تحقيق – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

0 Comments

آیا بین آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای رابطه معنا داری وجود دارد؟
آیا بین آگاهی از راهبرد ها و مسائل اجتماعی و فروش محصولات بیمه رابطه معنا داری وجود دارد؟
۶-۱- فرضیات پژوهش
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای تاثیر معنی داری دارد.
۲-۶-۱- فرضیه فرعی
۱) بین آگهی از بازار با فروش محصولات بیمه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
۲) بین آگاهی از رقبا با فروش محصولات بیمه ای رابطه معناداری وجود دارد.
۳) بین آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای رابطه معناداری وجود دارد
۴) بین آگاهی از راهبرد ها و مسائل اجتماعی و فروش محصولات بیمه رابطه معناداری وجود دارد
۷-۱- مدل تحقیق
۸-۱- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است(بازرگان و همکاران ، ۱۳۸۸، ). در حوزه هوش رقابتی و فروش محصولات بیمه تحقیقات اندکی وجود دارد که به صورت توامان به بررسی تاثیر این دو پرداخت شده باشد .
از سویی تاکنون در جامعه مورد بررسی تحقیقی با عنوان ” بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی در فروش محصولات بیمه ” صورت نگرفته است که از یک جنبه موجب جدید بودن و نوآوری تحقیق حاضر شده و از سوی دیگر جهت هر چه بیشتر کاربردی بودن این تحقیق تلاش شده تا از مدل های نوین و به روز استفاده شود و در نهایت استفاده از منابع فارسی و لاتین جدید و به روز جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق حاضر را پررنگ تر می نماید.
۹-۱- قلمرو موضوعی
این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت بازاریابی می باشد.
۱۰-۱- قلمرو مکانی
کارکنان و نمایندگان فروش بیمه ایران شعبه استان کرمانشاه
۱۱-۱- قلمرو زمانی
پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۲ می باشد.
۱۲-۱- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
۱-۱۲-۱- تعریف مفهومی
تعریف هوش رقابتی: هوش رقابتی فرایند نمایش محیط رقابتی است. این هوش رقابتی است که تمام مدیران ارشد سازمان را به اخذ تصمیم های آگاهانه در مورد همه چیز از تحقیق و توسعه بازار یابی و تاکتیک های سرمایه گذاری گرفته تا استراتژی های بلند مدت قادر می سازد(پرهیزگار وجاوید،۱۳۸۹ ، ۱۳۷)
۲-۱۲-۱- تعریف عملیاتی
هوش رقابتی: هوش رقابتی بر اساس مدل دشامپس و نایاک (۱۹۹۵)وروچ وسانتی (۲۰۰۱)شامل چهار بعد هوش بازار، هوش تحلیلی رقبا، هوش تکنولوژی و هوش اجتماعی میباشد.
۱) آگاهی از وضعیت بازار: که در آن عمدتاً اطلاعات مربوط به مشتریان، تامین کنندگان، خریداران وتوزیع کنندگان گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۲) آگاهی از وضعیت رقبا: که متمرکز بر مسائلی از قبیل سیاست های قیمت گذاری، محصولات جانشین وسیاست های توسعه رقبا است.
۳) آگاهی فناوری و تکنیکی: که با تحقیقات پایه و کاربردی، کارخانجات، فرایندها و هنجارها و حق اختراع سروکار دارد.
۴) آگاهی راهبردی- اجتماعی: که به مسائلی از قبیل قوانین، مسائل مالی و مالیاتی، مسائل سیاسی و اقتصادی و جنبه های اجتماعی و منابع انسانی می پردازد.
این چهار نوع از اطلاعات که در بسیاری از سازمان ها به آن پرداخته می شود، عمدتاً رفتار و روندهای اجتماعی را مورد مشاهده و تحلیل قرار می دهد(نجفی و حقی،۱۳۸۳).
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه پژوهش
۱-۲)مقدمه
در این فصل با توجه به موضوع تحقیق با هدف حمایت نظری از فرضیه ها در۲بخش تنظیم شده است. با توجه به اینکه پژوهش حاضر در صدد است به بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه بپردازد ، لذا در بخش اول فصل به؛ هوش رقابتی، ابزار و تکنیک های هوش رقابتی، و مزایا و کاربرد های هوش رقابتی مورد بررسی قرار میگیرد.
و در بخش دوم معرفی اجمالی صنعت بیمه و آشنایی با انواع محصولات بیمه و وظایف نمایندگان بیمه و نقش آنها در صنعت بیمه را مورد بررسی قرار میدهیم.
و در بخش سوم نیز به بررسی پیشینه تحقیق می پردازیم.
۲-۲- بخش اول مبانی نظری هوشمندی رقابتی
۱-۲-۲- تاریخچه

مطلب دیگر :
مقاله علمی با منبع :بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت ...