پژوهش – اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با نشانگان بالینی افسردگی- …

0 Comments

با توجه به اثرات مختلف وغیر قابل انکار افسردگی بر جسم، روان و رفتار افراد و تحمیل هزینه های گوناگون مادی و معنوی بر فرد و جامعه، به نظر می رسد ما بتوانیم با این تحقیق گام موثری در جهت شناخت بیشتر افسردگی و اثرات آن و راههای پیشگیری ودرمان و کنترل آن و در نتیجه بهزیستی افراد جامعه برداریم.
فصل سوم:
روش پژوهش
۳-۱-روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نحوه گرد آوری اطلاعات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می باشد و از نظر هدف کاربردی و به صورت میدانی اجرا می شود،پژوهش کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزار ها، وسایل، تولیدات،ساختارهاو الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.نمونه تصادفی نوعی نمونه گیری است که در ان هر عضوی از جامعه شانس برابری برای انتخاب شدن دارد (عیسوی،۱۳۸۵). در این پژوهش متغییر مستقل شامل ۱۰جلسه آموزش مبتنی بر فعال سازی رفتاری به صورت مشاوره گروهی بود.این جلسات به صورت ۴۵ دقیقه با تواتر هفته ای دو بار تشکیل شد.
۳-۲-جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
بارکر[۹۹]، پیسترانگ[۱۰۰] و الیوت( ۱۹۹۸)معتقدند بهتر است برای درک بهتر مفاهیم جامعه،نمونه،و روش نمونه گیری بین سه مفهوم تمایز قائل می شویم:جامعه کلی،جامعه مورد نظر (آماجی)و نمونه.جامعه کلی،جامعه ای است که قرار است نتایج و یافته های مطالعه به آن تعمیم داده شود، جمعیت مورد نظر،گروه مشخصی است که شرکت کنندگان یاآزمودنیهااز آن انتخاب می شوند.گروه نمونه،زیر گروه جمعیت مورد نظر است و به افرادی اشاره دارد که در مطالعه شرکت داده می شوند(بارکر و همکاران، ۱۹۹۸)با توجه به این تقسیم بندی جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اردکان از سال ۹۱-۹۲ تا سال۹۳-۹۴ که این افراد ۱۶۰نفر بوده و براساس جدول مورگان حجم نمونه ۱۱۳ نفر می باشد و براین اساس پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21) رابین ۱۱۳نفر اجرا کردیم و۳۳نفر از این افراددارای اختلال افسردگی تشخیص داده شدند. نمونه پژوهش بصورت کاملا تصادفی شامل ۳۰ نفر است.در گروه آزمایش (رویکرددرمان فعال سازی رفتاری برای افراد دارای اختلال افسردگی)۱۵ نفرو در گروه گواه نیز ۱۵ نفر بصورت مساوی قرار گرفتند.
معیارهای ورودآزمودنی ها به مطالعه:
-داشتن نمره بالاتر از۷در پرسشنامه وتایید تشخیص اضطراب از طریق مصاحبه بالینی
-سن افراد شرکت کننده از ۲۴تا ۴۵سال
-عدم وجود دوره های شدید حمله وعود بیماری
-عدم ابتلا همزمان به بیمارهای دیگر
-توانایی برقراری ارتباط و همکاری
-علاقه وتمایل به شرکت در مطالعه
معیارهای خروج آزمودنی هااز مطالعه:
-داشتن دوره های شدید حمله وعود بیماری
-ابتلا به سایر اختلالات مزمن
-عدم داشتن انگیزه و رضایت آگاهانه نسبت به انجام اصول درمانی
-غیبت بیش از ۳جلسه
-سن بیش از ۴۵ سال
۳-۳-ابزار پژوهش
ابزارمورداستفاده پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)بود.
۳-۴-روش گرد آوری اطلاعات
در این پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)اطلاعات جمع آوری شد.
مقیاس افسردگی،اضطراب و استرس(DASS-21)در سال ۱۹۹۵ توسط لاویبوندو لاویبوند[۱۰۱] تهیه شد.
این مقیاس دارای دو فرم است.فرم کوتاه دارای ۲۱ عبارت است که هریک از سازه های روانی«افسردگی»، «اضطراب» و «استرس» را توسط ۷ عبارت متفاوت، مورد ارزیابی قرار می دهد.فرم بلند آن شامل ۴۲ عبارت است که هریک از ۱۴ عبارت یک عامل یا سازه روانی را اندازه گیری می کند. فرم کوتاه ۲۱عبارتی توسط صاحبی و همکاران(۱۳۸۴)برای جمعیت ایرانی اعتبار یابی شده است.
ویژگی های روانسنجی
لویابند و لویابند(۱۹۹۵)در یک نمونه بزرگ۷۱۷نفری از دانشجویان، پرسشنامه افسردگی بک با مقیاس DASS (r=./4) همبستگی بالایی را نشان دادند.علاوه بر این آنتونی وهمکاران (۱۹۹۸) الگوی مشابهی از همبستگی را در نمونه های بالینی بدست آوردند.
کرافورد وهنری(۲۰۰۳)نیز در نمونه۱۷۷۱نفری انگلستان این ابزار را با دو ابزار دیگر مربوط به افسردگی و اضطراب مقایسه وپایایی این ابزار را با آلفای کرونباخ برای افسردگی۹۵/.، اضطراب۹۰/. و استرس ۹۳/. و برای نمرات کل ۹۷/.گزارش نمود.
در ایران نیز توسط مرادی پناه،صاحبی و عاقبتی اعتبار این ابزار تایید شده است.به طوری که در مطالعه مرادی پناه، آلفای کرونباخ در حیطه افسردگی ۹۴/.،اضطراب۹۲/.واسترس۸۲/.گزارش گردیده است.
کلید آزمون
۱-زیر مقیاس افسردگی(۷عبارت):۳-۵-۱۰-۱۳-۱۶-۱۷-۲۱،
۲-زیر مقیاس اضطراب(۷عبارت):۲-۴-۷-۹-۱۵-۱۹-۲۰،
۳-زیر مقیاس استرس(۷عبارت):۱-۶-۸-۱۱-۱۲-۱۴-۱۸،
نمره گذاری و روش اجرا
مقیاس DASS-21توانایی تشخیصی و غربالگری نشانه های اضطراب،افسردگی و استرس را در طی یک هفته گذشته داردکاربرد این مقیاس جهت افراد بزرگسال است. هرچنداین آزمون توانایی غربالگری و تشخیص در دوره نوجوانی را نیز دارد،ولی بهتر است برای افراد بالاتر از ۱۵ سال مورد استفاده قرارگیرد.
نحوه پاسخ دهی به پرسش ها به صورت چهار گزینه ای است که به صورت خود سنجی تکمیل می شود.دامنه پاسخ ها از”هیچ وقت”تا”همیشه”متغییر است،به طوری که افراد می توانند پاسخ های خود را به صورت یکی از گزینه های مقابل پرسش مربوطه به صورت “هیچ وقت”،”کمی”،”گاهی”و “همیشه”با علامت ضربدر (×)مشخص نمایند.نمره گذاری از”صفر”تا”سه”.نمره یک برای گزینه “کمی”،نمره دو برای گزینه”گاهی”ونمره سه برای گزینه “همیشه” در نظر گرفته شده است مجموع نمرات جمع شده و بر اساس جدول زیر تفسیر می شود.

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی -اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان با ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.