پژوهش دانشگاهی – اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان بالینی …

0 Comments

۳-۵-شیوه ی اجرای پژوهش
در پژوهش حاضر پس از هماهنگی های لازم که با مسئولین دانشگاه آزاد اردکان صورت پذیرفت ، پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع گردیده و ۳۰ نفر از دانشجویان دارای اختلال افسردگی تشخیص و سپس بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین گردیدند . سپس اهداف پژوهش برای گروه آزمایش بطور کامل و برنامه ریزی شده ، تشریح شده و ضمن ایجاد انگیزه در آنها ، پروتکل درمانی فعال سازی رفتاری در ۱۰ جلسه ی ۴۵ دقیقه ای و هر هفته ۱ جلسه در یکی از کلاسهای دانشگاه روی آنها اجرا گردید ، در صورتی که گروه کنترل هیچ گونه برنامه ای در مورد فعال سازی رفتاری دریافت نداشتند.
پس از پایان جلسات مجددا ابزار پژوهش (پرسشنامه) به عنوان پس آزمون در اختیار دو گروه قرار گرفت.
۳-۶-جلسات درمانی
شرح کامل جلسات در پیوست آمده است.
اجرایی پروتکل درمانی شامل: شناسایی مشکلات جاری مراجع،فهم اینکه چگونه مشکلات مراجع ایجاد شده اندوچگونه باقی مانده اند،شناسایی تجارب اولیه ای که با مشکلات فعلی مراجع مرتبط هستند،بررسی خلق مراجع بصورت شفاهی وکتبی،آموزش به مراجع در مورد ماهیت افسردگی،آموزش الگوی درمان فعال سازی رفتاری،آموزش برنامه ریزی فعالیت ها ومهارت هایی مساله گشایی، شناسایی استروسور هایی که در مشکلات مراجع نقش دارند.
۳-۷-تجزیه وتحلیل داده ها
آمار توصیفی وآمار استنباطی (تحلیل کواریانس)استفاده شد.وتحلیل داده هابا استفاده از نرم افزار SPSSانجام شد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-آمار توصیفی
در این پژوهش،برای بیان اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
در ابتدا داده های آماری مربوط به پرسش نامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اردکان ( سال ۹۱-۹۲تاسال۹۳-۹۴) که حجم نمونه ۱۱۳ نفر می باشد و براین اساس پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21) رابین ۱۱۳نفر اجرا کردیم و۳۳نفر از این افراددارای اختلال افسردگی تشخیص داده شدند. نمونه پژوهش بصورت کاملا تصادفی شامل ۳۰ نفر(۱۶زن-۱۴مرد) که در رنج سنی۲۷-۴۵ سال بوده است. در گروه آزمایش (رویکرددرمان فعال سازی رفتاری برای افراد دارای اختلال افسردگی)۱۵ نفر(۸زن -۷مرد)و در گروه گواه نیز ۱۵ نفر(۸زن-۷مرد) بصورت مساوی قرار گرفتند.
برای نشان دادن فراوای متغیرها از جدول فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار های توصیفی استفاده شد. فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی های در دو گروه کنترل و آزمایش، در قبل و بعد از مداخله در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۴-۱- آماره های متغیر مورد بررسی قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمایش

مطلب دیگر :
علمی :بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر ...

متغیر گروه پیش آزمون پس آزمون
فراوانی میانگین انحراف استاندارد فراوانی میانگین انحراف استاندارد
اضطراب آزمایش ۱۵ ۴۷/۱۶ ۳۵/۲
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir