بررسی تاثیر روشهای فرآوری و فروش بر ریسک فروش محصول پسته در …

0 Comments

۳-۵- برآورد حجم نمونه
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد. روشهای مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد، که هرکدام از آنها با توجه به اهداف تحقیق و جامعه آماری آن می تواند مبنای تعیین تعداد نمونه باشد. چون تحقیق حاضر یک تحقیق علی – مقایسه ای بوده یعنی هدف تحقیق مقایسه متغیرهای تحقیق بین دو گروه بوده پس باید تا حد ممکن تعداد دو گروه با هم برابر باشد، با توجه به اینکه تعداد کل افرادی که محصول پسته خود را به بصورت مشارکتی به فروش رسانده اند ۱۵۰ نفر بودند سعی محقق براین بود که کلیه این ۱۵۰ نفر جزء گروه نمونه تحقیق باشد و به همین تعداد از افراد گروه دوم یعنی کسانی که محصولات خود را به روش غیر مشارکتی فرآوری و به فروش رسانده اند انتخاب شود، یعنی در مجموع ۳۰۰ نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب شود. ولی با توجه به همه تلاشهای محقق از افراد گروه اول ۱۲۵ نفر فقط در دسترس بودند و به پرسشنامه های تحقیق جواب دادند و ۲۵ نفر از این گروه به دلایل مختلف یا قابل دسترسی نبودند و یا به پرسشنامه پاسخ ندادند، پس تعداد نهایی کسانی که از گروه اول به پرسشنامه پاسخ دادند ۱۲۵ نفر بودند، و با توجه به این که تعداد افراد گروه دوم زیاد و قابل دسترس بودند جهت اینکه تعداد نمونه کل تحقیق به ۳۰۰ نفر برسد ۱۷۵ نفر از آنها به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. بنابراین تعداد کل نمونه انتخاب شده برای این تحقیق ۳۰۰ نفر (۱۲۵ نفر کشاورز که محصول پسته خود را به بصورت مشارکتی فرآوری و به فروش رسانده اند و ۱۷۵ نفر که غیر مشارکتی عمل کرده اند) بوده است.
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات :
یکی از مراحل اساسی تحقیق، گردآوری اطلاعات است که به کمک آن می توان فرضیات تحقیق را ارزیابی کرد. روش های جمع آوری اطلاعات را به طور کلی می توان به دو طبقه تقسیم کرد که عبارتند از : روش کتابخانه ای و روش میدانی ، که از هر دو روش در این تحقیق استفاده شده است . در این تحقیق با کمک منابعی از قبیل مقالات و کتب فارسی ، پایان نامه ها و منابع اینترنتی ، مطالعات گسترده ای در خصوص روش های فرآوری و فروش و… انجام گرفت و با کمک این مطالعات مدل تحقیق مد نظر قرار داده شد و با روش میدانی ( پرسشنامه ) به جمع آوری داده ها برای بررسی فرضیه ها و مدل تحقیق پرداخته شده است.
۳-۷- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه‌ای که برای تعیین تاثیر نوع فرآوری و فروش بر کاهش ریسک فروش، کاهش هزینه ها، کاهش آلودگی به آفلاتوکسین، و بالا بردن رقابت پذیری در این تحقیق استفاده شده، پرسشنامه ۳۶ ماده‌ای محقق ساخته و بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت ( خیلی زیاد ، زیاد، متوسط، کم ، خیلی کم ) بوده است. این پرسشنامه شامل چهار مولفه رقابت پذیری (سوال ۱۶ تا ۲۵)؛ کاهش هزینه (سوال ۲۶ تا ۳۰) کاهش آلودگی به آفلاتوکسین (سوال ۳۱ تا ۳۶) و کاهش ریسک فروش (۱ تا ۱۵) می باشد، هرچه نمرات پاسخگو در این پرسشنامه با لا باشد یعنی آن متغیر بیشتر اتفاق افتاده است. بطور مثال هرچه نمره پاسخگو در سوالات مربوط به کاهش هزینه ها زیاد باشد یعنی روش مورد استفاده در فرآوری و فروش او در کاهش هزینه ها موثر بوده است.
۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه
ابزار سنجش به دو دسته تقسیم می شوند : ۱) استاندارد یا میزان شده ۲) محقق ساخته . ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد . ابزار سنجش استاندارد معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند ، ولی ابزارهای محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی هستند و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند. منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار و سوالات مندرج در ابزار ، دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد (حافظ نیا، ۱۳۸۷،۱۵۴). روشهای متعددی برای تعیین روایی مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آنها روش منطقی می باشد . روش منطقی شامل دو روش است :
الف – ظاهری : نشان دهنده روایی ظاهری پرسشنامه می باشد . یک پرسشنامه حداقل باید دارای روایی ظاهری باشد .
ب- محتوایی : در این حالت کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار می گیرد
( مؤمنی، ۱۳۸۷).
در تحقیق حاضر ابتدا با مراجعه به ادبیات تحقیق ، و مبانی نظری موجود پرسشنامه ای تدوین شد که از نظر محتوایی وسازه ای دارای روایی بالایی باشد. سپس بعد از تدوین نهایی پرسشنامه روایی صوری این پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی با نظر ۴ تن از اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر ۸۹ % بدست آمده است. بنابراین روایی صوری و محتوایی این تحقیق مناسب می باشد.
پایایی ابزار عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش صفتی ساخته شده ، در شرایطی مشابه در زمان یا مکانی دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایجی مشابه از آن حاصل شود (حافظ نیا ،۱۳۸۷،۱۵۵ ).
روشهای تعیین پایایی ، متنوع اند. در تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ( در نرم افزار SPSS )جهت سنجش پایایی کل پرسشنامه استفاده شده است . پایایی کل آزمون به روش آلفای کرونباخ را ۷۳/۰ به دست آمده است. که نشان از پایا بودن پرسشنامه برای موقعیت مورد نظر می باشد.
۳-۹- متغیرهای تحقیق
متغیرها بر اساس رابطه ای که با یکدیگر دارند به دو گروه زیر تقسیم می شوند :
متغیرهای مستقلاین متغیرها همان متغیرهای غیر وابسته هستند که به عنوان عامل بوجود آورنده یک پدیده مورد مطالعه قرار می گیرند. در این تحقیق نوع فرآوری و فروش محصول پسته (مشارکتی، غیر مشارکتی) متغیرهای مستقل بوده است
متغیرهای وابسته : این متغیرها مبین صفات و ویژگی های یک پدیده می باشند و در واقع وضع آن را توضیح می دهند. این متغیرها به صورت های کمی و کیفی می باشند (حافظ نیا ،۱۳۸۷،۴۴). در این تحقیق ریسک فروش، هزینه ها فرآوری و فروش، آلودگی به آفلاتوکسین و رقابت پذیری متغیرهای وابسته بوده اند
دسته ای دیگر از متغیرها وجود دارند که جزء موضوع اصلی تحقیق نمی باشند اما در صحنه تحقیق به شکل های مختلفی حضور دارند و محقق اقداماتی را در مورد آنها انجام می دهد . به این دسته از متغیرها، متغیرهای جانبی می گویند که عبارتند از : متغیرهای تعدیل کننده ، متغیرهای کنترل و متغیرهای مداخله گر .
در این تحقیق علاوه بر متغیرهای مستقل و وابسته گفته شده متغیرهای تعدیل کننده که بیانگر ویژگی های پاسخگویان می باشند مانند سن ، شغل اصلی، شغل فرعی و میزان سواد نیز وجود دارد .
البته مدل مفهومی این تحقیق در نگاره شماره ۱-۳ نشان داده شده است که متغیرها و جهت روابط در آن مشهود است.
نگاره شماره ۲-۳- نمودار مدل مفهومی تحقیق
۳-۱۰- فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط پدیده ها ، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید . بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد (حافظ نیا ،۱۳۸۷،۱۱۰).
فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشند :
۳-۱۰-۱- فرضیه های اصلی
که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این فرضیه ها می باشد.
فرضیه اصلی اول – نوع فرآوری و فروش محصول در رقابت پذیری عرضه محصول پسته در سطح بازارهای داخلی و خارجی تاثیر دارد.
فرضیه اصلی دوم – نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش هزینه ها تاثیر دارد.
فرضیه اصلی سوم – نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش آلودگی پسته به سم آفلا توکسین تاثیر دارد.
فرضیه اصلی چهارم – نوع فرآوری و فروش محصول در کاهش ریسک فروش محصول تاثیر دارد.
۳-۱۰-۲- فرضیه های فرعی
همچنین با توجه به داده های بدست آمده رابطه بین سبک پردازش افراد با متغیرهایی همچون سن، میزان سواد، شغل اصلی و شغل فرعی نیز مورد بررسی قرار گرفت که فرضیه های آن به ترتیب عبارتند از :
فرضیه فرعی اول – بین سن پاسخگویان و نوع فروش محصول پسته آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم – بین میزان سواد پاسخگویان و نوع فروش محصول پسته توسط آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم – بین شغل اصلی پاسخگویان و نوع فروش محصول پسته توسط آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم – بین شغل فرعی پاسخگویان و نوع فروش محصول پسته توسط آنها رابطه وجود دارد.
۳-۱۱- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری ، استخراج و طبقه بندی نمود و جداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع را تهیه کرد ، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود . این مرحله در تحقیق ، اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده تلاش و زحمات فراوان گذشته است . در این مرحله ، محقق با استفاده از روش های مختلف سعی می کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد . در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و ارزیابی فرضیه های خود مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . به طور کلی در تجزیه و تحلیل داده ها ، یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی که آن تحلیل ها ، استدلال ها و استنتاج ها می باشد (حافظ نیا ،۱۳۸۷،۲۳۱).برای تجزیه و تحلیل دادها، از روش های آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده است.
– روش های آماری توصیفی: شامل محاسبه میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی و جعبه ای، جدول .
– روش های آماری استنباطی : شامل آزمون لون، آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، آزمون t مستقل و آزمون u – مان ویتنی و آزمون کای دو بوده است.

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی -چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.