مقاله رایگان پایان نامه مدیریت گرایش بازرگانی :سنجش عامل تناسب با سبک زندگی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل ارزش ویژه برند «آکر»

با کمک مدل «آکر»، یک مدیر نام تجاری به اهمیت آگاهی مصرف‌کنندگان از نام تجاری پی برده و خواهد دانست که حتی صرف آگاه بودن یک مصرف‌کننده از یک نام تجاری، در شرایطی خاص، می‌تواند به تصمیم خرید آن نام تجاری منجر گردد. در نهایت می‌توان گفت مدل ارزشیابی نام تجاری «آکر» ابزار مفهومی قدرتمندی می باشد تا مدیران، منابع ایجادکننده ارزش ویژه نام تجاری را درک و خاستگاه واقعی این ارزش را شناسایی کنند. این آگاهی و شناخت به مدیران کمک خواهد نمود تا اهداف و استراتژی‌های مناسب‌تری برای نام تجاری خود برگزیده و منابع در دسترس خود را منطبق با این اهداف و استراتژی‌ها، به شکل کارآتری تخصیص نمایند. شناخت ابعاد ارزش ویژه برند، به شرکت کمک می کند تا بهترین و مؤثرترین استراتژی را در ارتباط با مشتری، انتخاب نماید و گام‌های موثری در این زمینه بردارد(جلیلیان و همکاران، 1391، ص 32).

«آکر»، مدل جدیدی را برای اندازه‌گیری ارزش ویژه برند به نام ده ارزش ویژه برند معرفی می کند. این مدل شامل ساختارهای ارزش مشتری برندمحور، ارتباطات، کیفیت استنباط شده، وفاداری و رضایت و همچنین اندازه‌گیری رفتار بازار مثل سهم بازار، ارزش بازار و پوشش توزیع می باشد(همان، 1391، ص48).

شکل(2-2) مدل ارزش ویژه برند «آکر» را نشان می‌دهد.

 

 

 

شکل(22) مدل ارزش ویژه برند «آکر»(جلیلیان و همکاران، 1391، ص46)

 

2-1-17-3- مزیت روش «آکر»

مزیت روش، «آکر» ترکیب کردن دو بعد رفتاری و ادراکی در یک شاخص اندازه‌گیری ارزش ویژه برند می باشد؛ زیرا مستندات و شواهد زیادی هست که نشان‌دهنده این نکته می باشد که توجه، به تنهایی شاخص ضعیفی برای رفتار بازار بوده و بهره گیری از شاخصی مشتمل بر هر دو بعد ادراکی و رفتاری باعث افزایش قدرت ارزیابی در این زمینه می گردد. هر چند ادراک مصرف‌کننده پیش‌نیازی برای آشکارسازی بعد رفتاری ارزش ویژه برند می‌باشد(ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی، 1389، ص117).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

تاثیر عامل تناسب با سبک زندگی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده-پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

سرواکوال

در ادبیات کیفیت خدمات، رایج‌ترین مدل برای سنجش کیفیت خدمات، مقیاس سرکوال می‌باشد که در سال 1988، به وسیله «پاراسورامان»، «زیتامل» و «بری» و پس از تحقیقات متمادی و بر پایه مدل شکاف بنا شده می باشد و ارزیابی کیفیت خدمات در این مدل مبتنی بر درک واقعی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در مقایسه با وضعیت ایده‌آل از نقطه نظر آن‌هاست و بر پایه این مدل اندازه‌گیری انتظارات و ادراک مشتریان درمورد ابعاد کیفیت خدمات با بهره گیری از پنج بعد موارد محسوس، قابلیت اعتماد، اطمینان، تضمین، همدلی و پاسخگویی قابل اندازه‌گیری می باشد.

 • عوامل ملموس: ظاهر تجهیزات فیزیکی، دستگاه‌ها، کارکنان،
 • قابلیت اطمینان: توانایی انجام خدمات تعهد شده، به صورت مطمئن و صحیح،
 • تضمین: دانش و ادب کارکنان و توانایی آن‌ها در القاء اعتماد و اطمینان،
 • همدلی: در نظر داشتن تک‌تک مشتریان به صورت جداگانه(گیلانی‌نیا، 1392، ص 52).

2-2-9- رفتار کارکنان

برندهای خدمات از دو جهت از دو جهت با برند کالاهای فیزیکی متفاوت هستند. نخست از این جهت که ویژگی‌های خدمات با کالاهای فیزیکی تفاوت فاحشی دارند. دوم این که برندهای خدماتی به شدت وابسته به رفتار و توجه کارمندان هستند. از آن‌جایی که کارمندان در حین مواجهه خدمت با مشتریان تعامل مستقیم دارند، رفتار آن‌ها تأثیر بسزایی در تصویر برند دارد. تعامل فردی که بین ارائه‌دهنده خدمت و مشتری ایجاد می گردد، از دو طریق بر توجه مشتری تأثیرگذار می باشد. نخست این که کارمندان تا چه اندازه مطابق انتظارها و خواسته‌های مشتریان اقدام می‌کنند و دوم واکنش‌های احساسی و عاطفی که کارمندان در طول تعامل با مشتریان از خود نشان می‌دهند. کارمندان متعهد به برند از دو طریق باعث افزایش قدرت یک برند خدماتی می شوند: تأثیر مثبت آن‌ها در کیفیت مواجهه خدمت، باعث بهبود تجربه برند از دیدگاه مشتریان می گردد و دوم این که تعاملی که با همکاران خود دارند باعث بهبود محیط کاری و تقویت رفتارهای حامی برند از سوی سایر کارمندان می شوند(حسینی، موسوی و ضیایی، 1392، ص 3).

در بازارهای تجاری روابط دوستانه و شخصی بین خریدار و فروشنده، یکی از مقدمه‌های اصلی برای کسب خروجی مطلوب برای شرکت فروشنده می باشد. به گونه مشابه ادبیات خدمات نیز اظهار می‌دارد که منافع اجتماعی ناشی شده از روابط بین فردی مشتری و ارائه‌دهنده خدمت اثر ویژه‌ای بر خروجی‌ها و خدمات دارد. ارتباطات نزدیک به هم مشتری و ارائه‌دهنده خدمت برای رسیدن به سطح بالایی از رضایتمندی مشتری کمک خواهد نمود. مشتریانی که ارتباط دوستانه‌ای با ارائه‌دهنده خدمت دارند، نسبت به آن‌هایی که این ارتباط را ندارند، راضی‌ترند. تعاملات دوستانه به خلق واکنش‌های احساسی مثبت به ارائه‌دهنده خدمت منجر می گردد که این واکنش‌ها به افزایش رضایت مشتری کمک می کند(رحیمی و اسدی، 1391، ص 74).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

سایت منبع

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی(مورد مطالعه نمایندگی‌-CHR_86CR

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی با فرمت ورد

تعیین عامل تناسب با سبک زندگی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده-دانلود پایان نامه مدیریت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل تعیین‌کننده رفتار اخلاقی

تصمیمات کارکنان برای رفتار کردن به صورت اخلاقی و غیراخلاقی توسط عوامل فردی یا سازمانی گوناگونی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از طریق مطالعه عوامل فردی بر روی رفتار اخلاقی کارکنان خدمات پس از فروش اخلاقیات فردی مورد توجه قرار می‌گیرد و از طریق مطالعه تأثیر عوامل سازمانی بر روی رفتار اخلاقی به مطالعه اخلاقیات حرفه‌ای پرداخته می گردد.

 

 2-2-10-1- عوامل فردی

الف) سن:  انتظار می‌رود که تعمیرکاران مسن‌تر به علت های تمایلات اخلاقی محدودتر و محافظه‌کارانه‌تر  و همچنین مصالحه‌ی کمتری که در مورد تعبیرات اخلاقی در تصمیم‌گیری از خود نشان می‌دهند، نسبت به تعمیرکاران جوان‌تر اخلاقی‌تر اقدام کنند.

ب) تحصیلات: از کارکنان با تحصیلات بیشتر می‌توان انتظار داشت که سطح بیشتری از توسعه‌ی اخلاقی و توسعه‌ی شناختی را نسبت به کارکنان با تحصیلات کمتر دارا باشند(حمیدی‌زاده و نکویی‌زاده،  1389، ص88).

 

2-2-10-2- عوامل سازمانی

الف) نظام پاداش و تنبیه: برای جلوگیری از پیامدهای منفی رفتار غیراخلاقی و اطمینان از رفتارهایی که منجر به کیفیت خدمات و در نهایت عملکرد مالی می گردد، مدیران بایستی ابزاری برای نظارت بر رفتار غیراخلاقی در کارکنان داشته باشند. تنبیه رفتارهای غیر اخلاقی و محدود کردن پاداش‌ها در مورد رفتارهای غیراخلاقی، فرصت انجام رفتار غیراخلاقی را برای کارکنان کاهش می‌دهد. عدم وجود تنبیه فرصت بیشتری برای رفتار غیراخلاقی فراهم می کند. بهره گیری از تنبیه نشانگر ارزش‌های هنجاری اخلاق می باشد. پس احتمال وقوع رفتارهای غیراخلاقی را کاهش می‌دهد(حمیدی‌زاده و نکویی‌زاده، 1389، ص88).

 ب) ترک خدمت: افق زمانی استخدام کارمند عنصر مهمی در مهار رفتار فردی می باشد. کارمندی که انتظار دارد مدت زمان بیشتری بماند، ممکن می باشد اعتقاد داشته باشد که به دلیل این که اطلاعات بیشتری از رفتار آن‌ها در اختیار مدیریت قرار می‌گیرد شانس شناسایی آن‌ها بیشتر می باشد. پیش روی، در زمان کوتاه‌تر، احتمال کمتری هست که اگر وی رفتار غیراخلاقی انجام دهد، شناسایی گردد و پس فرض می گردد که هرچه کارمند انتظار ماندن در مدت زمان کوتاهی را با یک کارفرما داشته باشد نسبت به کارمندی که انتظار ماندن در مدت زمان طولانی‌تری را دارد، کمتر اخلاقی رفتار کند(همان، ص89).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

سایت منبع

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی(مورد مطالعه نمایندگی‌-CHR_86CR

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی با فرمت ورد

عامل تناسب با سبک زندگی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده-پایان نامه ارشد مدیریت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

رفتار کارکنان، رضایت و وفاداری مصرف‌کننده

رضایت، احساس مصرف‌کننده از این می باشد که به واسطه مصرف، نیازها، تمایلات، اهداف او برآورده می گردد و این برآورده شدن توأم با خشنودی باشد. رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری از سازمان‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های قبلی به گونه گسترده به ارتباط رضایت مشتری با ارتباط دهان به دهان، وفاداری، تکرار خرید و افزایش سودآوری سازمان‌ها تصریح شده می باشد. زمانی مشتری رفتار خرده فروش را اخلاقی می‌پندارد که این رفتار هنجارهای اخلاقی مورد نظر فرد را برآورده ساخته و یا از آن فراتر رود. زمانی که انتظارات اخلاقی مشتری تقویت و مورد طرفداری قرار گیرد، تأثیر مثبتی بر رضایت مشتری از مبادله داشته و اگر این طور نباشد رضایت کلی مشتری منفی خواهد بود. همچنین نتایج پژوهش‌های پیشین حاکی از آن می باشد که رضایت مشتری به واسطه ادراک از منصفانه بودن مبادله افزایش می‌یابد(براری و رنجبریان، 1390، ص3).

 

2-2-12- محیط فیزیکی خدمات

محیط فیزیکی تأثیر قوی بر روی سطح رضایت مشتری دارد. محیط خدمات که در آن تعامل بین مشتریان و کارکنان صورت می‌گیرد؛ شامل تمام عناصر ملموس می باشد که طریقه تسهیل خدمات را تسهیل می کند. محیط فیزیکی عبارت می باشد از تسهیلات، روشنایی، محیط، طرح، تنظیمات و خدمات جدول کارکنان و جنبه های طراحی داخلی مانند مبلمان، تصاویر/ نقاشی، نقاشی، گیاهان/ گل، و یا دکوراسیون دیوار روشنایی و رنگ، صدا، درجه حرارت و همچنین به عنوان عطر و بوی معنای نمادین و احساس زیبایی‌شناسی را می‌توان به ارتباط از طریق آثار هنری، گواهینامه‌ها، پوشش کف و وسایل شخصی(عزمی و عزیز، 2012، ص 338).

سازمان‌ها یک تصویر ذهنی قوی خواهند داشت، اگر مشتریان ایمان داشته باشند که هنگامی که با آن سازمان در ارتباطند ارزش بالایی دریافت می‌کنند. یکی از این عوامل ایجادکننده ارزش را می‌توان در قالب محیط فیزیکی ارائه خدمات مورد مطالعه قرار داد شکل ظاهری محیط به شکل‌گیری احساسات و عکس‌العمل مناسب در مشتریان و کارکنان کمک کرده و بر رفتار خریداران از سه طریق اثر می‌گذارد: جلب توجه مشتریان نسبت به پوشش ظاهری خدمات، پیشی گرفتن از رقبا و جذب مشتریان از بخش‌های مورد هدف؛ بهره گیری از پیام‌های نمادین جهت ارتباط با مخاطبان مورد نظر در مورد ماهیت و کیفیت تجربه خدمات، اثرگذاری، بکارگیری رنگ‌ها، ترکیب‌ها، صداها، عطرها و طرح فضا جهت ایجاد یا افزایش تمایل برای کالاها و خدمات یا تجارب خاص ویژگی‌های محیطی مانند عواملی هستند که حدود فعالیت‌های سازمان را تعیین می‌کنند. تمام این عوامل عینی توسط سازمان قابل کنترل بوده و برای تقویت اعمال و رفتار کارکنان و مشتریان و بهبود درک آن‌ها از خدمات بایستی مورد توجه قرار گیرند. به گونه کلی می‌توان گفت محیط فیزیکی درک شده توسط مشتریان و کارکنان نتیجه ترکیبی از ابعاد سه گانه شرایط محیطی، فضا و کارکردها و علایم/ نمادها و مصنوعات می‌باشد( همان).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرایط محیط مثل دما، نور، سر و صدا، موسیقی و بوها و رایحه‌ها بر تمام پنج حس ما تأثیر می‌گذارند آرایش فضایی و کارکرد آن‌ها چیدمان مبلمان و تجهیزات و ارتباط میان آن‌ها یک چشم‌انداز بصری و عملیاتی از ارائه خدمات خلق می کند این چشم‌انداز می‌تواند به کارکنان سازمان و مشتریان، نظم و کارایی یا هرج و مرج و نااطمینانی را منتقل کند. بسیاری از اقلام محیط فیزیکی مثل نشانه‌های عیان یا پنهانی اقدام می‌کنند که انتقال‌دهنده هنجارهای رفتاری می‌باشند نشانه‌های عیان مثل تابلوی «سیگار نکشید» که قواعد رفتاری را منتقل می کند؛ حال آن که علامت مربوط به «سطل‌های زباله قابل بازیافت» ترغیب‌کننده اقدامات مسئولانه می باشد. کیفیت پوشش کف، کارهای هنری و اثاثیه می‌تواند اثر زیبایی را به بازدیدکننده منتقل کند. محیط فیزیکی، خدمات نمونه قابل نظاره کوشش‌های یک سازمان می باشد و بسته‌ای را شبیه یک بسته محصول خلق می کند تا حس قابل بهره گیری بودن و خوب بودن کیفیت خدمات ارائه شده را به مشتری القاء و منتقل کند(همان، ص223).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی(مورد مطالعه نمایندگی‌-CHR_86CR

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی با فرمت ورد

بررسی عامل تناسب با سبک زندگی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده-دانلود پایان نامه ارشد

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تأثیر نمایندگی‌های خودرو در کیفیت خدمات

پروفسور «نوریاکای کانو» که از نظریه‌پردازان معروف کیفیت در سطح جهان می باشد، معتقد می باشد که امروزه کیفیت از اجزاء جداناپذیر در هر کسب و کار به شمار می‌رود و یکی از عوامل کلیدی در رقابت جهانی می باشد. و همچنین به جهت گستردگی روزافزون رقابت جهانی امکان تأمین نیازهای مشتری، تنها از طریق محصولات جاری امکان ندارد؛ بلکه بایستی با تولید محصولات ابداعی و جدید نسبت به برآورده ساختن انتظارات مشتریان اقدام نمود و این کار به درک دقیق نیازها و خواسته‌های متغیر مشتریان بستگی دارد. لذا کیفیت را این گونه تعریف می کند. کیفیت عبارت می باشد از: برآوردن نیازها و خواسته‌ها و انتظارات مشتری و حتی فراتر از رضایت او رفتن، بدین ترتیب: رضایت مشتری فراهم شده، تولید استمرار یافته، در نتیجه سود درازمدت تأمین می گردد(نوربخش و همکاران، 1391، ص56).

 

در مدل آقای «کانو»، خدمات ارائه شده به مشتری به سه نوع تقسیم می گردد:

الزامات یا خدمات اساسی(ضروری)، الزامات یا خدمات عملکردی(درخواستی)، الزامات یا خدمات ضروری(جذاب). در این مدل خصوصیات و ویژگی‌های ذکر گردیده هر سه نوع خدمات همیشگی و ثابت نیستند؛ بلکه انتظارات و نیازها به مرور زمان تغییر می‌کنند. مثل قفل ایمنی یا ضبط صوتی که زمانی جزء خدمات مهیج بود که فقط با درخواست مشتری تحویل داده می‌گردید و (خدمات درخواستی) که اگر امروز خودرویی فاقد این دو باشد باعث رنجش فوق‌العاده مشتری خواهد گردید؛ یعنی این خدمات ضروری شده می باشد. از طرفی از آن‌جا که شاهد تکرار طراحی شکایات و نارضایتی خریداران خودروهای تولیدی در کشور هستیم، می‌توان نتیجه گرفت اقداماتی که شرکت ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولید خودرو در کشور تاکنون در جهت جلب رضایت مشتریان خود به اقدام آورده کافی نبوده می باشد. لذا هدف از این پژوهش این می باشد که با دیدگاهی جدید و در قالب سنجش رضایت مشتری به وسیله مدل «کانو» نه تنها نسبت به تعیین عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت ایران‌خودرو؛ بلکه چگونگی تأثیر تک‌تک آن عوامل مؤثر بر رضایت آنان را نیز تعیین کنیم(محمدی، 1384، ص133).

تحقیقات نشان می‌دهد که در صنعت خودروسازی علاوه بر تصویری که از نام تجاری شرکت در ذهن مشتریان می باشد، کیفیت خدمات واحدی که کار فروش را انجام می‌دهد نیز روی وفاداری مشتریان تاثیرگذار می باشد. در حقیقت تصویر کلی از نام شرکت چیزی فراتر از کیفیت محصولات شرکت می باشد تصویر کلی از نام تجاری شرکت ناشی از کیفیت محصولات و کیفیت خدمات فروش و پس از فروش می باشد(سیمونز، 1382، ص 57).

صحت برند تا حدی به کیفیت محصول بستگی دارد. اگر درمورد کیفیت یک محصول دچار تردید شویم و بدتر این که محصول فراخوان گردد؛ خواب‌های بد برند به وجود می‌آیند(امیرکیایی، 1388، ص30). با تمرکز بر قلمروی بازاریابی و در زمینه‌ی ارتباطات، می‌توان ریشه‌ی نارضایتی شمار فراوانی از خریداران را در بخش‌های بازاریابی، فروش، روابط عمومی، خدمات پس از فروش، تعمیرگاه‌ها و در کل کانال‌های ارتباطی جستجو نمود. در پی آن به روشنی می‌توان دریافت که چرا خریداران ایران‌خودرو، مشتریان وفادار واقعی نیستند و اگر اظهار می‌کنند که باز هم تمایل خرید خودروهای شرکت را دارند، بایستی دانست که بخش بزرگی از این وفاداری برمی‌گردد به نبود گزینه‌های فراوان در بازار خودروی ایران. نمایندگی‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات پس از فروش مانند چشم و گوش یک خودروساز بزرگ اقدام می‌کنند و با دیدن کوچک‌ترین کاستی و نقص، آن را به بخش فنی گزارش می‌دهند تا هم برای جلوگیری از تکرار آن در دیگر خودروها چاره‌اندیشی گردد و هم تمهیدات لازم برای اقدامات گسترده‌ی احتمالی مانند بازگرداندن خودروها و برطرف کردن کاستی‌های آن‌ها، انجام گردد. در فروش یک کالا به ویژه خودرو کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش سه متغیر کلیدی هستند. معمولاً تأثیر کیفیت و قیمت نهایی در ترغیب خریداران به خرید کالا بویژه در صنایعی زیرا خودروسازی(که نقطه نهایی بسیاری صنایع می باشد و نرخ پیشرفت در آن بسیار بالاست) بدیهی می باشد(مسعودی، 1389، ص17).

 

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی(مورد مطالعه نمایندگی‌-CHR_86CR

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اهداف نمایندگی‌های مجاز عبارتند از:
 • کاهش زمان تعمیرات تا حد یک روز برای هر خودرو،
 • افزایش رضایتمندی مشتری با بهره گیری از ارائه خدماتی که اولویت‌های مشتریان را در نظر داشته باشد،
 • افزایش درآمد نمایندگی با پذیرش بیشتر خودرو در هر روز(خواجه، 1390، ص 5).

در بازارهای مصرفی خدمات پس از فروش، پیش‌نیاز اصلی ارزش ویژه برند به حساب نمی‌آید؛ بلکه به عنوان عاملی در نظر گرفته می گردد که مربوط به محصول، فعالیت‌های ترفیعی و یا کانال توزیع می‌باشد. درحالی که در بازارهای صنعتی، عاملی اصلی در فرایند ایجاد ارزش ویژه برند می‌باشد که از طریق ایجاد ارتباط با مشتری و ارائه خدمات پشتیبانی، فرصت‌هایی را برای ایجاد ارتباط نزدیک با مشتری فراهم می کند و از این طریق مشتری را تشویق به خرید بیشتر از شرکت می کند. خدمات پس از فروش عاملی اصلی برای ایجاد وفاداری به برند در بازار صنعتی می باشد. همچنین در فرایند انتخاب محصول در صنایعی با تکنولوژی بالا معیار مهم‌تری از قیمت می‌باشد. خدمات پشتیبانی عالی یک ویژگی به یاد ماندنی از برند در ذهن مشتری ایجاد می کند که به دنبال آن تداعی ذهنی مثبت از محصول در ذهن مشتری شکل می‌گیرد. در صنعت نرم‌افزار خدمات پس از فروش تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراک شده دارد(رفیعی و همکاران، 1391، ص193).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3- بخش سوم: تناسب با خودپنداره ایده‌آل

2-3-1- خودپنداره

بخش بزرگی از سلامت روانی و عاطفی فرد بسته به احساسی می باشد که درمورد خود دارد. در علم روانشناسی دید و توجه ذهنی که هر شخص نسبت به ابعاد شخصیتی و عاطفی خود دارد را «خودپنداره» می‌نامند. خودپنداره در واقع، همان تصویر و برداشتی می باشد که تک‌تک بشر‌ها از خود در ذهنشان می‌سازند. برداشت افراد از خودشان تا حد زیادی به وسیله تجارب گذشته‌شان(شکست و موفقیت‌ها) و آن چیز که دیگران درمورد‌شان فکر می‌کنند و از بازخورد اقدام دیگران شکل می‌گیرد. اکثر مواقع افراد دید صحیح و شفافی نسبت به خود، توانمندی‌ها و استعدادها و یا حتی فیزیک بدنی‌شان ندارند. شناخت و داشتن دیدگاهی صحیح از خود اهمیت ویژه‌ای دارد. برداشتی که هر شخص از خود دارد بر رفتار و عملکرد وی تأثیر می‌گذارد. و بسیاری از تصمیمات مهم زندگی براساس همین خودپنداره شکل می‌گیرد. بشر‌ها معمولاً همان‌گونه اقدام می‌کنند که فکر می‌کنند. اگر افکاری نادرست داشته باشند قادر به تصمیم‌گیری مناسب نخواهند بود. در واقع خودپنداره هر فرد بر احساسی که نسبت به خودش دارد تأثیر فراوان می‌گذارد و این احساس ارتباط مستقیم با اعتماد و عزت نفس و رضایت بیشتری برخوردارند و به موفقیت‌های بیشتری دست می‌یابند اینان به خود اطمینان خاطر داشته و بر مبنای توانایی‌هایشان تصمیم‌گیری می‌کنند(حمیدی، 1392، ص54).

همه‌ی افراد به یک ارزشیابی ثابت و استوار و معمولاً عالی از خود، تکریم به خود، عزت نفس یا تکریم به دیگران تمایل یا نیاز دارند خودپنداره را می‌توان به دو بخش عزت نفس و خودانگاره تقسیم نمود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

سایت منبع

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی(مورد مطالعه نمایندگی‌-CHR_86CR

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی با فرمت ورد

پایان نامه بررسی وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد مالی

از دیدگاه مالی، سهم بازار، قیمت، و سایر شاخص‌های مالی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از دیدگاه مصرف‌کننده، واکنش‌های مصرف‌کنندگان به یک برند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ارزش برند از دیدگاه مصرف‌کننده، از دو بعد مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی می گردد. بعد مستقیم ارزیابی ارزش برند شامل عوامل: ارزش کانال توزیع، ارتباطات مؤثر بازاریابی و موفقیت در ایجاد ارزش بالاتر به وسیله‌ی آگاهی از برند می گردد. اما در بعد غیرمستقیم بر واکنش مصرف‌کننده پیش روی عناصر متفاوت برنامه بازاریابی شرکت‌ها تمرکز دارد. پس ارزیابی برند آن بسیار پر اهمیت می باشد؛ زیرا تمامی فعالیت‌ها مثل بازاریابی برند را جهت می‌دهد و بر بحث خرید و ادغام شرکت‌ها بسیار تأثیرگذار می باشد. اگر بخواهیم یک دسته‌بندی برای اهمیت ارزیابی برند ارائه دهیم دو بعد درونی و بیرونی را می‌توان نام برد. ازجمله علت های بیرونی که می‌توان برای اهمیت ارزیابی برند نام برد: ترازنامه، مالیات، صدور مجوز، سرمایه‌گذاری مشترک، ورشکستگی، تأمین مالی شرکت، ادغام و تملک و ارتباط با سرمایه‌گذاران و غیره می باشد. مانند علت های درونی که می‌توان برای اهمیت ارزیابی برند نام برد: نظارت بر سلامت برند، اختصاص اندازه بودجه برای فعالیت‌های بازاریابی، صدور مجوزهای داخلی برای برند، مدیریت پرتفوی برند، مطالعه برند اینترنتی و غیره می باشد(عزیزی، درویشی و نمامیان، 1391، ص 10).

سایت منبع

 

2-1-16-3- رویکرد ترکیبی

از ترکیب رویکردهای بازارمحور(مالی) و مشتری‌محور حاصل می گردد. این رویکرد برای جبران ضعف هر کدام از رویکرد پیشین به وجود آمده می باشد، برای نمونه شرکت‌هایی که از رویکرد بازارمحور بهره گیری می‌کنند، فقط به اعداد و ارقام و عملکرد گذشته توجه می‌کنند و نمی‌توانند بهبودهای احتمالی در عملکردها و اقدامات آتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. از طرف دیگر رویکرد مشتری‌محور عدم در نظر داشتن معیارهای مالی و مشکل ورود ارزش ویژه برند در ترازنامه و گزارشات مالی محدودیت‌زاست(فولادوند، 1390، ص52).   

 

 

 

2-1-17- مدل‌های ارزش ویژه برند

برای ایجاد ارزش ویژه برند برای سازمان‌ها الگوهای مختلفی مانند «برندز»، «ارزیاب دارایی یانگ»، «اکویترند»، «اینتر برند»، «طنین برند کلر» و «ارزش ویژه برند آکر» هست. الگوی «طنین برند» که توسط پروفسور «کوین کلر» مطرح شده می باشد ساختن برند را فعالیتی مرحله‌ای و پلکانی می‌داند؛ به نحوی که از پایین به بالا بایستی مراحلی طی گردد(کلر، 2001، ص8).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مدل‌های جامع تشریح برند و برندگذاری، مدل ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری(ارائه شده توسط پرفسور کلر) می باشد. این مدل درصدد آن می باشد که به دو سؤال پاسخ گوید: «چه چیز برند را قدرتمند می‌سازد؟» و «چگونه می‌توان یک برند قدرتمند ایجاد نمود؟». ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، عبارت می باشد از: «تأثیرات مختلف شناخت برند بر پاسخ مشتری به فعالیت‌های برند». در این تعریف سه مفهوم کلیدی «پاسخ‌های متمایز»، «پاسخ ناشی از شناخت برند» و «پاسخ مشتری به فعالیت برند» در ارتباط با ارزش‌آفرینی برند عیان می باشد(دیواندری و همکاران، 1390، ص76).

 

2-1-17-1- مدل ارزش ویژه برند «کلر»

«کلر» در سال 2001 پیشنهاد نمود که مدلی جدید از ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری‌محوری به نام مدل هرم ایجاد گردد. مدل هرم، برند را به صورت پلکانی توصیف می‌نماید که شامل تشخیص برند، مفهوم برند و نتیجه برند و ارتباط برند می‌باشد. همچنین در سال 1998 اظهار نمود که ارزش ویژه برند بیشتر باعث انعطاف بیشتر و تاثیر مثبت برند می گردد و در ارتباط با مشتری‌محوری می باشد. «آکر» در سال 1998 کوشش نمود که ارتباط میان مدل ارزش ویژه برند مشتری‌محوری با بازارمحوری را به پنج بخش تقسیم نماید: وفاداری به برند، کیفیت درک شده، برند شرکت، آگاهی از برند، جایگاه بازار(شامل قیمت بازار، سهم بازار، مقدار پوشش). «کلر» در سال 2001 ترکیب برند فعلی را برای ایجاد ارزش ویژه برند کافی ندانست؛ بلکه منابع ثانویه دیگری همچون برند شرکت و کانال‌های توزیع، برای ایجاد ارزش ویژه برند نیز اهمیت دارند(کیا، 1391، ص 91).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی(مورد مطالعه نمایندگی‌-CHR_86CR

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی با فرمت ورد

دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه مدیریت:تعیین وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش ویژه برند در بازاریابی

شرکتی که فاقد دیدگاه جهانی می باشد، کسب و کار داخلی خود را در برابر رقبایی که دارای هزینه کمتر، تجارب بیشتر و محصولات بهتر هستند به مخاطره می‌اندازد(خیری، 1387، ص63). با گسترش عرصه رقابتی و هجوم برندهای جهانی به بازار داخلی، در نظر داشتن مفهوم برند و ارزش ویژه آن برای شرکت‌های داخلی به مقصود به دست آوردن سهم بیشتری از بازار تأثیرگذار می باشد. متأسفانه با وجودی که بیش از 30 سال کار مداوم درجهت غنای دانش برند در اروپا و امریکا انجام شده، این مفهوم در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته می باشد. فقدان دانش برند و مدیریت صحیح برند در ایران نتیجه‌ای غیر از فروش روزافزون برندهای خارجی در میان نوجوانان و جوانان و انزوای محصولات داخلی به همراه نخواهد داشت(شمس و سید جوادین، 1387، ص 44).

برند دارایی اساسی شرکت می باشد ارزش ویژه برند تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در فروش خود در مقایسه با یک برند متوسط جذب می کند را به علاوه‌ی ارزش ویژه نشان می‌دهد. برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان، به گونه غیرمستقیم ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. ارزش ویژه برند و ارزش مشتری از طریق بالابردن تاثیر و کارایی برنامه‌های بازاریابی، وفاداری به برند، قیمت و حاشیه سود، توسعه برند برای شرکت ارزش اهرم تجاری و مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند(آکر، 1991، ص15).

2-1-15- ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده

در سال‌های اخیر ارزش نام تجاری مبتنی بر مشتری‌گرایی مورد توجه اندیشمندان و محققان بازاریابی قرار گرفته می باشد. دانشمندان علم بازاریابی با بهره گیری از تئوری‌های ارزش نام تجاری مبتنی بر مشتری‌گرایی به الگویی در مورد چگونگی فرآیند ارزیابی مشتری و انتخاب او از بین یک سری از کالاها دست یافته‌اند. طبق نظر «آکر» ارزش نام و نشان تجاری مبتنی بر مشتری‌گرایی، مجموعه‌ای به هم پیوسته از دارایی‌های ارزشمند و تعهد مرتبط با نام تجاری می باشد و نشان‌های می باشد که از طرف تولیدکننده به مشتری عرضه می گردد. مصرف‌کننده نهایی ارزش نام تجاری را به عنوان ارزش افزوده‌ای درمی‌یابد که در کالا و نام تجاری آن می باشد. هرچند که ارزش افزوده تابع موارد گوناگون می باشد، اما ابعاد مرکزی و پیش‌بینی کننده اصلی نیت و رفتار خرید نام تجاری هستند. کیفیت ادراکی، ارزش ادراکی هزینه، منحصر به فرد بودن و تمایل جهت پرداخت اضافه برای نام تجاری از ابعاد مهم و اصلی ارزش نام تجاری مبتنی بر مشتری‌گرایی می باشد که توسط «آکر» ارائه شده می باشد. پس ابعاد کیفیت ادراکی، ارزش ادراکی قیمت، منحصربه فرد بودن و تمایل جهت پرداخت هزینه اضافه برای نام تجاری مطرح شده در مدل «آکر»، از قوی‌ترین ابزارهای پیش‌بینی‌کننده قصد خرید و رفتار خرید در مدل «کلر» می باشد. از متغیرهای ارزش دریافت شده به عنوان محرک‌های رضایت مشتری و وفاداری بهره گیری می گردد. تحقیقات نشان داده می باشد که ارزش و کیفیت سرویس دریافت شده در اندازه رضایت و تصمیمات ثابت تأثیر مهمی دارد(دل افروز، طالقانی و اکبری،1393، ص5).

 

2-1-16- روش‌های ارزیابی برند

ارزش برند را می‌توان از سه جنبه مختلف ارزیابی نمود:

 

2-1-16-1- رویکرد مشتری محور

حدود ده سال قبل مجریان و نظریه‌پردازان بازاریابی انتقاداتی را در مورد مدل‌های مالی در عدم توانایی در در نظر داشتن کیفیت‌های ضروری نام‌های تجاری مطرح کردند. زیرا مدل‌های مالی بر کمیت‌هایی مانند ارزش بازار سهام، ارزش درآمد بالقوه، درآمدهای ناشی از اعطای مجوز، هزینه‌های تحصیل و صرف قیمت یا حاشیه‌ی سهم مشتری تمرکز داشتند. این انتقادات منجر به ارائه مفاهیم جدیدی گردید که شامل قدرت نام و نشان تجاری به عنوان یک عنصر مبتنی بر تقاضا بود. برای مثال متدولوژی‌های ارزش‌گذاری رفتاری، بر قضاوت مشتری و ارزیابی ارزش نام و نشان تجاری به عنوان یک سازه‌ی لزوماً کیفی تمرکز دارد. با این تفاصیل می‌توان از تکنیک‌هایی برای امتیاز دادن بهره گیری نمود. این گروه کوشش می‌کنند تا آن چیز که را که در قلوب و اذهان مشتریان بالقوه می‌گذرد و آن چیز که که از نظر آن‌ها ارزش نام‌های تجاری را تعیین می کند، تبیین دهند(کرباسی‌ور و همکاران،1390، ص 36).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

سایت منبع

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی(مورد مطالعه نمایندگی‌-CHR_86CR

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد:وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش ویژه برند

نوشته‌های اخیر درمورد ارزش ویژه برند حاکی از آن می باشد که امروزه ارزش ویژه برند کانون توجه بسیاری از شرکت‌های پیشرو می باشد. کلید مدیریت و توسعه برند، فهمیدن و شناخت این مسأله می باشد که مشتریان به دنبال چه مزیت‌هایی هستند. از آن‌جایی که مشتریان امروز متوقع‌تر ازدیروز هستند، فقط به دنبال مزایای کارکردی نیستند؛ بلکه به دنبال مزایای ملموسی همچون وجهه، جایگاه، شخصیت، سبک زندگی، موفقیت و سایر عواملی که بتوانند ارتباط محکمی با آن‌ها مستقر کنند نیز هستند. پس آن چیز که مشتریان به دنبالش هستند فهرستی از ویژگی‌هاست که فراتر از ابعاد فیزیکی و محسوس محصول می باشد. به این ارزش افزوده یا سودمندی فزاینده‌ی محصول که با برند می‌آید، اصطلاحاً «ارزش ویژه برند» گفته می گردد. ارزش ویژه برند به عنوان یکی از مسائل مهم و حساسی که بایستی در بازاریابی مورد بحث و مطالعه و شناخت قرار گیرد، مورد توجه قرار گرفته می باشد(آکر، 1996، ص120).

فعالیت‌هایی مانند هزینه‌های تبلیغات، هزینه‌های تحقیقات بازاریابی و نیروی فروش، قدمت برند، سهم تبلیغات و پرتفولیوی محصول و همچنین سایر فعالیت‌های بازاریابی نیز مثل: بهره گیری از روابط عمومی، ضمانت‌نامه، شعارها یا طنین‌ها، سمبل‌ها و بسته‌بندی، تصویر شرکت، کشور مبدا و فرایندهای ترفیعی و استراتژی نام‌گذاری برند، به عنوان منابع ارزش ویژه برند ارائه شده‌اند(رفیعی و همکاران، 1391، ص184).

بقای شرکت‌ها به پرتوی توانایی ایجاد ارزش بالاتر در بازارها تضمین می گردد. عملکرد سازمان‌ها به وسیله دارایی‌های ناملموسی مثل کیفیت، تجربه‌ی پرسنل، فرهنگ مشارکت، دانش و ارزش برند تعیین  می گردد. ارزش برند از دهه‌ی 90، به عنوان مهم‌ترین حوزه‌ی تحقیقاتی در بازاریابی مصرفی- خدماتی مطرح گردید. این اهمیت معلول علاقه‌ی شرکت‌ها برای ایجاد برندهای قدرتمند به مقصود ایجاد مزیت رقابتی و فرق در کالاهایشان بوده می باشد. نتیجه مدیریت صحیح ارزش ویژه نام تجاری وفاداری بالاتر، شکنندگی کمتر فعالیت‌های بازاریابی رقابتی و بحران‌های بازاریابی، پاسخ بسیار منعطف به تغییر قیمت، اثربخشی بالای ارتباطات بازاریابی، احتمال فرصت‌های صدور مجوز، ایجاد جذابیت بالاتر برای سرمایه‌گذاران و کسب طرفداری‌های بیشتر از طرف سهامداران حاشیه سود بیشتر، توانایی جذب کارکنان بهتر حافظت از شرکت از ورود رقبا، بالقوه هنگام برون‌سپاری می باشد(مرادی، 1390، ص 111).

 

2-1-13- تعاریف ارزش ویژه برند

تعاریف متفاوتی از ارزش برند هست که عبارت اند از:

 1. مجموعه‌ای از دارایی‌ها و توانایی‌هایی می باشد که با برند در ارتباط بوده و آن چیزی غیر از نام و سمبلی که ارزش به وجود آمده به وسیله کالا یا خدمات را برای شرکت یا مصرف‌کنندگان شرکت‌ها می‌افزاید یا می‌کاهد نیست.
 2. مجموعه‌ای از تداعی معانی‌ها و رفتاری که بخشی از برندهای مصرف‌کنندگان، اعضای کانال توزیع و منش مشارکت‌ها می باشد و به برند اجازه می‌دهد حجم سود بیشتری را نسبت به وقتی که بدون برند بودند به دست آورد.
 3. مجموعه‌ای از منافع آینده که از فعالیت‌های بازاریابی گذشته به دست می‌آید(مروتی شریف‌آبادی و همکاران، 1390، ص6).
 4. ارزش ویژه نام و نشان تجاری، ارزشی می باشد که یک نام و نشان تجاری به محصول می‌افزاید. تحقیقات مختلف مشخص نمود که ارزش واقعی، در درون محصول یا خدمات نیست؛ بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه هست و این برند می باشد که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می کند(کاپفر، 2008).
 5. مجموعه دارایی‌ها و بدهی‌های منتسب به یک برند، نام و نماد که از ارزش ارائه شده توسط یک محصول یا خدمت برای مشتریان شرکت می‌کاهد یا به آن می‌افزاید؛ اثر تمایزی دانش برند بر پاسخ مصرف‌کننده به بازاریابی برند و قدرتی که برند ممکن می باشد در بازار از طریق نام، نماد یا لوگو به دست آورد(لی و بک[1]، 2008، ص332).
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. ارزش ویژه برند، وضعیت و قدرت برند و توانایی آن برای برآورده کردن و بالا بردن انتظاراتی می باشد که مصرف‌کنندگان از این انتظارات برای تعریف گروه محصول ایده‌آل بهره گیری می‌کنند و این امر بیانگر این می باشد که چگونه مصرف‌کنندگان، گروه محصول خود را می‌بینند و چگونه پیشنهادات گروه محصول خود را مقایسه می‌کنند و سرانجام اینکه به خرید این گروه از محصول می‌پردازند(دهدشتی و کجوری، 1391، ص80).
 8. ارزش ویژه نام و نشان تجاری مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و دارایی‌های ضمیمه یک برند می باشد، که به ارزش ارائه شده توسط یک محصول برای شرکت و مشتریانش افزوده و یا ازآن ارزش کسر می کند(آکر، 2000، به نقل از کرباسی‌ور و همکاران، 1390، ص 34).
 9. ارزش ویژه نام و نشان تجاری مطلوبیت نهایی یا ارزش افزوده‌ای می باشد که یک محصول به واسطه نام و نشان تجاری، مانند کوکاکولا ایجاد می کند. یکی از علت های اصلی اهمیت این مفهوم تأثیر استراتژیک آن در به دست آوردن مزیت رقابتی می باشد که این مزیت رقابتی در بازار حاصل می گردد. ارزش ویژه نام و نشان تجاری همانند یک دارایی برای شرکت به شمار می رود که گردش وجوه کسب و کار را افزایش می‌دهد(کرباسپور و یاردل، 1390، ص15).
 10. مؤسسه علمی بازاریابی[2] ارزش ویژه برند را چنین تعریف می‌کنند: «مجموعه‌ای از تداعی‌ها و رفتارها در بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر که به برند امکان می‌دهد اندازه بیشتری درآمد داشته باشد یا حاشیه‌ی سود بیشتری نسبت به زمانی که بدون برند می باشد، داشته باشد و این امر به برند مزیت قوی، پایا و متمایزی را پیش روی رقبا می‌دهد(دهدشتی و کجوری، 1391، ص80).

1 Lee & Back

[2] The Marketing Science Institute

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

سایت منبع

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی(مورد مطالعه نمایندگی‌-CHR_86CR

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی با فرمت ورد

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

برند خودرو

امروزه حدود هشتصد میلیون خودرو در جهان هست که تا سال 2030، دو برابر خواهد گردید. حجم پول در گردش این صنعت بالغ بر 1100 میلیارد دلار و حدود یک ششم تجارت جهانی می باشد. در اوایل قرن بیستم، حدود 270 شرکت خودروسازی در دنیا وجود داشت. طی دهه اخیر، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی با یکدیگر جوینت شده‌اند و شاهدیم که تنها هفت گروه بزرگ و سه گروه کوچک‌تر در این صنعت فعال هستند. در بین خودروسازان جهان تنها تویوتا به جای خرید برند توانست برندهای جدیدی تولید کند و خودروهای ارزان قیمت و با کیفیت مناسب را به بازار عرضه کند. در یک بازار بسیار پیچیده و در روبرو شدن با محصولاتی که از نظر کلیه جوانب برابر هستند، مصرف‌کنندگان بیشتر برند مورد تأیید را به شرکت‌های با محصولات متنوع و با قیمت پایین ترجیح می‌دهند. وفاداری مشتریان به شرکت‌هایی با برند مورد تأیید و نام‌های آشنا بیشتر می باشد. مشتریان موجود وسیله‌ای برای تبلیغ نام تجاری و اطمینان دادن به مشتریان جدید هستند. شرکت‌های با نام تجاری قوی در ورود به بازار جدید نیز موفق‌تر هستند. مرسدس بنز آنقدر در زمینه مهندسی قوی می باشد که وقتی وارد بازار خودروهای سرعتی و ورزشی گردید، خودرو کلاس M آن بر بازار حکم‌فرمایی می کند(بلالی و همکاران،1391، ص 2).

 

2-1-11- اهمیت برند داخلی

اصولاً در زمینه انتخاب بین محصولات داخلی و خارجی، عوامل شناختی شامل کیفیت، قیمت، اندازه دسترسی و خدمات پس از فروش، می‌تواند سبب گرایش به محصولات داخلی گردد. عواملی مانند مخالفت هنجاری و اخلاقی با خرید محصولات خارجی به دلیل حس علاقه و وفاداری به میهن، از دسته عوامل عاطفی هستند که ممکن می باشد موجب ترجیح محصولات داخلی به خارجی شوند. مصرف کنندگان دسته اخیر عقیده دارند که خرید اجناس خارجی تأثیر منفی بر اقتصاد ملی کشور می‌گذارند؛ پس خرید این دسته از محصولات برخلاف حس میهن‌دوستی می باشد و خریداران، این محصولات را مسئول بیکاری هم‌وطنانی می‌دانند که در اثر رقابت بین‌المللی شغل خود را از دست داده‌اند. گرایش به مصرف کالای داخلی که اولین بار با عنوان «ملی‌گرایی مصرفی» توسط «شیمپ» و «شارما»[1](1378) مطرح گردید، می‌تواند عوامل شناختی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. به بیانی دیگر، سبب می گردد مصرف‌کنندگان ملی‌گرا محصولات داخلی را از لحاظ جنبه‌های شناختی مطلوب‌تر از محصولات خارجی ارزیابی کنند و در مقایسه با مصرف‌کنندگان فاقد احساسات ملی‌گرایانه، به خرید بیشتر محصولات داخلی روی آورند. در کشور ما، طرفداری از تولید و مصرف کالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بازرگانی بوده می باشد، تا آنجا که دولت در مصوبه کارگروه طرفداری از تولید در سال‌های 1388 و 1389 خرید کالاهای خارجی را که مشابه آن در کشور هست، ممنوع اعلام نمود. علاوه بر احساس ملی‌گرایی مصرفی، تصویر و درک و توجه مثبت به مارک مطلوب، عامل بسیار مهمی بر وفاداری به محصول می باشد. مشتریان بایستی مارک و محصول مورد نظر را دوست داشته باشند تا وفاداری به آن گسترش یابد. در بعضی تحقیقات، عوامل وفاداری مشتمل بر قیمت، کیفیت، مد(طرح و زیبایی)، محیط فروشگاه، ترویج و نام تجاری(برند) معرفی شده‌اند(کشکر و همکاران، 1392، ص119).

1Shymp and Sharma

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف اصلی

الف) سنجش تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده که شامل متغیرهای کیفیت خدمات (کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان)[1]، تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل[2]، تناسب با سبک زندگی[3]، هویت و آگاهی برند[4] بر رضایت به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان،

ب) سنجش تأثیر رضایت مصرف‌کننده بر فاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی، نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو در استان گیلان.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 1. سنجش، شناخت و رتبه‌بندی عوامل مربوط به کیفیت فیزیکی نمایندگی‌های ایران‌خودرو که بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی تأثیر دارد.
 2. بهبود در رفتار کارکنان نمایندگی‌های ایران‌خودرو که باعث افزایش رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 3. سنجش عامل تناسب با خودپنداره‌ی ایده‌آل به عنوان یکی از عوامل روانشناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 4. سنجش و مطالعه‌ی هویت برند(یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه بازاریابی می باشد که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته می باشد) و تأثیر آن بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.
 5. سنجش وضعیت آگاهی از برند در صنعت خودروسازی داخلی.
 6. سنجش عامل تناسب با سبک زندگی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناسی مؤثر بر رضایت مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی داخلی.

 

[1] Physical Quality & Staff Behaviour

[2] Ideal Self-Congruence

[3] Lifestyle-Congruence

[4] Identification &Awareness Brand

تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی(مورد مطالعه نمایندگی‌-CHR_86CR

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی با فرمت ورد