مارس 8, 2021

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان …

الف) طرح ریزی : در این مرحله، نیازمندی های تصمیم گیران و محدودیت زمانی از طریق تبادل نظر با تصمیم گیران مشخص می شود.
این مرحله، شامل شناسایی عوامل اصلی محیطی است. شناسایی این عوامل،با:
– گذاشتن جلسات مشاوره ای منظم با مدیران عالی و مدیران بخش اطلاعات برای تنظیم فعالیتهای هوش رقابتی درجهت تأمین نیازهای اصلی و واقعی،
– مدیریت روزانه فعالیتها، ایجاد روشی برای تنظیم و کنترل محیط بیرونی،جمع آوری، مرتب سازی و ذخیره سازی اطلاعات و
– تنظیم و کنترل فعالیتهایی که در پی نیازهای واقعی به وجود آمده اند، حاصل می شود.
ب) جمع آوری داده: در این مرحله، داده های خام، جمع آوری میشوند تا به هوشمندی کاربردی تبدیل شوند.
در این مرحله جستجو و ترکیب اطلاعات با استفاده از منابع اولیه و ثانویه صورت می گیرد. منابع اولیه و ثانویه عبارت اند از:
۱) منابع اولیه:
– مصاحبه؛
– ایجاد ارتباط با کارمندان سایر قسمتها؛
– کنفرانس ها، نمایشگاهها و سمینارها
۲ ) منابع ثانویه:
– اینترنت؛
– روزنامه ها و مجلات چاپ شده؛
– پیشینه شرکت؛
– پایگاه داده های معتبر؛
– مطالعات و تحقیقات؛
– تحقیقات گذشته؛
– استفاده از دستآوردهای سمینارها،نمایشگاهها و کنفرانس ها
در حالت کلی، منابع ثانویه را می توان به صورت شکل (۱) نشان داد؛
ج) آنالیز، تفسیر و تعبیر: قلب فرآیند هوشمندی رقابتی، تحلیل است؛ تبدیل اطلّاعات نامرتبط به هوشمندی. تحلیل هم هنر است ؛ هم علم
در این مرحله اطلاعات نامرتبط و ازهم گسسته، به هوشمندی تبدیل می شوند این مرحله، ترکیبی از علم و هنر است.اطلاعات ساده پس از تجزیه و تحلیل به تولید هوشمندی منجر می شوند.
د) انتشار، عرضۀ یافته ها به تصمیم گیران: تحلیل گران هوشمندی های به دست آمده را عرضه و آن را بین کاربران نهایی (تصمیم گیران) توزیع می کند.
در این مرحله، اطلاعات تجزیه وتحلیل شده در مرحله قبل به افرادی که مسئول تصمیم گیری در سازمان(مدیران)هستند، منتقل می شود.اگرچه تصمیم گیران سازمان،استفاده کنندگان اصلی سیستم هوشمندرقابتی هستند، اما کاهانر اشاره می کند که تفکر جمع آوری اطلاعات باید در ذهن هر فردی باشد. ایجاد آگاهی در سازمان نیز یک فعالیت پیوسته است و در این مسیر باید از روشهای تشویقی و اعطای پاداش به شرکت کنندگان استفاده کرد (ویورز ودیگران،۲۰۰۵،۵۷۶-۵۸۹)
علاوه بر چهار مرحلۀ یادشده، “فالد” مرحلۀ پنجمی را به آنها اضافه می کند. وی ذخیره سازی وتحویل اطلّاعات را با رعایت اصول امنیتی مد نظر دارد(فالد،۱۹۹۵).
“اشتون” و “اسیستی” قدم ششمی را به فرآیند هوشمندی رقابتی اضافه می کنند: بازرسی عملکرد سیستم هوشمندی و بازخورد نتایج تصمیم گیری برای استفاد های بعدی و استمرار هوشمندی (اشتون و اسیستی[۱۴]،۱۹۹۵، ۷۹-۱۴۰)
 
شکل ۲: منابع ثانویه جمع آوری اطلاعات(پورتر،۲۰۰۱)
(Bose2008) شکل ۳: چرخه هوش رقابتی
۶-۲-۲- مدلهای هوشمندی رقابتی
SWOT 1- مدل تحلیل
روش تجزیه و تحلیل SWOT
مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژی های متانسب با موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس میسازد. در این روش تلاشهایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و بر اساس آن استراتژی مناسب برای بقای شرکت طراحی میشود.
این مدل مبتنی بر رویکرد خط مشی هاروارد طراحی گردیده است. در این مدل فرصتها و تهدیدها نشان دهنده چالشهای مطلوب و یا نامطلوب عمده ای است که در محیط صنعت موردنظر فرا روی شرکت وجود داشته و در مقابل، قوتها و ضعفها (شایستگی ها، توانایی ها، مهارت ها، کمبود ها)وضعیت محیط داخلی تشکیلات مورد مطالعه را به نمایش می گذارد
پس از اینکه عوامل محیطی (فرصتها و تهدیدها)و عوامل درونی (قوتها و ضعف ها)شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از غیرکلیدی تمیز داده شد، زمان پیشنهاد و انتخاب استراتژیها فرا میرسد.(آنیتا و هسفرد[۱۵]، ٢٠۰٠،۳۱-۳ ).
۲- مدل رقابت صنعتی پورتر
یکی از بلوکهای ساخته شده برای هوش رقابتی از طریق درک صنعت مربوطه است. تحلیلگر باید نیروهای مشتق شده از تغییرات در صنعت را درک کند.
یکی از محبوبترین مدلها برای تحلیل یک صنعت، مدل پنج نیروی پورتر است که به وسیله خبره استراتژی، مایکل پورتر از دانشگاه هاروارد ارائه شده است (پورتر،۱۹۸۰).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است