهم نیست بلکه فهم نیروهای مشارکتی در کار نیز مهم میباشد. این رویکرد تحلیلی، مدل شبکه ارزش نامیده میشود. (لموس و پورتو[۱۶]،۱۹۹۸،۳۳۰-۳۳۷ ).
در شبکه ارزش استراتژی همانند PARTSبیان میشود:
۴ گروه بر چگونگی انجام کسب و کار شما تأثیر خواهند گذاشت:–Players
مشتریان وتأمین کنندگان در مقابل یک دیگر، رقیبان و شریکان در مقابل یکدیگر.
adding Value – شرکت شما در تعامل با ۴ بازیگر اصلی برای ایجاد ارزشاست .
Rules – همه کسبوکارها از طریق مجموعهای از قوانین و بازیگران کلیدی میتوانند قوانین را ایجاد کنن
Tactics- روابط و درک هر بازیگر در چگونگی تعامل آنها با ایجاد ارزش
Scope – محدودهای که هر بازیگر در درون و بیرون از گروه دارد.
اگر یک بازیگر ارتباطی در بیرون از گروه داشته باشد، او میتواند ارزش بیشتری نسبت به بازیگری که با دسترسی محدود است، بیفزاید.
۴- تحلیل چهار جانبه
ظاهر یک رقیب خاص اغلب در مدیریت مهم است. اگر چه در بسیاری از مواقع، ظاهر رقیبان برای دادن بینش به مدیریت در چگونگی پاسخ به استراتژی، با شکست مواجه میشود.
فهم این روابط درونی در دانستن اینکه شرکت در چه موقعیتی نسبت به رقیب قرار دارد، مهم است.
یکی از مدلهای رایج برای اینگونه تحلیل رقیبان تحلیل چهار جانبه نامیده میشود، که توسط مایکل پورتر از دانشگاه هاروارد توسعه داده شده است (فلیشر وبنسوس[۱۷]،۲۰۰۲).
مدل دارای چهار جنبه تحلیلی است
۱- چه چیزی از رقیبان مشتق میشود؟ محرک ها و ابعاد آن را در سطوح گوناگون پیدا کنید چنانکه بتوان برای اهداف آینده بینش بدست آورد.
۲- رقیبان چه میکنند و توانایی چه کارهایی را دارند؟
۳- ضعفها و قوت های رقیبانمان در چیست؟
۴- چه فرضیاتی توسط تیم مدیریت رقیب ایجاد شده است؟
۵- تحلیل زنجیره تأمین
یکی از مسلط ترین مدلهای تحلیل، مدل زنجیره تأمین میباشد. دانش زیادی به وسیله فهم پویایی ها در پس زنجیره تأمین – تولید، توزیع، خرده فروش و مشتری – بدست میآید، روابط بین همه این بازیگران و چگونگی عملکرد آنها با یکدیگر برای رقابتی باقی ماندن، بسیار مهم است، برای مثال، چقدر توزیع کنندگان ما در جابجایی محصولات بین کارخانه و خرده فروش مؤثر عمل میکنند؟
چطور میتوان آنرا با زنجیره های تأمین مشابه مقایسه کنیم؟ چطور بازاریابی، فروش، تولید، و دیگر اجزای زنجیره داخلی در سرتاسر زنجیره تأمین قرار میگیرد؟
رفتار خرید مشتریان به واسطه بخشها ١ تغییر خواهد کرد، همانند سالخوردگان، دولتمردان، جائی که مردم زندگی میکنند و…. اگر شما میخواهید بفهمید چگونه رقابت کنید، باید فرآیند خرید را درک کنید –چه کسی چه چیزی را از چه کسی می خرد؟
– شما میتوانید تحلیلتان را از بخشهای مختلف شروع کرده، سپس هر فرضیه را در اینکه آیا این بخش، محصول یا سرویسی را می خرد تست کنید. این نوع تحلیل عطف به تحلیل بخش مشتری، به سازمان در تمرکز بر بخشهایی که رشد بیشتری را فراهم میکنند، کمک میکند.
عدم تمرکز صحیح بر مشتری، سازمان با ریسک در تخصیص منابع به مشتریها، رشد ضعیف و سود بخشی ٢ کم مواجه میکند. تحلیل بخش مشتری اساسی در تحقیقات بازار میباشد (همان).
(SBU) 6- واحدهای کسب و کار استراتژیکی
اگر چندین نوع مختلف کسب و کار را داشته باشیم، در مورد سرمایه گذاری کردن یا نکردن بر واحدها نیاز به تصمیم گیری داریم یکی از بهترین مدلهای تحلیلی برای حل این مسئله، ماتریس صفحه الکتریکی،با شکست مواجه میشود.SBU جک ولچ ، این سرمایه گذاری در است. (GE)
SBU یک ماتریس ساه برای رسم GEبنا بر نظر شرکتهای مشاوره مک کین سی و کامپانی،
و گرفتن تصمیمات استراتژیکی میباشد(رایت، ١٩٩٨).
۷- مدل PEST و SLEEP
ما باید همه زمینه های رقابتی از قبیل گرایشات اقتصادی، تکنولوژی و دیگر فاکتورهای تأثیرگذار بر سازمانمان را، بشناسیم.
یکی از محبوبترین مدلهای تحلیل برای ارزیابی محیطیPEST می باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است