دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل، نفت و گاز، درجه حرارت

ي و صنعتي آلودگي ناشي از زباله هاي جامددر اثر آلودگي هاي نفتي در خليج فارس سواحل کشورهاي عربي نظير کويت و عربستان بيشتر از سواحل ايراني آسيب ديده اند. از ميان سواحل ايراني بوشهر و قشم بيشترين ميزان آلودگي نفتي را دريافت داشته اند.علاوه بر تاثيرات مستقيم نفت بر ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استرس، درجه حرارت، حمل و نقل

هاي ناشي از آلودگي عناصر نادر آبسنگ هاي مرجاني را به حد آستانه هل مي دهد (Jayaraju et al, 2009). اما بر اساس اين مطالعات بخش عمده اي از نيکل و کادميوم در فاز انسان ساخت قرار گرفته است(کرباسي، 1367). تشخيص ورودي فلزات به درون آب هاي ساحلي از هر ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استرس

ن مي باشند. هرچند، Al-Rousan در سال 2007 غلظت هاي نسبتاً پاييني از فلزات را در خليج Aqaba ثبت کرده است.نتايج تحقيق حاضر نشان دهنده آن است که جذب هر کدام از فلزات به طور قابل توجهي در هر ايستگاه متفاوت مي باشد. هيچ گونه بر هم کنشي نيز دراين ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استرس، بهره بردار، نفت و گاز

زيتون دارد و ايستگاه جزاير ناز نيز ميزان بالاتري (به ترتيب 6595/28 و 9418/27 ميکرو گرم بر گرم وزن خشک) را نسبت به پارک زيتون (به ترتيب 0127/26 و 1646/26 ميکرو گرم بر گرم وزن خشک) دارا مي باشد. در رسوبات پيراموني مرجان ها نيز غلظت عنصر نيکل ايستگاه هاي ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خانواده ها

بودن داده هاابتدا با استفاده از آزمون Kolmogorov- Smirnov همگني داده هاي محاسبه شده حاصل از سنجش غلظت فلزات مورد بررسي قرار گرفت؛ نتايج حاصل از اين آزمون حاکي از نرمال بودن کليه داده ها مي باشد(05/0P). 3-3- نتايج مربوط به سطوح فلزات در بافت اسکلتي مرجان هاي خانواده هاي ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خانواده ها، درجه حرارت، نرم افزار

Burton Jones, 1986) . در جدول2-2 مروري بر تکنيک هاي مختلف سنجش و هضم بکار برده شده جهت اندازه گيري فلزات سنگين در گونه هاي مختلف مرجان ها آورده شده است. 2-2-5-2- هضم نمونه هاي رسوببراي هضم رسوبات در مقدار لازم از نمونه خشک شده و پودر شده (1 گرم) ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خانواده ها، منطقه آزاد، کارشناسان

داده اند که به جهت سهولت در بررسي اجمالي اين تحقيقات، جدول (1-9) خلاصه اي از مطالعات منتخب پيشين بر روي غلظت فلزات سنگين در مرجان ها را نشان مي دهد : فصل دوم مواد و روش ها 2-1- عمليات ميداني2-1-1- انتخاب مکان نمونه برداريجزيره قشم بعنوان منطقه آزاد تجاري ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استرس، خانواده ها، حمل و نقل

گردد. خليج فارس به عنوان مکاني که در حدود بيش از 30% توليد و 60% حمل و نقل دريايي نفت جهان در آن صورت مي گيرد (Reynolds,1993)، يکي از محيط هايي است که به شدت تحت تأثير آلودگي هاي نفتي و همچنين صنعتي و انساني کشورهاي مجاور خود قرار گرفته ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استرس، منطقه آزاد، حمل و نقل

آلودگي يک رودخانه، نهر، درياچه، تالاب يا مصب خاص فراهم مي آورد. اين نوع از گياهان و جانوران را انديکاتورهاي بيولوژيک مي گويند. ‏انديکاتور8، يک نشانه يا سيگنال است که پيام پيچيده اي دارد. يک انديکاتور ممکن است منعکس کننده صفات فيزيکي يا شيميايي اوضاع اکولوژيک باشد. ‏اولين کاربرد انديکاتورها ادامه مطلب…