علمی : اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی- قسمت …

0 Comments

۱

خطا

۵۴۱/۱۱۴

۲۷

۲۴۲/۴

کل

۰۰۰/۴۷۴۲

۳۰

براساس نتایج جدول۴-۴ میزان F مشاهده شده برای هم گروه کنترل-آزمایش وهم برای پیش آزمون-پس آزمون محاسبه شده است.همانطور که مشاهده می شود F محاسبه شده برای پیش آزمون برابر با۹۸۷/۸ است و با توجه به مقدار معناداری آن(P=006/0)،نشان داده شدکه استرس در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است.همچنینF محاسبه شده بین گروهی(آزمایش-کنترل)برابر با ۶۱۳/۴۰ است و با توجه به مقدار معناداری آن(P=005/0)،نشان داده شد که استرس در گروه های آزمایش و کنترل متفاوت است.نتایج تحلیل کواریانس حاکی از این است که فعال سازی رفتاری کوتاه مدت به کار رفته در مطالعه سبب کاهش استرس در دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی گروه نمونه شده است (P<0/05،F=8/987) و (P<0/05، F=40/613 ).
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
ای مردم با فعالیت دائم، به شیوهای خاص است که کیفیتی خاص حاصل می شود…در صورتی عادل می شوید که عادلانه رفتار کنید،در صورتی پرهیزگار می شوید که رفتار پرهیزگارانه ای داشته باشید،و در صورتی شجاع می شوید که شجاعانه رفتار کنید.
ارسطو(۳۸۴-۳۲۲ق.م)
۵-۱- بحث ونتیجه گیری
یافته ها از تحلیل کواریانس نشان داد که فعال سازی رفتاری باعث کاهش افسردگی در دانشجویان گروه نمونه می شود.
فرضیه: درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی در دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی موثر است.
در نتایج جدول( ۴-۴)میزان F مشاهده شده برای دوگروه کنترل –آزمایش و هم برای مرحله پیش آزمون-پس آزمون محاسبه شده است. همانطور که مشاهده می شود F محاسبه شده برای پیش آزمون برابر با۵۶۵/۲۸ است وبا توجه به مقدار معنا داری آن (P=0/005)، نشان داده شد که افسردگی در پیش آزمون وپس آزمون متفاوت است.همچنین F محاسبه شده بین گروهی (آزمایش –کنترل)برابر۱۶۱/۱۴۰ است و با توجه به مقدار معنا داری آن(۰۰۵/۰=(P نشان داده شد که افسردگی در گروه های آزمایش وکنترل متفاوت است.نتایج تحلیل کواریانس حاکی از این است که فعال سازی رفتاری کوتاه مدت به کار رفته در مطالعه سبب کاهش افسردگی در دانشجویان گروه نمونه شده است.
با توجه به تایید فرضیه تحقیق، نتیجه این تحقیق با پژوهش های (دیمیجیان، هولن[۱۰۳]، هالسون[۱۰۴]، ۲۰۰۶ ؛ مارتل[۱۰۵] و همکاران، ۲۰۱۰ ؛ کویچپرس، ون استراتن و وارمردام، ۲۰۰۷ ؛ هوپکو، رابرتسون و کاروالهو[۱۰۶]، ۲۰۰۹ ؛ هوپکو، لیجوز و هوپکو، ۲۰۰۴)
اعتقاد بر این است که کیفیت زندگی و افسردگی با هم در ارتباط اند؛ یعنی حالاتی چون افسردگی واضطراب، میزان کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. کیفیت زندگی، به عنوان یک مفهوم به عملکرد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی تقسیم می شود (برگر، پورتنوی و وسیمن، ۲۰۰۰ ). اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت BATD))وشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT)) در افزایش کیفیت زندگی و کاهش افسردگی در( پژوهشهای راس و رابینز ( ۲۰۰۴ )، کارلسون[۱۰۷]، بولتز[۱۰۸] و موریس[۱۰۹] ( ۲۰۰۵ ) و دیمیجیان و همکاران ( ۲۰۰۶)مورد تایید قرار گرفته است.
این نتایج با سایر پژوهشهای دیگر در این زمینه هماهنگی دارد ( بارنهوفر[۱۱۰] و همکاران، ۲۰۰۹ ؛ ویلیامز و همکاران،۲۰۰۸؛ فولی[۱۱۱]، بایلی[۱۱۲]، هاکستر[۱۱۳]، پریک و سینکر[۱۱۴]، ۲۰۱۰ ؛ مارتل و همکاران، ۲۰۱۰،۲۰۰۱؛ لیجوز[۱۱۵] و همکاران، ۲۰۱۱ ؛ دیمیجیان و همکاران، ۲۰۰۶ ؛ فریون[۱۱۶]، ایوانز[۱۱۷] و مری[۱۱۸]، ۲۰۰۷ ؛ چیسا و سرت، ۲۰۱۱
مورفی و لاتین[۱۱۹]، ۲۰۱۱ ؛ کنه[۱۲۰]، بوستانو[۱۲۱]، هاتزیگر[۱۲۲] و کاتچوبی[۱۲۳]، ۲۰۱۱ ؛ بریتون[۱۲۴] و شاه، زیبستول[۱۲۵] وجکوب[۱۲۶]، ۲۰۱۱ و هوپکو و همکاران، ۲۰۰۴مداخله یBATD بر اساس راهنمای مختصر درمان فعال سازی رفتاری برای افسردگی (لیجوز، هوپکو و همکاران،۲۰۱۱) و همچنین با پژوهش های نداف (۱۳۸۹)، گودرزی(۱۳۸۵)، جلیلی(۱۳۸۵)،امیری(۱۳۸۶) همسو بوده است. در این تحقیقات هریک بطور جداگانه نشان دادند روش فعال سازی رفتاری بر کاهش افسردگی، ناراحتی های روانی و آسیب های شخصیت موثر بوده است.
در مطالعه (نداف،مجید،در سال۱۳۸۹)،تحقیقی در بررسی اثر بخشی گروه درمانی با رویکردفعال سازی رفتاری در کاهش افسردگی وافزایش کیفیت زندگی مدد جویان وابسته به مواد موید آن بود که رویکرد فعال سازی رفتاری هم بر کاهش افسردگی و هم افزایش کیفیت زندگی تاثیر بسزایی داشته است و این نتایج با تحقیق حاضر هم خوان می باشد.

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی - اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است